2019-12-18

Naujai pažvelgti į viešųjų ir privačių interesų derinimą kitąmet turės ne tik viešojo sektoriaus darbuotojai, bet ir jų vadovai. Įsigaliojus naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymui (VPIDĮ), nuo sausio 1 d. keičiasi ne tik deklarantams aktualus privačių interesų deklaravimas, kuriuo siekiama sustiprinti interesų konfliktų prevenciją, bet naujų pareigų atsiranda ir viešojo sektoriaus įstaigų bei institucijų vadovams. Tokiu teisiniu reguliavimu siekiama padėti pastariesiems tinkamai kontroliuoti, kaip institucijoje deklaruojami privatūs interesai ir kaip vykdomi kiti interesų derinimo reikalavimai.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atkreipia dėmesį, kad jau kitąmet vadovai privalės informuoti naujus pavaldinius apie pastarųjų pareigą deklaruoti privačius interesus. Taip siekiama padėti efektyviau suvaldyti ateinančiųjų dirbti į viešąjį sektorių rizikas derinant viešuosius visuomenės ir privačius interesus. Įsidarbinantys arba į pareigas renkami ar skiriami asmenys su būtinybę pateikti privačių interesų deklaraciją turės būti supažindinti priėmimo, skyrimo į pareigas ar deklaruojančio asmens statuso įgijimo metu.

Dar viena VPIDĮ nustatyta naujovė vadovams – viešojo sektoriaus įstaigose ar institucijose turės būti patvirtintas sąrašas pareigų, kurias einant asmenims privalu deklaruoti privačius interesus. Iki šiol tokio reikalavimo VPIDĮ nenumatė.

Privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių viešųjų ir privačių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi. Tai savo rekomendacijose pabrėžia ir Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO). Jei valstybinėje tarnyboje dirbantys bei kiti deklaravimo pareigą turintys asmenys nedeklaruoja privačių interesų, daroma žala valstybinės tarnybos skaidrumo įvaizdžiui.

Tarptautinės organizacijos, teikdamos šalims rekomendacijas kaip užkirsti kelią interesų konfliktams bei juos tinkamai valdyti, itin didelį dėmesį skiria vadovų vaidmeniui. Jei vadovai tinkamai neįsitraukia, nepaskiria vadinamųjų atitikties pareigūnų arba neįsteigia konsultacijas tarnybinės etikos klausimais teikiančių padalinių (jei įstaiga didelė), pasiekti pozityvų rezultatą šioje srityje yra labai sunku. Tinkamas informacijos pateikimas, konsultacijos ir tikslingi mokymai būtini darbuotojams tiek pradėjus eiti pareigas, tiek tarnybos metu, tiek pareigas paliekant (jei norima tinkamai įgyvendinti „atvėsimo“ nuo buvusios tarnybos reikalavimus).

Siekdama padėti užtikrinti efektyvią VPIDĮ nuostatų įgyvendinimo kontrolę, VTEK priėmė rekomendaciją dėl VPIDĮ nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo. Ji įsigalios sausį. Rekomendacijoje VTEK primena, kad viešojo sektoriaus įstaigų bei institucijų vadovai turi ne tik kontroliuoti privačių interesų deklaravimą, bet ir neleisti pavaldiniams naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti, taip pat neleisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, nušalinti pavaldinius nuo tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad jo veikla gali sukelti interesų konfliktą ir kt. Išsamiau su VTEK rekomendacija galima susipažinti čia:

Daugiau informacijos apie naująjį privačių interesų deklaravimą: www.vtek.lt

VTEK informacija