Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo (KPĮ) III skirsnio nuostatomis, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) surenka informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje ir pateikia į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui.

Tokiais atvejais STT surenka KPĮ 16 straipsnyje įvardytą informaciją, įskaitant atvejus, kai asmuo buvo pripažintas pažeidusiu šių teisės aktų nuostatas:

  • Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo;
  • Lobistinės veiklos įstatymo;
  • Valstybės politikų elgesio kodekso;
  • kito teisės akto, reglamentuojančio tarnybinės etikos ir elgesio normas.

Tokios informacijos surinkimo tikslas – užtikrinti personalo patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Informacija apie asmenį renkama, teikiama ir vertinama neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus.

Sąrašas VTEK pareigybių, į kurias numačius skirti asmenis, būtina STT pateikti rašytinį prašymą įvertinti jų patikimumą:

  • struktūrinių padalinių vadovai;
  • vyresnieji patarėjai;
  • vyriausieji specialistai, specialistai (valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis);
  • darbuotojai, nepriklausantys struktūriniams padaliniams;
  • Administravimo skyriaus vyriausiasis finansininkas, buhalteris;
  • Administravimo skyriaus administratorius sekretorius