Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo tyrimo pradžios dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, tiriamo asmens prašymu ar dėl kitų svarbių priežasčių VTEK tyrimo atlikimo  terminą gali pratęsti. Bendra tyrimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių termino.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

 

Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2020-08-05 pradėtas tyrimas dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos narės Renatos Venslovienės elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2020 m. birželio 20 d. vykusiame Kalvarijos savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas sprendimo projektas „Dėl gyvenamojo namo įsigijimo įgyvendinant projektą „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centro tinklo plėtra Kalvarijos savivaldybėje“ pakeitimo“. Nurodyta, kad R. Venslovienė nuo šio klausimo svarstymo ir balsavimo nusišalino, kadangi ji vadovauja VšĮ „Galimybių laukas“, kuri šiame projekte yra partneris. Tačiau tame pačiame tarybos posėdyje buvo svarstytas ir kitas klausimas „Dėl Kalvarijos savivaldybės šeimos globos namų 2020-2023 metų priemonių plano“, kuris susijęs su aukščiau minėtu projektu. Esą, R. Venslovienė nuo šio klausimo nusišalinimo nebuvo pareiškusi.

2020-07-22 pradėtas tyrimas dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos nario Vytauto Bulotos elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų birželį V. Bulota nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir tvirtinant Raseinių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašą, nors valstybės politikas ir jo sutuoktinė yra neformaliojo vaikų švietimo teikėjai.

2020-07-22 pradėtas tyrimas dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento direktorės Linos Kuksėnaitės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pranešimo pagrindu. Esą, šių metų kovą L. Kuksėnaitė sprendė tarnybinius klausimus, susijusius su jai galbūt artimu asmeniu.

2020-07-15 pradėtas tyrimas dėl Pagėgių savivaldybės tarybos nario Remigijaus Špečkausko elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus bei vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas suabejojus, ar Pagėgių savivaldybės tarybos Etikos komisija atliktame tyrime tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas. VTEK tiria aplinkybes, kai R. Špečkauskas galbūt turėjo pareigą savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti su Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centru sudarytą galiojantį sandorį ir savivaldybės taryboje nusišalinti nuo klausimų, susijusių su Pagėgių savivaldybės Socialinių paslaugų centru.

2020-07-15 pradėtas tyrimas dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorės Laimos Nagienės elgesio.Aiškinamasi, ar tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gautų pranešimų ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai L. Nagienė savivaldybės taryboje 2019-2020 m. galbūt pasirašė dokumentus, susijusius su Kalnėnų progimnazija, kuriai vadovauja tarnautojai artimas asmuo. Taip pat VTEK tiria situaciją, kai L. Nagienė šių metų kovą galbūt pasirašė įsakymą, susijusį su keturių asmenų, tarp kurių galbūt buvo ir jai artimas asmuo, pervežimu iš Estijos į Lietuvą.

2020-07-08 pradėtas tyrimas dėl Samoilo Kaco elgesio galbūt neteisėtai vykdžius lobistinę veiklą. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, jog pernai S. Kacas keturis kartus raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliariją, teikdamas siūlymus dėl teisinio azartinių lošimų sektoriaus reguliavimo, įskaitant Loterijų įstatymo bei Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pakeitimus.

2020-07-08 pradėti tyrimai dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių Raimundės Gečienės ir Loretos Kalninkaitės elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikės nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad šių metų birželį R. Gečienė ir L.Kalninkaitė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant dėl leidimo vykdyti Bijotų mokyklos pastato pritaikymo socialinės globos įstaigai ir greitosios medicinos pagalbos stočiai (brigadai) projektavimo ir rangos darbų pirkimą. Esą, valstybės politikės dirba UAB „Ambulansas“ Šilalės greitosios medicinos pagalbos skyriuje.

