2021-06-15

Kiekvienas besikreipiantis į teismą tikisi, kad bylą nagrinės neutralus ir nešališkas teisėjas, o sprendimas bus objektyvus ir teisingas. Teisėjų tarybos pirmininkės Sigitos Rudėnaitės teigimu, užtikrinti skaidrumą ir išvengti interesų konfliktų padeda privačių interesų deklaravimas. Ji pabrėžia, kad ši pareiga itin svarbi siekiant objektyvumo ir visuomenės pasitikėjimo. Deklaravimas tapo greitesnis ir paprastesnis dėl šiemet pradėjusio veikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) įsteigto Privačių interesų registro (PINREG), kuris taip pat suteikia ir galimybę vadovams kontroliuoti pavaldinių interesų derinimą. 

Projektas „Privačių interesų registro sukūrimas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

„Deklaravimas prisideda prie objektyvaus bylų skirstymo. Pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiajame Teisme veikia privačių interesų deklaravimo duomenimis pagrįsta bylų skirstymo sistema. Teismų savivalda į viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimą taip pat žiūri atsakingai:  Teisėjų taryba šių metų vasario mėnesį patvirtino rekomendacijas, pagal kurias teisėjas turi pasirinkti tokį pedagoginės ir kūrybinės veiklos vykdymo modelį, kad jo nereikėtų nušalinti ar jam nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo arba sprendimo priėmimo“, – teigia S. Rudėnaitė.

Rekomendacijose be kita ko patariama, kaip vengti interesų konflikto bei jo regimybės pedagoginės ir kūrybinės veiklos vykdymo metu, o tokiam konfliktui kilus, nedelsiant nusišalinti nuo teisingumo vykdymo konkrečiose bylose.  

Akcentuoja nusišalinimo kultūros svarbą

Privačių interesų deklaracijoje nurodydamas savo esamus ryšius su juridiniais ir fiziniais asmenimis, deklaruojantis asmuo atskleidžia, kas jam kelia ar gali kelti interesų konfliktą. Jei darbe tektų spręsti kokius nors klausimus dėl deklaruotų asmenų, deklaruojantysis privalėtų nusišalinti.

Konstitucinėje doktrinoje pabrėžiama, kad teisėjo ir teismų nepriklausomumas yra būtina žmogaus teisių ir laisvių apsaugos sąlyga. Pasak S. Rudėnaitės, teismams ir teisėjams tai ne privilegija, o viena esminių pareigų. „Teisėjas, nagrinėdamas bylas, turi būti nešališkas, vadovautis tik Konstitucija ir įstatymais. Tvirta teisėjo nešališkumo nuostata, jo procesiniai sprendimai ir veiksmai, atliekami laikantis įstatymuose nustatytų reikalavimų, teisėjų etikos taisyklių – būtina teisingo teisinio ginčo išsprendimo prielaida“,  – teigia Teisėjų tarybos pirmininkė.

S. Rudėnaitė atkreipė dėmesį, kad įstatymuose įtvirtintas sąrašas pagrindų, kada teisėjas privalo nusišalinti nuo bylos nagrinėjimo. Kai tai nenurodyta, kiekvienu atveju teisėjas sprendžia, ar gali kilti abejonių dėl jo nešališkumo nagrinėjant bylą, ar pašaliniam stebėtojui jis atrodys objektyvus.

VTEK pirmininko Edmundo Sakalausko teigimu, teisėjų privačių interesų išskaidrinimas prisideda prie bendrojo šalies skaidrumo fono – kaip ir kitų deklaruojančių asmenų atveju. „Tik per skaidrumą galime turėti ir teisingumą, ir teisumą, todėl raginu visus teisės atstovus šią pareigą vykdyti sąžiningai ir reguliariai“, – sako VTEK pirmininkas.

E. Sakalausko teigimu, naująjį Privačių interesų registrą VTEK sukūrė siekdama palengvinti deklaravimo procesus. „PINREG taupo laiką – deklaruoti užtenka vidutiniškai 5 minučių – ir optimizuoja deklaraciją, automatiškai surinkdamas informaciją iš kelių skirtingų registrų ir informacinių sistemų. Be to, registre pateikiami duomenys apie atvejus, kai asmenys nusišalina ir atvejus, kai nusišalinimai institucijoje dėl vienų ar kitų priežasčių nepriimami. Taigi PINREG leidžia įgyvendinti ne tik prevenciją, bet ir efektyvią kontrolę“, – sako VTEK pirmininkas.

Privačius interesus deklaruoti būtina ne vėliau kaip per mėnesį nuo įsidarbinimo viešajame sektoriuje, jeigu einamomis pareigomis įgyjamas deklaruojančio asmens statusas. Atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus jau deklaruotiesiems, deklaraciją būtina patikslinti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per mėnesį.

Deklaracijoje nurodomi dviejų rūšių duomenys: privalomi visais atvejais ir tie, kuriuos deklaruoti reikia tik esant galimam interesų konfliktui.

Prie PINREG galima prisijungti apsilankius VTEK interneto svetainėje vtek.lt.

VTEK informacija