2021-06-30
Gediminas Sakalauskas

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nariu Seimas antradienį paskyrė interesų derinimo ir korupcijos prevencijos specialistą Gediminą Sakalauską. Tam vienbalsiai pritarė 110 parlamentarų. Naujasis VTEK narys paskirtas Seimo pirmininkės teikimu, iš pareigų pasitraukus dr. Antanui Šenavičiui, VTEK dirbusiam nuo 2017-ųjų.

Prisistatydamas Seimo nariams, G. Sakalauskas teigė sieksiantis, kad skaidrumo standartai šalyje būtų tobulinami. „Kai žmo­nės yra at­ren­ka­mi į vie­šą­jį sek­to­rių, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba (STT) at­lie­ka jų ver­ti­ni­mą dėl ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos, tačiau Lie­tu­vo­je be­veik neat­lie­ka­mas ki­tas ver­ti­ni­mas – ga­lu­ti­nio kan­di­da­to, pre­ten­den­to in­te­re­sų kon­flik­to ri­zi­kos laips­nio or­ga­ni­za­ci­jo­je. Šią da­lį su­stip­ri­nus, tu­rė­tų su­ma­žė­ti nu­si­ša­li­ni­mų skai­čius or­ga­ni­za­ci­jo­se, be to, žmo­nėms bū­tų aiš­kios in­struk­ci­jos, ką rei­kė­tų da­ry­ti“, – sakė G. Sakalauskas. Jis taip pat kalbėjo apie būtinybę daugiau dėmesio skirti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintiems tei­sės at­sto­vau­ti ri­bo­ji­mams, kurie esą glau­džiai su­si­ję su pre­ky­ba po­vei­kiu ir ne­tei­sė­ta lo­bis­ti­ne veik­la, bei ribojimams pasibaigus tarnybai.

Viešojo administravimo bei ekonomikos studijas Mykolo Romerio universitete baigęs G. Sakalauskas ketverius metus dirbo STT. Šioje institucijoje jis prisidėjo formuojant nulinės tolerancijos korupcijai politiką, kuriant ir diegiant įvairias viešajam sektoriui skirtas antikorupcines priemones. 2007-2012 m. G. Sakalauskas dirbo VTEK, įgyvendidant viešųjų ir privačių interesų derinimo bei lobistinės veiklos priežiūrą. Trejus metus vadovavo VTEK sekretoriatui. G. Sakalauskas taip pat yra dirbęs AB „Lietuvos paštas” Saugos ir prevencijos departamente, kuriant ir diegiant antikorupcinės vadybos bei viešųjų ir privačių interesų derinimo sistemas, formuojant rizikų valdymo politiką. 2012 m. įkūrė VšĮ „Praeventi”, teikiančią konsultavimo, mokymų paslaugas korupcijos prevencijos bei interesų derinimo srityse, užsiimančia etikos kodeksų rengimu bei skaidrumo sistemų kūrimu ir diegimu viešojo sektoriaus institucijose bei įstaigose.

VTEK yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, kurios paskirtis – užtikrinti, kad valdžios įstaigos ir jose dirbantys asmenys etiškai tarnautų žmonėms. VTEK sudaro penki nariai, skiriami penkerių metų kadencijai. Į pareigas juos teikia Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, Lietuvos teisininkų draugija ir Nevyriausybinių organizacijų taryba.

VTEK informacija