Šiame svetainės skyriuje skelbiama, kaip Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) turėtų būti teikiama informacija apie pažeidimus, atitinkančius Pranešėjų apsaugos įstatyme (PAĮ) nustatytus požymius.

Jeigu Jus su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija (VTEK, Komisija) sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), pranešti apie Komisijoje galbūt rengiamus, padarytus arba daromus pažeidimus galite:

 • vidiniu VTEK informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu

El. p. praneseju.apsauga[eta]vtek.lt arba registruotu paštu A. Goštauto g. 9, Vilnius, ant voko nurodant „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Pasiteiravimui: kompetentingas subjektas – VTEK Tyrimų skyriaus vyresnioji patarėja Violeta Kosmačaitė, tel. (8) 647 17 613.

VTEK vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašas ir jo 3 priedas (Kompetentingo subjekto veiklos dokumentų registras)

 • tiesiogiai kreipiantis į Lietuvos Respublikos prokuratūrą

Tel. (8 5) 250 0970, el. p. generaline.prokuratura[eta]prokuraturos.lt arba registruotu paštu Rinktinės g. 5A, LT-01515 Vilnius.

Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu. Pagal PAĮ 3 straipsnio 2 dalį, informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
 • pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
 • kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
 • pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
 • kitų pažeidimų.