Korupcijos prevencijos įstatymas (KPĮ)

Pagrindinius korupcijos prevencijos principus, tikslus ir uždavinius valstybės tarnyboje ir privačiame sektoriuje, korupcijos prevencijos priemones ir jų teisinius pagrindus, korupcijos prevencijos subjektus bei jų teises ir pareigas korupcijos prevencijos srityje nustato KPĮ.

Šiame įstatyme nustatytą korupcijos prevenciją vykdo:

 • Vyriausybė
 • Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK)
 • Specialiųjų tyrimų tarnyba
 • kitos valstybės ir savivaldybių bei nevalstybinės įstaigos

Įgyvendindama šį įstatymą, VTEK:

 • analizuoja valstybės tarnautojų etikos problemas ir, siekdama panaikinti prielaidas viešųjų ir privačių interesų konfliktui valstybinėje tarnyboje, teikia pasiūlymus dėl kovos su korupcija programų, teisės aktų priėmimo bei tobulinimo;
 • teikia pasiūlymus Seimui, kitoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms dėl KPĮ nuostatų įgyvendinimo;
 • apibendrina įvairių sričių teisės normų, nustatančių tarnybinės etikos reikalavimus, taikymą ir dalyvauja jas rengiant bei kodifikuojant;
 • kartu su kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis įgyvendina jai pavestas korupcijos prevencijos priemones.

Nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programa (NKKP)

Šią Seimo patvirtintą programą pagal savo kompetenciją įgyvendina:

 • ministerijos
 • Generalinė prokuratūra
 • Specialiųjų tyrimų tarnyba
 • Viešųjų pirkimų tarnyba
 • Vyriausioji rinkimų komisija
 • Konkurencijos taryba
 • VTEK
 • kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos

VTEK įgyvendina šias NKKP įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano priemones:

 • gerinti asmenų, dirbančių valstybės tarnyboje, privačių interesų deklaracijų tvarkymą, duomenų teisėtumo kontrolę ir atsakomybės taikymą;
 • nustatyti viešojo ir privataus sektorių skaidraus bendradarbiavimo būdus ir principus;
 • didinti korupcijos prevencijos ir korupcijos tyrimo specialistų žinias ir gebėjimus;
 • parengti antikorupcinės aplinkos viešajame ir privačiame sektoriuose kūrimo ir įgyvendinimo vadovą (sukurti tarnybinės etikos mokymo programą ir ją vykdyti);
 • vykdyti antikorupcinį švietimą tikslinėse visuomenės grupėse, rizikingose viešojo ir privataus sektorių srityse, stiprinti valstybės tarnautojų žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityse (parengti rekomendacijas dėl antikorupcinio švietimo rizikingose viešojo ir privataus sektorių srityse).