Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo tyrimo pradžios dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, tiriamo asmens prašymu ar dėl kitų svarbių priežasčių VTEK tyrimo atlikimo  terminą gali pratęsti. Bendra tyrimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių termino.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

 

Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2020-10-07 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidento ir registruoto lobisto Martyno Nagevičiaus elgesio, kai jis vykdytą lobistinę veiklą galbūt deklaravo atgaline data. Aus aiškinamasi, ar jis nepažeidė atitinkamų Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų, kurie įpareigoja vykdytą lobistinę veiklą deklaruoti per septynias dienas nuo jos pradžios. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir žiniasklaidoje skelbtos informacijos pagrindu. Esą, šių metų balandį M. Nagevičius Seimo narei parengė Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektą, naudingą biodegalų gamintojams, bet šią lobistinę veiklą deklaravo tik tada, kai Seimo narės teikiamam projektui Seime pritarta po pateikimo – gegužę. Taip pat, esą, M. Nagevičius nuolat dalyvauja Seimo komitetų posėdžiuose, tačiau to nedeklaruoja. Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

2020-10-07 pradėtas tyrimas dėl Kretingos rajono savivaldybės mero Antano Kalniaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, meras sprendė su giminių valdoma bendrove susijusius klausimus: vizavo prašymą sumažinti žemės nuomos mokestį ir savivaldybės administracijai nurodė parengti atitinkamą savivaldybės tarybos sprendimo projektą. Taip pat teigiama, jog šių metų rugsėjį savivaldybės tarybos posėdyje A. Kalnius nenusišalino ir balsavo svarstant klausimą dėl jo paties pareikšto nusišalinimo.

2020-10-07 pradėti tyrimai dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių Vaidos Aleknavičienės ir Marcijono Urmono elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimai pradėti gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Esą, šių metų vasarį M. Urmonas nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje tvirtinant savivaldybės 2020-2022 metų strateginį planą, kuriame skirtas finansavimas kitai valstybės politiko darbovietei – Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centrui. V. Aleknavičienė minėtajame posėdyje taip pat nenusišalino, nors sprendimu skirta lėšų Joniškio sporto centrui, kuriam vadovauja valstybės politikei galbūt interesų konfliktą keliantis asmuo.

2020-09-30 pradėtas tyrimas dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario Sauliaus Jakimavičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, valstybės politikas rugpjūtį nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje tikslinant šių metų savivaldybės biudžetą, kai svarstyta perskirstyti lėšas apšvietimo įrengimui gatvėje, kurioje gyvena S. Jakimavičiui artimi asmenys.

2020-09-23 pradėtas tyrimas dėl Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino elgesio. Aiškinamasi, ar jam nekilo interesų konfliktasir ar jis nepažeidė atitinkamų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, rugpjūtį A. Katinas nenusišalino rengdamas ir teikdamas svarstyti Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektą, susijusį su žemės sklypų pirkimu steigiamam Utenos pramonės parkui, nors penki iš trylikos savivaldybės planuojamų įsigyti sklypų priklauso jo sutuoktinei. Esą, meras taip pat nenusišalino, kai savivaldybės tarybos frakcijų seniūnų sueigos bei Utenos regiono trišalės tarybos posėdžiuose buvo svarstomas su šiuo projektu susijęs klausimas.

2020-09-23 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Mindaugo Šunoko elgesio. Aiškinamasi, ar šis politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai M. Šunokas, būdamas valstybės politiko visuomeniniu patarėju, Klaipėdos rajono savivaldybėje galbūt sprendė klausimus, susijusius su minėtojo politiko vadovaujama kaimo bendruomene „Smilgynai ir kaimynai“.

2020-09-16 pradėtas tyrimas dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos narės Svetlanos Grigorian elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, rugsėjį S. Grigorian nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje bandant patvirtinti apleistų ir neprižiūrimų bei naudojamų ne pagal paskirtį pastatų sąrašą. Į jį buvo įtrauktas ir pastatas, kurį tam tikrą laiką nuomojosi bendrovė, kuriai vadovauja valstybės politikei artimas asmuo.

2020-09-16 pradėtas tyrimas dėl buvusio Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rolando Juonio elgesio. Aiškinamasi, ar, eidamas šias politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Esą, R. Juonys nedeklaravo galbūt jam interesų konfliktą keliančios pavaldinės. Taip pat teigiama, kad jis priiminėjo su jos tarnybos eiga susijusius sprendimus – skyrė priemokas ir kt.

2020-09-02 pradėtas tyrimas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Gintauto Andriuškevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepateko į interesų konfliktą ir nepažeidė jo vengti bei nusišalinti įpareigojančių Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų. Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi, ar Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadoje tinkamai taikytos VPIDĮ nuostatos. Bus tiriama situacija, kai pernai birželį G. Andriuškevičius galbūt nenusišalino savivaldybės tarybos Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto posėdyje svarstant klausimą dėl Alytuje esančių negyvenamųjų patalpų nuomos viešojo konkurso būdu, nors šias patalpas tuo metu nuomojosi valstybės politikui artimo asmens vadovaujama asociacija „MMA“.

2020-09-02 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkės Natalijos Jasinskienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, dalyvaudama GMP viešuosiuose pirkimuose, N.Jasinskienė galbūt priėmė suinteresuotus ir šališkus sprendimus dėl savo sutuoktinio darbovietės – UAB „Dekbera“.

