2020-01-07

Privačius interesus nuo šių metų turi deklaruoti platesnis ratas asmenų. Tokią pareigą įtvirtino įsigaliojęs naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (VPIDĮ). Privačių interesų deklaracijos teikiamos elektroninėmis priemonėmis Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK).

Viešojo sektoriaus AB ir UAB atstovai

Iki šiol galiojo reikalavimas privačius interesus deklaruoti vadovams ir jų pavaduotojams akcinėse bendrovėse (AB) ir uždarosiose akcinėse bendrovėse (UAB), kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms). Dabar šis ratas išsiplečia dviem papildomais „laipteliais“: deklaruoti turės ir minėtųjų bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) AB ar UAB vadovai ir vadovų pavaduotojai bei pastarųjų bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) AB ar UAB vadovai ir vadovų pavaduotojai. Reikalavimas tokiose bendrovėse teikti privačių interesų deklaracijas stebėtojų tarybų ir valdybų nariams išlieka, tačiau minėtoji pareiga atsiranda ir šių bendrovių struktūrinių padalinių vadovams bei jų pavaduotojams.

Deklaruojantieji VĮ, SĮ, BĮ ir VšĮ

Anksčiau privačius interesus deklaravo administravimo įgaliojimus turintys ir valstybės (VĮ) bei savivaldybių įmonėse (SĮ) ar biudžetinėse įstaigose (BĮ) dirbantys asmenys. Nuo šių metų deklaracijas teikia valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai.

Analogiška situacija ir viešųjų įstaigų (VšĮ) atveju. Anksčiau teikti privačių interesų deklaracijas turėjo asmenys, dirbantys VšĮ ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus. Nuo šių metų – jei bent vienas iš VšĮ steigėjų ar dalininkų yra valstybė ar savivaldybė (savivaldybės), deklaruoti privačius interesus turi šių VšĮ bei jų struktūrinių padalinių vadovai ir pastarųjų pavaduotojai.

Komisijų ir tarybų nariai bei aukštųjų mokyklų valdymo organų nariai

Privačių interesų deklaracijas nuo šių metų taip pat turi pateikti aukštųjų mokyklų – kurių bent vienas iš steigėjų yra valstybė ar savivaldybė – valdymo organų nariai, taip pat institucijos ar įstaigos sprendimu sudarytų ar valstybės pareigūnų paskirtų nuolatinių komisijų ir tarybų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus ir priimančių privalomo pobūdžio sprendimus nepavaldiems asmenims, nariai.

Pirkimų procedūrų dalyviai

Išsiplečia ir dalyvavimą pirkimo procedūrose deklaruojančių asmenų ratas. Nuo šiol pareiga taikoma ir viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, koncesijos iniciatoriams.

Kiti viešojo sektoriaus darbuotojai

Taip pat privačių interesų deklaracijas turės teikti kiti viešojo sektoriaus subjektų darbuotojai, kurių pareigų sąrašą tvirtina institucijos ar įstaigos vadovas, suderinęs su VTEK. Į šį sąrašą gali būti įtraukiamos pareigos, kurioms priskirtos funkcijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu.

Po naujos redakcijos VPIDĮ įsigaliojimo, deklaruojantieji neprivalo iš naujo pateikti privačių interesų deklaracijų, tačiau VTEK rekomenduoja peržiūrėti paskutinę teiktą deklaraciją ir ją papildyti galbūt nedeklaruotais duomenimis. Taip pat įvertinti, ar jau deklaruoti duomenys sudaro asmens privatų interesą.

Daugiau informacijos apie naująjį privačių interesų deklaravimą: https://vtek.lt/deklaravimas

VTEK informacija