2020-07-01 pradėtas tyrimas dėl Trakų rajono savivaldybės merės Editos Rudelienės elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo savivaldybės tarybos Etikos komisijos atliktame tyrime. Tiriama situacija, kai šių metų vasarį E.Rudelienė galbūt pasirašė su jos nekilnojamojo turto bendrasavininku susijusį raštą, kuriuo buvo pateikta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašyta informacija.

2020-06-25 pradėtas tyrimas dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) viršininkės Editos Janušienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2019 m. vasarą VMI viršininkė nenusišalino skiriant didesnį pareiginės algos koeficientą artimam asmeniui.

2020-06-25 pradėtas tyrimas dėl Jonavos rajono savivaldybės mero Mindaugo Sinkevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų balandį savivaldybės taryboje M.Sinkevičius sprendė klausimus, susijusius su Jonavos rajono sodininkų bendrija „Užuovėja“, kurios teritorijoje valstybės politikas ir jam artimas asmuo turi nekilnojamojo turto. Teigiama, kad klausimai dėl finansavimo skyrimo Užuovėjos gatvės kapitaliniam remontui bei kitų dviejų – Pušyno ir Žaliakalnio – gatvių dalių išpirkimui buvo įtraukti į savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę, kurią sudarė M. Sinkevičius po to už šiuo klausimus balsavęs ir pačiame savivaldybės tarybos posėdyje.

2020-06-25 pradėtas tyrimas dėl buvusios Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo grupės vyresniosios specialistės Editos Vaišnorienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme nustatytų atstovavimo apribojimų. Vadovaujantis VPIDVTĮ, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir persiųstos informacijos pagrindu. Esą, atstovaudama fiziniams ir juridiniams asmenims, E. Vaišnorienė 2019-2020 m. teikė septynis prašymus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, veikiančiai prie Aplinkos ministerijos: du – kuriais, prašyta patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą ar paskirties keitimą ir penkis – kuriais, prašyta išduoti pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių.

2020-06-17 pradėtas tyrimas dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Imanto Motiejūno elgesio. Aiškinamasi, ar politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai spalį I. Motiejūnas įsakymu remonto darbams skyrė 3 tūkst. Eur. savivaldybės biudžeto lėšų Telšių „Ateities“ progimnazijai, nors šiai švietimo įstaigai vadovauja jo sutuoktinė.

2020-06-10 pradėtas tyrimas dėl UAB „Neste Lietuva“ teisininko Liudo Basiulio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nevykdė neteisėtos lobistinės veiklos ir tokiais veiksmais nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, L. Basiulis Seimo Aplinkos apsaugos komitetui teikė pasiūlymus keisti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą. Taip pat, esą, šių metų sausį ir kovą jis dalyvavo minėtojo komiteto posėdžiuose, kai svarstytas minėtojo teisės akto projektas. Lobistinė veikla – fizinio asmens veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai. Vykdyti lobistinę veiklą gali registruoti lobistai.

2020-05-28 pradėtas tyrimas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Valdemaro Chomičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas po to, kai VTEK kilo abejonių dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo savivaldybės tarybos Etikos komisijos atliktame tyrime. Tyrimo metu VTEK aiškinasi aplinkybes, kai V. Chomičius šių metų sausį savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo sprendžiant klausimą dėl patalpų nuomos sutarčių su VšĮ „Alytaus regionine televizija“ pratęsimo ir nuomos kainos nustatymo. Esą, šališkumą galbūt galėjo sukelti faktas, kad šios viešosios įstaigos direktorė vadovauja ir kitai valstybės politiko darbovietei – VšĮ „Dzūkijos sportas“.

2020-05-28 pradėtas tyrimas dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Uosto pasienio užkardos vado Vytauto Sakevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas po to, kai VTEK kilo abejonių dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atliktame tyrime. VTEK tiria aplinkybes, kai V. Sakevičius šių metų pradžioje dalyvavo sutartiniais ryšiais su jo sutuoktine susijusio pavaldaus asmens tarnybinės veiklos vertinimo procedūrose.