2020-08-19 pradėtas tyrimas dėl Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Modesto Petraičio elgesio. Aiškinamasi, ar tarnautojas nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam atsiradus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir dokumentų pagrindu. Teigiama, kad pernai gruodį Tauragės rajono savivaldybės meras potvarkiu skyrė vienkartines pinigines išmokas politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojams, tarp kurių – ir savivaldybės administracijos direktoriui. M. Petraitis galbūt nenusišalino ir vizavo minėtojo potvarkio projektą.

2020-08-12 pradėtas tyrimas dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario Kęsto Komskio elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje. Pranešta, kad K. Komskio vadovaujama įmonė UAB „Kalibrus“, kurios jis nėra nurodęs savo privačių interesų deklaracijoje, dalyvauja ir dažnai laimi didelės vertės Pagėgių savivaldybės administracijos, kuriai vadovauja K. Komskio brolis, organizuojamus viešųjų pirkimų konkursus. Iš pateiktų dokumentų matyti, jog Pagėgių savivaldybės administracija 2020 m. su UAB „Kalibrus“ buvo pasirašiusi ne vieną sutartį rangos darbams atlikti. Pasirašant šias sutartis, kaip nurodyta dokumentuose, UAB „Kalibrus“ atstovavo jos direktorius K. Komskis.

2020-08-05 pradėtas tyrimas dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos narės Renatos Venslovienės elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2020 m. birželio 20 d. vykusiame Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas sprendimo projektas „Dėl gyvenamojo namo įsigijimo įgyvendinant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje“ pakeitimo“. Nurodyta, kad R. Venslovienė nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino, kadangi ji vadovauja VšĮ „Galimybių laukas“, kuri šiame projekte yra partneris. Tačiau tame pačiame tarybos posėdyje buvo svarstytas ir kitas klausimas „Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų 2020-2023 metų priemonių plano“, kuris susijęs su aukščiau minėtu projektu. Esą, R. Venslovienė nuo šio klausimo nusišalinimo nebuvo pareiškusi.

2020-07-29 pradėti tyrimai dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narių Pauliaus Aukštikalnio ir Nijolės Naujokienės elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Esą, P. Aukštikalnis ir N. Naujokienė nenusišalino šių metų balandį vykusiuose savivaldybės tarybos komitetų, kuriems jie priklauso, o po to – ir savivaldybės tarybos posėdžiuose. Juose svarstytas klausimas, susijęs su Kėdainių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms, įskaitant ir VšĮ Kėdainių ligoninę. Pastarojoje dirba valstybės politikams artimi asmenys.

2020-07-29 pradėtas tyrimas dėl Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos direktorės pareigas laikinai einančios Ruthos Reches elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų balandį, gegužę ir birželį R. Reches gimnazijoje galbūt pasirašė įsakymus, susijusius su VšĮ „Geros valios kompensacijos už žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą disponavimo fondas“, kurio valdybai pirmininkauja jai artimas asmuo.

2020-07-29 pradėti tyrimai dėl Pagėgių savivaldybės tarybos narių Linos Augustinavičiūtės ir Kęsto Komskio elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimus VTEK pradėjo suabejojusi, ar Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisijos atliktame tyrime buvo tinkamai taikytos VPIDĮ nuostatos. VTEK tirs aplinkybes, kai šių metų balandį L. Augustinavičiūtė ir K. Komskis nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje priimant sprendimus, susijusius su Pagėgių savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendruoju planu ir Pagėgių savivaldybės Pagėgių pradinės mokyklos reorganizavimu. Esą, su šia ugdymo įstaiga valstybės politikams galbūt artimų asmenų vadovaujama įmonė yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį.

2020-07-22 pradėtas tyrimas dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario Vytauto Bulotos elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų birželį V. Bulota nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir tvirtinant Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą, nors valstybės politikas ir jo sutuoktinė yra neformaliojo vaikų švietimo teikėjai.

2020-07-22 pradėtas tyrimas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento direktorės Linos Kuksėnaitės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pranešimo pagrindu. Esą, šių metų kovą L. Kuksėnaitė sprendė tarnybinius klausimus, susijusius su jai galbūt artimu asmeniu.

2020-07-15 pradėtas tyrimas dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario Remigijaus Špečkausko elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas suabejojus, ar Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisija atliktame tyrime tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas. VTEK tiria aplinkybes, kai R. Špečkauskas galbūt turėjo pareigą savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti su Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centru sudarytą galiojantį sandorį ir savivaldybės taryboje nusišalinti nuo klausimų, susijusių su Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centru.

2020-07-15 pradėtas tyrimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorės Laimos Nagienės elgesio.Aiškinamasi, ar tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gautų pranešimų ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai L. Nagienė savivaldybės taryboje 2019-2020 m. galbūt pasirašė dokumentus, susijusius su Kalnėnų progimnazija, kuriai vadovauja tarnautojai artimas asmuo. Taip pat VTEK tiria situaciją, kai L. Nagienė šių metų kovą galbūt pasirašė įsakymą, susijusį su keturių asmenų, tarp kurių galbūt buvo ir jai artimas asmuo, pervežimu iš Estijos į Lietuvą.

2020-07-08 pradėti tyrimai dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių Raimundės Gečienės ir Loretos Kalninkaitės elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikės nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad šių metų birželį R. Gečienė ir L.Kalninkaitė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant dėl leidimo vykdyti Bijotų mokyklos pastato pritaikymo socialinės globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai (brigadai) projektavimo ir rangos

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl tuometinio VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti