2022-08-12

Europos Komisija (EK) pateiktoje 2021 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitoje apžvelgė reikšmingus pokyčius, susijusius su teisinės valstybės klausimais visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse. Lietuvos atveju, be kita ko, atkreiptas dėmesys į teigiamus pokyčius kovos su korupcija srityje.

EK akcentavo naują lobistinės veiklos reglamentavimą, įtvirtinusį kryžminį – vykdytos ir patirtos lobistinės veiklos – deklaravimą, leidžiantį užtikrinti didesnį lobistinės veiklos skaidrumą, bei pradėjusį veikti Privačių interesų registrą (PINREG), supaprastinusį privačių interesų deklaravimą viešojo sektoriaus atstovams. Taip pat pažymėta, kad buvo patvirtinta ir pradėta įgyvendinti atnaujinta „sukamųjų durų“ (angl. revolving doors) reiškinio ir veiklos pertraukos laikotarpių teisinė sistema, kai taikomi tam tikri apribojimai pasibaigus tarnybai viešajame sektoriuje.

EK ataskaitoje teigiama, kad išrinktiems pareigūnams skirtoje deklaravimo sistemoje dabar taikomos veiksmingesnės ir efektyvesnės taisyklės: 2020 m. buvo priimtas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) pakeitimas, kuriuo siekiama supaprastinti interesų deklaravimo procesą ir jame išsamiai apibūdinta visa būtina informacija, reikalinga deklaracijai pateikti. Pabrėžiama, kad 2021 m. pradėjo veikti PINREG ir šio naujo IT sprendimo tikslas – gerinti interesų deklaracijų kokybę sujungiant daugiau kaip 10 nacionalinių valdžios registrų ir informacinių sistemų. Juose saugoma informacija automatiškai įtraukiama į deklaraciją, o asmuo el. paštu gauna priminimą, kad reikia baigti pildyti deklaraciją, – ataskaitoje atkreipia dėmesį EK.

Akcentuojant pokyčius tarnybinės etikos srityje, minimas ir „sukamųjų durų“ reiškinys. EK atkreipia dėmesį, kad VPIDĮ nustatytas vienų metų veiklos pertraukos laikotarpis nustojus eiti tam tikras pareigas viešajame sektoriuje, tačiau Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) konkrečiais atvejais turi teisę nukrypti nuo bendrosios taisyklės. Taigi 2020-2021 m. VTEK gavo 4 prašymus pritaikyti nukrypti leidžiančią nuostatą: vienu atveju sprendimas nepriimtas, nes trūko pareiškėjo informacijos, kitais dviem atvejais prašymai buvo atmesti, o vienu atveju prašymas pritaikyti nukrypti leidžiančią nuostatą buvo patvirtintas.

Apibendrindama visos ES rezultatus, EK teigė, kad ataskaitoje pavyko parodyti daug teigiamų teisinės valstybės pokyčių valstybėse narėse, kur imamasi tolesnių veiksmų dėl anksčiau nustatytų iššūkių. Esą, taip pat matyti, kur iššūkiai ir susirūpinimas išlieka ar net padidėjo, tačiau EK palankiai vertina visų valstybių narių dalyvavimą, jų tęstinį įsitraukimą bei bendradarbiavimą ir norą pradėti dialogą dėl keblių klausimų.

2021 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitoje, įskaitant jos 27 šalių skyrius, pateikiami teigiami ir neigiami pokyčiai visose valstybėse narėse keturiose pagrindinėse su teisine valstybe susijusiose srityse: teisingumo sistemoje, kovos su korupcija sistemoje, žiniasklaidos pliuralizmo srityje ir kitų institucinių klausimų, susijusių su stabdžių ir atsvarų sistema, srityje. Ši ataskaita yra dalis platesnio masto ES pastangų skatinti ir ginti savo pamatines vertybes.

Čia galima susipažinti su: visa ataskaita arba jos skyriumi apie Lietuvą.

VTEK ir EK informacija