2019-11-19

Seime šiandien prisiekė naujoji Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narė Evelina Matulaitienė. Ilgametę VTEK darbuotoją į šias pareigas praėjusią savaitę skyrė Seimas, atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento teikimą. Neprisiekęs Lietuvos valstybei, VTEK narys negali eiti pareigų. E. Matulaitienė pakeitė penkerių metų kadenciją baigusį teisės profesorių Saulių Katuoką.

Per 15 darbo VTEK sekretoriate metų E. Matulaitienė dirbo prevencijos, tyrimų ir lobistinės veiklos priežiūros srityse, gynė VTEK poziciją teismuose, VTEK kompetencijos klausimais atstovavo šaliai stojant į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją, prisidėjo kuriant naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymus. Šiuo metu ji yra VTEK Privačių interesų registro (PINREG) steigimo projekto vadovė. E. Matulaitienė Vilniaus universitete yra baigusi ekonomikos studijas.

VTEK – Seimo įsteigta nepriklausoma kolegiali institucija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją. VTEK sudaroma iš penkių narių. Jie skiriami iš nepriekaištingos reputacijos, aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip penkerių metų darbo stažą turinčių Lietuvos Respublikos piliečių. VTEK narys yra valstybės pareigūnas. VTEK nario kadencija – penkeri metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

VTEK nariai, eidami pareigas, yra nepriklausomi, negali būti saistomi jokiais interesais ir vadovaujasi tik teisės aktais bei etikos normomis. VTEK klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai posėdžiuose. VTEK posėdžiai, sprendimai ir vardiniai balsavimo rezultatai yra vieši.

VTEK informacija