2020-05-20 pradėtas tyrimas dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narės Virginijos Baltraitienės elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomos medžiagos pagrindu. Aiškinamasi, ar šių metų kovą ir balandį V. Baltraitienė nusišalino savivaldybės tarybos Etikos komisijoje sprendžiant klausimus dėl jos atžvilgiu atliekamų tyrimų eigos. 

2020-05-06 pradėti tyrimai dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos narių elgesio: Vitalijos Jankauskaitės-Milčiuvienės ir Raimundo Vaitiekaus. Aiškinamasi, ar šie valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimai pradėti gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. Esą, šių metų vasarį minėtieji savivaldybės tarybos nariai inicijavo savivaldybės tarybos sprendimo projektą, kuriuo siūlyta nustatyti 30 procentų žemės mokesčio lengvatą, sumažinant mokesčio dydį už žemės ūkio paskirties žemę, nors jiems Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje priklauso žemės ūkio paskirties žemės sklypai.

2020-05-06 pradėti tyrimai dėl aštuonių Varėnos rajono savivaldybės tarybos narių Kęstučio Budėno, Sauliaus Ivanausko, Rasos Kačiurinienės, Mariaus Krakausko, Giedriaus Samulevičiaus ir Audriaus Saulyno elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimai pradėti gauto pranešimo ir papildomos informacijos pagrindu. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai šių metų kovą vykusiame Varėnos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, prieš priimant sprendimą dėl savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių 2019 metų veiklos ataskaitų, balsuota dėl minėtųjų savivaldybės tarybos narių pareikštų nusišalinimų nepriėmimo. Šie valstybės politikai galbūt nenusišalino ir balsavo nepriimti savo pačių pareikštus nusišalinimus.

2020-04-29 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės abdominalinės chirurgijos gydytojo Ryčio Tutkaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei ar nepažeidė draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti. Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atlikto tyrimo medžiagą ir suabejojusi dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai šių metų vasarį R. Tutkus iš ligoninėje gydyto paciento galbūt paėmė 40 Eur dydžio sumą už vienvietę palatą, tačiau šių pinigų į ligoninės kasą neįnešė tol, kol pacientas nepaprašė pateikti paslaugos apmokėjimą patvirtinančių dokumentų.

2020-04-29 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės I Chirurginio skyriaus vedėjo, abdominalinės chirurgijos gydytojo Algimanto Stašinsko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei ar nepažeidė draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti. Tyrimą VTEK pradėjo įvertinusi VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atlikto tyrimo medžiagą ir suabejojusi dėl galbūt netinkamo VPIDĮ nuostatų taikymo. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai šių metų vasarį, prieš planinę operaciją, A. Stašinskas galbūt nurodė pacientui įsigyti medicininę priemonę – „Protac“ fiksavimo įtaisą – iš UAB „Sorimpleksas“ ir pateikė šios bendrovės vadybininko kontaktinį telefono numerį. 

(Tyrimas pratęstas) 2020-02-26 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktorės Alinos Pūrienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Sveikatos apsaugos ministerijos atsiųstame pranešime teigiama, esą 2019 m. rugpjūtį A. Pūrienė pasirašė darbo sutartį, kuria pati save priėmė į projekto, susijusio su mitybos sąlygotų burnos sveikatos problemų sprendimu taikant interaktyvias intervencijas, vadovės pareigas. 2020-05-13 tyrimas išplėstas: papildomai VTEK vertins, ar Žalgirio klinikos direktorei nekilo interesų konfliktas 2019 m. kovą-2020 m. sausį pasirašius kitus dokumentus, kuriuose ji pati nurodyta kaip minėtojo projekto vadovė.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl tuometinio VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS DEKLARAVIMO PROCESĄ

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
Virginija Aleksejūnė Vyresnioji patarėja 8 673 60392

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyriausiasis specialistas 8 603 88386
Vita Ulytė-Grigelevičienė Vyriausioji specialistė 8 600 13452
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti