2022-04-28

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) atstovai antradienį vedė mokymus naujai paskirtiems Vilniaus, Kauno, Utenos bei Kretingos apylinkių teismų teisėjams. Mokymų metu VTEK narys Gediminas Sakalauskas bei Prevencijos skyriaus vedėja Virginija Aleksejūnė supažindino dalyvius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatų taikymu, aptarė teismų veikloje aktualius tarnybinės etikos klausimus.

Daugiausia dėmesio buvo skirta privačių interesų deklaravimo bei interesų konfliktų prevencijos ir valdymo klausimams. Aptartos ir kitos VPIDĮ nustatytos pareigos: ribojimai atstovauti, priimti dovanas ir paslaugas bei reikalavimas „atvėsti“ pasibaigus tarnybai.

Pagal VPIDĮ, teisėjai laikytini valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis, jiems šio teisės akto nuostatos yra taikomos visa apimtimi.

Siekdami užtikrinti viešųjų interesų viršenybę savo tarnybinėje veikloje, asmenys įsipareigoja vykdyti jiems nustatytus tarnybinės etikos reikalavimus. O tam tikrų ribojimų būtina paisyti ir nustojus dirbti valstybinėje tarnyboje. Asmenys privalo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, deklaruoti privačius interesus, teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių dėl jo egzistavimo, nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti, priimdami sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu, nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai, nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Mokymuose dalyvavo 13 teisėjų.

VTEK informacija