2020-12-30

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) antradienį ir trečiadienį surengė nuotolinius mokymus Vyriausybės nariams, kanceliarijos darbuotojams ir Vidaus reikalų ministerijos atstovams. Tema – privačių interesų deklaravimas, interesų konfliktų valdymas bei naujasis lobistinės veiklos reglamentavimas, įsigaliosiantis nuo 2021 metų. Mokymuose įžanginį žodį tarė VTEK pirmininkas Edmundas Sakalauskas, mokymus vedė pirmininko pavaduotoja Evelina Matulaitienė, Prevencijos skyriaus vedėja Virginija Aleksejūnė ir Lobistinės veiklos priežiūros skyriaus vedėja Edita Kavoliūnienė.

Interesų konfliktą Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas apibrėžia kaip situaciją, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais. Šiuo teisės aktu siekiama sudaryti sąlygas atskleisti deklaruojančių asmenų privačius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai.

Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje privalo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nė nekiltų abejonių apie tokio konflikto egzistavimą. Taip pat privalu deklaruoti privačius interesus. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EPBO) bei Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupė (GRECO) savo rekomendacijose pažymi, kad privačių interesų deklaravimas yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų valstybinėje tarnyboje prevencijos priemonių, kurianti pasitikėjimą viešuoju sektoriumi.

VTEK informacija