Vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymu (KPĮ), Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) surenka informaciją apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje ar įmonėje ir pateikia į pareigas asmenį skiriančiam ar paskyrusiam subjektui.
Tokiais atvejais STT surenka KPĮ 9 straipsnio 2 dalyje įvardytą informaciją, įskaitant atvejus, kai asmuo buvo pripažintas pažeidusiu Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso ar kito teisės akto, reglamentuojančio tarnybinės etikos ir elgesio normas, nuostatas.

Informacija renkama ir teikiama KPĮ 9 ir 91 straipsniuose nustatyta tvarka ir apimtimi.

Tokios informacijos surinkimo tikslas – įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Informacija apie asmenį renkama, teikiama ir vertinama neatsižvelgiant į tai, ar jis atitinka įstatymuose numatytus specialius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus, ar ne.

Jei KPĮ nustatyta tvarka STT surenka informaciją apie Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK) į pareigas priimamus Prevencijos skyriaus, Tyrimų skyriaus, Lobistinės veiklos priežiūros skyriaus ir Administravimo skyriaus vedėjus, ji pateikiama VTEK pirmininkui.