2019-12-16

Ką, kada ir kaip visuomenei turėtų atskleisti valstybinėje tarnyboje dirbantys ir kiti privačių interesų deklaravimo pareigą turintys asmenys – nuo kitų metų keičiasi tai nustatanti tvarka. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) primena, kad sausio 1 d. įsigalioja naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas.

Priešingai nei iki šiol, didesnis dėmesys skiriamas aplinkybėms, kurios, einant pareigas, gali sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą. Deklaraciją, kaip ir anksčiau, sudarys dviejų rūšių duomenys: tie, kuriuos privaloma nurodyti visuomet ir tie, kurie nurodomi tik tais atvejais, kai dėl jų gali atsirasti suinteresuotumas atliekant pareigas (jei jie sudaro privatų interesą). Skiriasi tai, kad pirmosios rūšies duomenų nuo kitų metų sumažėja, o antrosios padaugėja. Pastaruoju atveju deklaruojantysis turės kaskart įvertinti, kokios aplinkybės gali realiai lemti jo privačių interesų ir visuomenės viešųjų interesų sankirtą atliekant pareigas viešajame sektoriuje. Identifikavęs šias aplinkybes ir siekdamas išvengti akivaizdaus ir tiesioginio interesų konflikto, asmuo turės jas deklaruoti ir tarnybos metu nedalyvauti sprendžiant su tuo susijusius klausimus.

Įsigaliojus naujoms nuostatoms, deklaruojantieji neprivalo iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau VTEK rekomenduoja ne anksčiau, nei sausio 1 d. peržiūrėti paskutinę pateiktą deklaraciją ir ją papildyti galbūt nedeklaruotais duomenimis. Taip pat įvertinti, ar jau deklaruoti duomenys sudaro asmens privatų interesą – pavyzdžiui, sandoriai, kurie iki šiol privalėjo būti deklaruojami nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą.

Pagal senąją tvarką deklaruojantieji privalėjo nurodyti konkretų sąrašą savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenų: darbovietes ir pareigas, juridinį asmenį, kurio veikloje dalyvauja, individualią veiklą, narystę ir pareigas įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, 150 Eur. vertę viršijančias dovanas bei 3 tūkst. Eur. vertę viršijančius sandorius. Artimi asmenys ar kiti žinomi asmenys ar duomenys buvo deklaruojami tik tuomet, jei jie kėlė interesų konfliktą.

Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Tačiau keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis.

Visa kita deklaracijos dalis nuo sausio – duomenys, kuriuos nurodyti reikės tik tais atvejais, jei jie sudarys deklaruojančiojo privatų interesą. Pavyzdžiui, jeigu tai galėtų sukelti interesų konfliktą, reikės nurodyti savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio ryšius su juridiniais ar fiziniais asmenimis, kurie atsirado sudarius didesnės nei 3 tūkst. Eur. vertės sandorį. Į šią kategoriją patenka ir sandoriai, kylantys iš vykdomos individualios veiklos. Tačiau paties fakto, jog vykdoma tokia veikla, deklaruoti nebereikės.

Tarp privatų interesą galinčių sudaryti duomenų – ir informacija, ar deklaruojantysis arba jo artimieji yra juridinio asmens dalyviai. Tokiu atveju reikės nurodyti ir ar šis juridinis asmuo dalyvauja viešuosiuose pirkimuose arba projektuose (finansuojamuose Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių), arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, jei jie įgyvendinami deklaruojančiojo darbovietėje ar jai pavaldžiame juridiniame asmenyje.

Dar vienas duomuo, kurį reikės įvertinti – deklaruojančiojo ar jo artimųjų narystė ar (ir) einamos pareigos juridiniuose asmenyse. Išimtis šiuo atveju, kaip ir anksčiau, tebetaikoma politinėms partijoms ir profesinėms sąjungoms. Iki šiol šiuos duomenis reikėjo deklaruoti nepriklausomai nuo to, ar jie sudaro asmens privatų interesą, t. y., ar jie atspindi deklaruojančiojo moralinę skolą, įsipareigojimą ar suinteresuotumą nauda atliekant tarnybines pareigas.

Dar vienas deklaruotinas duomuo, jei jį galima įvardyti kaip deklaruojančiojo privatų interesą, apims ne tik deklaruojančiojo ir jo artimųjų duomenis, bet ir kitų asmenų duomenis. Išimtys, leidžiančios nedeklaruoti su artimaisiais susijusių duomenų, galios tik vieninteliu atveju – kai deklaruojantysis šių aplinkybių objektyviai negalės žinoti.

Daugiau informacijos apie naująjį privačių interesų deklaravimą – www.vtek.lt

VTEK informacija