2021-07-02

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) neskundžiamai paliko galioti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimą, kuriuo mažosios bendrijos atstovas pripažintas vykdęs neteisėtą lobistinę veiklą.

2019 m. rugpjūtį VTEK nusprendė, kad MB „Švenčių fabrikas“ atstovas, nebūdamas registruotu lobistu, atliko lobistinius veiksmus ir atitinkamai pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą. Atlikdama tyrimą, VTEK nustatė, kad 2018 m. gegužę šis atstovas raštu kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją siūlydamas keisti ministro įsakymu patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo taisykles. VTEK vertinimu, taip buvo vykdoma konkreti lobistinė veikla: šis asmuo atstovavo MB „Švenčių fabrikas“ interesams, siekdamas daryti įtaką dėl šio juridinio asmens veiklai ir ekonominiams interesams svarbaus teisės akto.

VTEK sprendimą teismui skundęs asmuo teigė, kad į ministeriją kreipėsi savo iniciatyva, jog būtų pašalinta techninė klaida, ir tuo klausimu nebuvo gavęs jokio MB „Švenčių fabrikas“ pavedimo arba atlygio. Esą vykdant lobistinę veiklą, būtinas lobistinės veiklos užsakovo pavedimas arba nurodymas ją vykdyti. Taigi, pažeidėju pripažinto asmens nuomone, šiuo atveju nebuvo galima laikyti, kad jis užsiėmė lobizmu.

LVAT su tuo nesutiko. Teismas konstatavo, kad raštu prašydamas ministerijos patikslinti minėtąjį teisės aktą, MB „Švenčių fabrikas“ atstovas kreipėsi ne kaip savo nuomonę reiškiantis fizinis asmuo, o kaip šio juridinio asmens įgaliotas asmuo. LVAT teigimu, teiktas pasiūlymas keisti minėtųjų taisyklių nuostatas, išbraukiant „O“ kategorijos transporto priemones iš nefinansuojamų išlaidų sąrašo, tokiu būdu suvienodinant tinkamas finansuoti išlaidas tiek verslo pradžiai, tiek verslo plėtrai, nepatvirtina, kad veiksmus, kuriais siekė daryti įtaką ministerijai, atstovas atliko savarankiškai. Todėl esą jo veiksmai buvo lobistinė veikla, nes jis, siūlydamas pakeisti teisės aktą, susijusį su mažosios bendrijos ekonominiais interesais, siekė šio juridinio asmens intereso. Taigi, įvertinusi surinktus įrodymus, LVAT sutiko ir su VTEK, ir su pirmosios instancijos teismo vertinimu,  kad nagrinėtasis MB „Švenčių fabrikas“ atstovo kreipimasis į ministeriją atitinka lobistinės veiklos sampratą.

Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą, užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai. Lobistine veikla neturi teisės užsiimti VTEK neįregistruoti lobistai.

VTEK informacija