Pirmininkas
Edmundas Sakalauskas

Skyrimas į VTEK ir veikla institucijoje:

 • 2017 m. lapkričio 16 d. Seimo paskirtas (Ministro Pirmininko teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas.
 • Nuo 2018 m. gegužės 30 d. Seimo skyrimu eina VTEK pirmininko pareigas (yra biudžetinės įstaigos vadovas, vykdo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 13 straipsnyje nustatytas funkcijas).

Biografija:

Baigė teisės mokslų bakalauro (1993 m.) ir magistro (1995 m.) studijas Lietuvos policijos akademijoje (dabartiniame Mykolo Romerio universitete). 1993-1995 m. dirbo Migracijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, 1995-1998 m. – Lietuvos teisės akademijoje. 1998-1999 m. ėjo vidaus reikalų viceministro pareigas. 1999-2000 m. dirbo Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centre bei Teisės instituto prie Teisingumo ministerijos Kriminologinių tyrimų skyriuje. 2000-2012 m. dirbo Mykolo Romerio universitete. 2010-2012 m., 2004-2008 m. ir 2000 m. ėjo Vyriausiosios rinkimų komisijos nario pareigas. 2012 m. pradėjo dirbti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamente, o 2015-2017 m. ėjo šio departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyriaus vedėjo pareigas. 2012-2018 m. dėstė teisės krypties studijų dalykus Socialinių mokslų kolegijoje. 2004 m. E. Sakalauskas buvo apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Pirmininko pavaduotoja
Evelina Matulaitienė

Skyrimas į VTEK ir veikla institucijoje

 • 2019 m. lapkričio 20 d. Seimo paskirta (Respublikos Prezidento teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos narės pareigas.
 • Nuo 2020 m. sausio 9 d. VTEK paskirta į VTEK pirmininko pavaduotojos pareigas (pavaduoja VTEK pirmininką, kai jis laikinai – dėl nusišalinimo, atostogų, laikinojo nedarbingumo, tarnybinės komandiruotės ir kt. – negali eiti savo pareigų).
 • Nuo 2020 m. sausio 22 d. kuravo lobistinės veiklos priežiūrą, viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų bei neteisėtos lobistinės veiklos prevenciją, VTEK vykdomą projektą „Privačių interesų registro sukūrimas“.
 • Nuo 2021 m. sausio 20 d. kuravo viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų prevenciją (švietimą, mokymus ir kt.), atitikties pareigūnų tinklo formavimą bei Komisijos vykdomą projektą „Privačių interesų registro” sukūrimas.
 • Nuo 2021 m. liepos 14 d. kuruoja Privačių interesų registro, Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos plėtros darbus ir metodinės pagalbos savivaldybių tarybų etikos komisijoms dėl Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimo teikimą.

Biografija

Baigė ekonomikos bakalauro (2002 m.) ir magistro (2006 m.) studijas Vilniaus universitete. 2002 m. įsidarbino Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK). Nuo 2004 m. daugiau nei dvejus metus dirbo Konkurencijos tarybos Koncentracijos skyriuje. Nuo 2007 m., grįžusi į VTEK, ėjo pareigas Tyrimų skyriuje. Nuo 2015 m. dirbo VTEK Prevencijos skyriaus patarėja, nuo 2017 m. šiam skyriui laikinai vadovavo. Nuo 2018 m. beveik metus buvo VTEK Lobistinės veiklos priežiūros skyriaus vedėja. 2019 m., iki paskyrimo VTEK nare, vadovavo Prevencijos skyriui. Dirbdama VTEK sekretoriate rengė rekomendacijas, vedė mokymus valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims, yra skaičiusi pranešimų interesų derinimo bei lobistinės veiklos priežiūros klausimais, atstovavo VTEK kompetencijos klausimais šaliai stojant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją. Nuo 2017 m. yra Privačių interesų registro (PINREG) steigimo projekto vadovė.

Narys
Dr. Virginijus Kanapinskas

Skyrimas į VTEK ir veikla institucijoje

 • 2012-2017 m. Seimo skyrimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko teikimu) ėjo VTEK nario pareigas pirmąją kandenciją (iki lapkričio 8 d.).
 • Nuo 2017 m. kovo 20 d. iki 2018 m. balandžio 11 d. laikinai ėjo VTEK pirmininko pareigas.
 • 2017 m. lapkričio 9 d. Seimo paskirtas (Lietuvos teisininkų draugijos teikimu) antrą kadenciją eiti VTEK nario pareigas.
 • Nuo 2020 m. sausio 22 d. kuruoja teisės aktų, susijusių su VTEK kompetencijai priskirtomis veiklos sritimis, rengimą bei VTEK atliekamų tyrimų dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms vykdymą.

