2021-03-05

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) ir Valstybės kontrolė (VK) penktadienį pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Jos pagrindu institucijos teiks viena kitai ekspertinę pagalbą, specialistų vertinimus, rengs konsultacijas ir dalysis aktualia informacija bei gerosiomis veiklos organizavimo praktikomis.

„Džiugu, kad dvi nepriklausomos institucijos – VTEK ir Valstybės kontrolė – galės glaudžiai bendradarbiauti, siekdamos bendro tikslo – skaidrių procesų išmintingame valstybės valdyme. Keitimasis ekspertine pagalba, metodine informacija ir duomenimis leis efektyviau įgyvendinti mūsų institucijoms keliamus uždavinius ir užsibrėžtus planus. Taip pat puiku, kad VTEK sukurto ir šiemet pradėjusio veikti Privačių interesų registro galimybės pasitarnaus atliekant auditus, kartu stiprinant ir korupcijai atsparią aplinką viešajame sektoriuje“, – teigė VTEK pirmininkas Edmundas Sakalauskas.

„Džiaugiamės, jog pasirašytas susitarimas sustiprins institucijų profesinį bendradarbiavimą, kuris mums, kaip aukščiausiajai audito institucijai, visų pirma padės užtikrinti atliekamų auditų kokybę. Neabejotina, kad viešojo sektoriaus institucijos, savo veikloje priimdamos sprendimus dėl joms patikėto valstybės turto ir finansų valdymo, privalo vienareikšmiškai užtikrinti, jog pirmenybė yra teikiama viešiesiems interesams. Ne mažiau svarbu, kad kolegų ekspertinės įžvalgos, teikiamos konsultacijos, metodinė ir kita pagalba reikšmingai prisidės ir prie mūsų institucijos veiklos tobulinimo, siekiant gerąja praktika paremtų tarnybinės etikos užtikrinimo, efektyvaus privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų vengimo sprendimų“, – sakė valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas.

Institucijos sutarė keistis informacija privačių interesų deklaravimo, galimų interesų konfliktų valdymo, tarnybinės etikos politikos formavimo, korupcijos prevencijos ir antikorupcinės aplinkos stiprinimo, lobistinės veiklos skaidrinimo temomis.

VTEK ir VK informacija