2022-05-10

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pateikė naujovių, didinančių visuomenės informuotumą apie lobistinę veiklą ir skatinančių teisėkūros procesuose dalyvaujančius asmenis veikti skaidriai.

Atviri duomenys

Taikydama didelių duomenų kiekių valdymo instrumentus, modernizuota Skaidrių teisėkūros procesų informacinė sistema (SKAIDRIS) duomenis apie vykdomą lobistinę veiklą bei įtaką teisėkūrai atvėrė interaktyvių grafikų pavidalu. Naudotojai gali juos filtruoti pagal pasirinktą laikotarpį: kelerių arba vienų metų, ketvirčio, mėnesio, savaitės. Šią gerąją praktiką VTEK perėmė iš Čilės Skaidrumo tarybos. Tikimasi, kad toks duomenų atvėrimas paskatins visuomenės ir žiniasklaidos įsitraukimą į teisėkūros procesų skaidrumo procesus.

Taip pat atsirado galimybė parsisiųsti SKAIDRIS kaupiamus nuasmenintus duomenis pakartotiniam naudojimui. Sudarytus atvirų duomenų rinkinius galima naudoti analizėms, mokslo tyrimams, švietimui ar panašiems tikslams.

Greitesnis duomenų surinkimas

Modernizavus sistemą, SKAIDRIS automatiškai gauna informaciją iš Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės narių bei viceministrų viešai skelbiamų darbotvarkių. Tai leidžia VTEK prevenciškai tikrinti, ar lobistinė veikla yra vykdoma laikantis nustatytų reikalavimų.

Taip pat VTEK turi galimybę analizuoti duomenis iš Teisės aktų informacinės sistemos, kurioje asmenys teikia siūlymus teisės aktų projektų pakeitimams. Surinkta informacija praverčia tikrinant, ar lobistinė veikla vykdoma teisėtai, analizuojant vykstančius lobizmo pricesus, tikrinant skaidrių teisėkūros procesų deklaracijas, teikiant metodinę pagalbą ir rekomendacijas lobistams ir asmenims, kuriems lobistine veikla siekiama daryti įtaką, bei institucijoms, kuriose dirba asmenys, kuriems lobistine veikla siekiama daryti įtaką.

VTEK paspartino ir lobistų registracijos procesą: sistema SKAIDRIS automatizuotai gauna informaciją, ar lobistu siekiantis tapti asmuo įregistruotas Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registre. Ši duomenų bazių sąsaja suteikia galimybę greičiau gauti reikiamą informaciją ir priimti sprendimą dėl asmens įrašymo arba neįrašymo į lobistų sąrašą. Lobistinės veiklos įstatymas taiko ribojimus tapti lobistais asmenims, kurie yra įstatymų nustatyta tvarka pripažinti kaltais dėl tam tikrų veikų.

Lobistinę veiklą reglamentuoja Lobistinės veiklos įstatymas. Ji apibrėžiama kaip fizinio ar juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinio veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką valstybės politikams, pareigūnams ir tarnautojams, kad lobistinės veiklos užsakovo ar lobistinės veiklos naudos gavėjo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai.

Lobistinė veikla ir įtaka teisėkūrai turi būti viešai deklaruojama VTEK valdomoje sistemoje SKAIDRIS.

VTEK informacija