Biografija

2003 m. baigė viešojo administravimo bakalauro studijas Lietuvos teisės universitete, teisės bakalauro (2005 m.) ir magistro (2007 m.) studijas Mykolo Romerio universitete (MRU), 2008 m. įgijo ekonomikos magistro laipsnį MRU, o 2014 m. apgynė teisės krypties socialinių mokslų daktaro disertaciją. 2003-2005 m. dirbo Vilniaus miesto Vyriausiojo policijos komisariato 3PK Nusikaltimų tyrimo skyriuje, 2005-2007 m. – Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Licencijų skyriuje, 2007-2008 m. – Vidaus reikalų ministerijos Teisės bei Viešojo administravimo departamentuose. 2008-2012 m. ėjo Seimo kanceliarijos Teisės ir teisėtvarkos komiteto biuro patarėjo pareigas. 2009-2016 m. dirbo mokslinį pedagoginį darbą MRU Teisės fakultete, dėstė administracinės teisės, administracinio proceso teisės ir atstovavimo administraciniame procese disciplinas, yra publikavęs apie 10 mokslinių straipsnių viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, energetikos bei viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo klausimais. Nuo 2006 m. yra Lietuvos teisininkų draugijos narys.

Narys
Gediminas Sakalauskas

Skyrimas į VTEK ir veikla institucijoje

 • 2021 m. birželio 29 d. Seimo paskirtas (Seimo pirmininkės teikimu) eiti VTEK nario pareigas.
 • Nuo 2021 m. liepos 14 d. kuruoja viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų prevenciją (švietimą, mokymus ir kt.), atitikties pareigūnų tinklo formavimą.

Biografija

2003 m. baigė viešojo administravimo bakalauro, o 2005 m. – ekonomikos magistro studijas Mykolo Romerio universitete. 2003-2007 m. dirbo Specialiųjų tyrimų tarnyboje, formuojant nulinės tolerancijos korupcijai politiką, kuriant ir diegiant įvairias viešajam sektoriui skirtas antikorupcines priemones. 2007-2012 m. dirbo Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK), įgyvendidant viešųjų ir privačių interesų derinimo bei lobistinės veiklos priežiūrą, trejus metus vadovavo VTEK sekretoriatui. 2018-2019 m. dirbo AB „Lietuvos paštas” Saugos ir prevencijos departamente, kuriant ir diegiant antikorupcinės vadybos bei viešųjų ir privačių interesų derinimo sistemas, formuojant rizikų valdymo politiką. 2012 m. įkūrė VšĮ „Praeventi”, teikiančią konsultavimo, mokymų paslaugas korupcijos prevencijos bei interesų derinimo srityse, užsiimančia etikos kodeksų rengimu bei skaidrumo sistemų kūrimu ir diegimu viešojo sektoriaus institucijose bei įstaigose.

Narys
Martinas Žaltauskas

Skyrimas į VTEK ir veikla institucijoje

 • 2019 gruodžio 5 d. Seimo paskirtas (Nevyriausybinių organizacijų tarybos teikimu) eiti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos nario pareigas.
 • Nuo 2020 m. sausio 22 d. kuravo švietimą ir mokymus dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo įgyvendinimo bei atitikties pareigūnų tinklo formavimą.
 • Nuo 2021 m. sausio 20 d. kuruoja VTEK atliekamų tyrimų dėl asmenų elgesio atitikties Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms vykdymą, lobistinės veiklos priežiūrą, neteisėtos lobistinės veiklos prevenciją ir bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės organizacijomis.

Biografija

2005 m. baigė bakalauro studijas Klaipėdos universitete, 2007 m. įgijo viešojo administravimo magistro laipsnį Vilniaus universitete. Ketverius metus (nuo 2001 m.) vadovavo Klaipėdos nevyriausybinių organizacijų informacijos centrui. 2005-2019 m. ėjo Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro direktoriaus pareigas. 2010-2012 m. Vilniaus universitete dėstė programų ir projektų valdymo bei strateginio planavimo tema. 2017-2019 m. ėjo Nevyriausybinių organizacijų tarybos pirmininko pareigas. Yra paskelbęs publikacijų pilietiškumo ir pilietinės visuomenės, vystomojo bendradarbiavimo bei savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo metodikos temomis. 2013 m. Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanotas Atminimo ženklu už asmeninį indėlį prisidedant prie Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai.

Norite paskambinti?
Dėl deklaravimo:
Giedrius Korsakas
8 603 88 386
Birutė Vaivadaitė-Šubravė
8 602 70 437
Dėl interesų derinimo:
Artūras Paliušis
8 647 17 609
Gintarė Veitė
8 647 17 536
Virginija Aleksejūnė
8 673 60 392
Dėl lobistinės veiklos:
Inga Pankienė
8 684 69 658
Edita Kavoliūnienė
8 646 93 149