VTEK, nagrinėdama pareiškėjo arba asmens, dėl kurio veikos institucijoje ar įstaigoje priimtas sprendimas, skundą, veikia kaip privaloma išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme institucija (Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo (VTEKĮ) 241 straipsnis).

Sprendimų apskundimas VTEK

Institucijos ar įstaigos, kurioje skundžiamas asmuo dirba, priimtą sprendimą (išskyrus VTEKĮ nustatytas išimtis) pareiškėjas arba asmuo, dėl kurio veikos atliktas tyrimas ir priimtas sprendimas, gali skųsti VTEK per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo arba įteikimo dienos.

Pareiškėjas, asmuo, dėl kurio veikos institucijoje ar įstaigoje buvo priimtas sprendimas, ir skundžiamą sprendimą priėmusi institucija ar įstaiga VTEK nagrinėjant skundą laikomi ginčo šalimis.

Skundas VTEK gali būti paduodamas raštu tiesiogiai, siunčiamas paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Paduodant skundą elektroninių ryšių priemonėmis, asmens tapatybė patvirtinama elektroniniu parašu.

Komisijai paduotas skundas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl jo priimtas per vieną mėnesį nuo skundo gavimo Komisijoje dienos. Motyvuotu VTEK sprendimu skundo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas 14 dienų.

Išnagrinėjusi skundą, VTEK priima vieną iš šių sprendimų:

patenkinti skundą ir panaikinti skundžiamą sprendimą ar jo dalį arba įpareigoti skundžiamą sprendimą priėmusią instituciją ar įstaigą įvykdyti VTEK nurodymą;

atmesti skundą kaip nepagrįstą.

VTEK priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Pavyzdinė skundo VTEK, kaip privalomai išankstinei ginčų nagrinėjimo ne teisme institucijai, forma (skundo, teikiamo pagal VTEKĮ 241 str. 3 d.)