2021-05-21

Lietuvos pastangas korupcijos prevencijos srityje labai gerai įvertinę Europos Tarybos valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) ekspertai, paviešintoje ataskaitoje aptarė ir teigiamą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) indėlį trijų rekomendacijų kontekste.

Lobistinė veikla

GRECO teigimu, Lietuva tinkamai įgyvendino rekomendaciją įtvirtinti taisykles dėl Seimo narių santykių su lobistais ir trečiosiomis šalimis, siekiančiomis daryti įtaką įstatymų leidybos procesui. Ataskaitoje pasidžiaugta, kad Lietuva siekia gerinti lobistinės veiklos reglamentavimą. Palankiai įvertintas naujas Lobistinės veiklos įstatymas (LVĮ) ir tai, kad VTEK vykdo konkrečią veiklą, skirtą padėti jį įgyvendinti.

Naujasis LVĮ įpareigoja lobistus elektroniniu būdu per VTEK Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS) deklaruoti savo vykdytą veiklą teisėkūros procese ne vėliau kaip per septynias dienas nuo konkrečios lobistinės veiklos pradžios. Šis įstatymas taip pat įpareigoja Seimo narius viešai skelbti savo darbotvarkes Seimo interneto svetainėse.

Pabrėžiama, kad VTEK parengė internetinius išteklius – Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS) – skirtus lobistinei veiklai deklaruoti. Taip pat priėmė bei savo interneto svetainėje paskelbė rekomendacijas dėl lobistinės veiklos ir įtakos teisėkūrai. Pastarosios skirtos ir viešajam sektoriui, ir lobistams. Be to, VTEK surengė mokymo kursų lobistinės veiklos tema tiek valstybinėms institucijoms, tiek privačiam sektoriui.

Teigiamai įvertinusi pokyčius, GRECO papildomai priminė savo rekomendaciją Lietuvai nustatyti praktines taisykles, kaip organizuoti Seimo narių ryšius su trečiosiomis šalimis, siekiančiomis daryti įtaką įstatymų leidybos procesui.

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas

Taip pat GRECO padarė išvadą, kad buvo tinkamai sureaguota į rekomendaciją VTEK iniciatyva stiprinti bendradarbiavimą veiklos lygmeniu tarp institucijų, kurios prižiūri, kaip Seimo nariai, teisėjai ir prokurorai laikosi elgesio, interesų konfliktų ir panašių taisyklių. Išvadose atkreiptas dėmesys į naujas VTEK iniciatyvas. Akcentuojamas šiemet pradėjęs veikti Privačių interesų registras (PINREG), kuriuo siekiama užtikrinti efektyvesnį, greitesnį privačių interesų deklaravimo procesą, užkirsti kelią korupcijos pasireiškimui bei plitimui ir užtikrinti skaidrumą viešajame sektoriuje. Be to, įvertinta, kad, siekiant pagerinti galimų interesų konfliktų valdymą teismuose, pasirašytas susitarimas tarp VTEK ir Nacionalinės teismų administracijos, jog PINREG turės sąsają su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO2).

Taip pat paminėtas VTEK dalyvavimas Teisėjų tarybos darbo grupėje, kurios siekis – stiprinti kovos su korupcija iniciatyvas teisminėse institucijose ir plėtoti bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis. Ši grupė per pastaruosius dvejus metus sprendė ir klausimus dėl tarnybinės etikos patarėjų bei interesų konfliktų valdymo teismuose, buvo suorganizuoti interesų derinimo mokymai.

Atsižvelgdama į esminę valdžių atskyrimo svarbą bei pagarbą teismų nepriklausomumui, GRECO paragino tęsti Lietuvos valdžios institucijų bendradarbiavimą su VTEK ir kitomis priežiūros institucijomis.

Veiksminga priežiūra

GRECO vertinimu, buvo tinkamai įgyvendinta rekomendacija imtis reikiamų priemonių užtikrinti veiksmingą Seimo narių privačių interesų deklaravimo ir kitų elgesio taisyklių vykdymo priežiūrą. Įvertinta, kad pernai įsigaliojo nauja Viešųjų ir privačių interesų

derinimo įstatymo (VPIDĮ) redakcija, be kita ko įpareigojanti deklaruoti konkrečius privačius interesus. Šiurkščiai pažeidus šį teisės aktą, pagal Administracinių nusižengimų kodeksą gali būti skiriamos administracinės baudos.

Akcentuota, kad PINREG leidžia nuodugniai patikrinti privačių interesų deklaracijas, o deklaracijų stebėsenos veiksmingumas turėtų padidėti dėl gaunamų duomenų iš įvairių valstybės registrų ir informacinių sistemų. Pažymėta, kad naujasis registras automatiškai nustato asmenis, kurie turi pareigą deklaruoti privačius interesus, ir prireikus primena jiems apie šią pareigą bei nustato galimus jų interesų konfliktus.

Įvertintas ir bendradarbiavimas tarp VTEK bei Seimo Etikos ir procedūrų komisijos (SEPK), vykdančios parlamentarų privačių interesų deklaravimo vidaus kontrolę. Akcentuota, kad buvo surengta Seimo nariams ir susijusiems darbuotojams skirtų nuotolinių mokymų naujojo VPIDĮ įgyvendinimo klausimais. Taip pat pažymėta, kad SEPK turi prieigą prie PINREG ir gali užtikrinti interesų derinimo kontrolę.

Užbaigta vertinimo procedūra

Šios ir kitos išvados buvo pateiktos GRECO ketvirtojo vertinimo etapo antrosios rekomendacijų įgyvendinimo Lietuvos ataskaitos priede. Kadangi Lietuva įvertinta kaip padariusi didelę pažangą (tinkamai įgyvendinta arba reaguota į dešimt iš vienuolikos pateiktų rekomendacijų, likusi įgyvendinta iš dalies), šios rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitos priėmimas užbaigia Lietuvos ketvirtojo vertinimo etapo atitikties procedūrą.

GRECO atlieka Europos Tarybos nustatytų standartų antikorupcijos srityje laikymosi stebėseną šalyse narėse. Lietuva jos nare tapo GRECO įsteigimo metais – 1999-aisiais. Šią organizaciją šiuo metu sudaro 50 šalių narių, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, Jungtinę Karalystę, Vokietiją, Prancūziją, Šveicariją ir kitas valstybes.

VTEK informacija