Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo pranešimo gavimo dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio VTEK tyrimo terminą gali pratęsti iki 6 mėnesių.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų ar įstaigų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.Šiuo metu VTEK atliekami tyrimai:

2019-12-04 pradėtas tyrimas dėl Elektrėnų seniūno Antano Šalkausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) draudimo naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas nepritarus Elektrėnų savivaldybės administracijoje atlikto tyrimo išvadoms ir pranešimo pagrindu. VTEK tiria aplinkybes, kai A. Šalkauskas tarnybinį automobilį galbūt naudojo ne tarnybos reikmėms. Esą, jis vyksta juo iš namų į darbą ir atgal, ne darbo metu važiuoja į prekybos vietas.

2019-12-04 pradėtas tyrimas dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narės Danguolės Martinkienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas nepritarus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai D. Martinkienė 2018 m. liepą galbūt nenusišalino savivaldybės tarybai sprendžiant dėl investicijų ir žemės nuomos sutarčių su UAB „Nostrada“ pasirašymo. Esą, šiai bendrovei vadovauja valstybės politikei artimas asmuo.

2019-12-04 pradėti tyrimai dėl AB „Klaipėdos vanduo“ valdybos pirmininkės Reginos Derkintytės-Kaupienės ir stebėtojų tarybos narės Irenos Gailiuvienės elgesio. Aiškinamasi, ar jos nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Nuo 2018 m. deklaruoti privačius interesus privalo ir akcinių bendrovių bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip pusę balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, stebėtojų tarybų ir valdybų nariams. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu ir atlikus privačių interesų deklaravimo patikrinimą. Esą, minėtieji asmenys nustatyta tvarka ir terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos.

2019-12-04 pradėti tyrimai dėl Didvydžių socialinės globos namų (DSGN) viešųjų pirkimų komisijos narių Irenos Šernienės ir Deimanto Batulevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus viešųjų pirkimų procedūrose. Tyrimai pradėti nepritarus DSGN atlikto tyrimo išvadoms bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktos informacijos pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai minėtieji asmenys galbūt nepateikė privačių interesų deklaracijos iki dalyvavimo viešajame pirkime pradžios. Pareiga deklaruoti privačius interesus nuo pernai metų taikoma ir viešojo pirkimo komisijos nariams, asmenims, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus bei viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams. Privačių interesų deklaracijas viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys turi pateikti elektroninėmis priemonėmis ne vėliau, nei iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Šių asmenų privačių interesų deklaracijų duomenys pagal įstatymą yra vieši ir skelbiami VTEK interneto svetainėje.

2019-11-27 pradėtas tyrimas dėl Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojo Raimondo Kuodžio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, R. Kuodis pasirašė Lietuvos banko valdybos nutarimą, kuriuo buvo įvertinta paties R. Kuodžio elgesio atitiktis Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso nuostatoms.

2019-11-27 pradėtas tyrimas dėl Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2019 m. rugsėjį meras dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje pristatant ir svarstant klausimą, susijusį su vietinės reikšmės kelio Pamerkių kaime rekonstrukcija. Teigiama, kad šiame kaime gyvena A. Kašėtai artimi asmenys.

2019-11-27 pradėtas tyrimas dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjos Aušros Tamošiūnienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesus valstybės ar savivaldybių institucijose. Tyrimas pradėtas nepritarus Prienų rajono savivaldybės administracijos atlikto tyrimo išvadai. Esą, dar iki suteikto leidimo atstovauti, A.Tamošiūnienė galbūt savivaldybės administracijoje atstovavo Pakuonio krašto bendruomenei: teikė raštus, kurių pagrindu 2019 m. rugpjūtį buvo pasirašytos finansavimo sutartys.

2019-11-20 pradėtas tyrimas dėl susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepriėmė interesų konfliktą keliančios dovanos spalį vykusių komandiruočių Baltarusijoje ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose metu. Žiniasklaida skelbė, jog ministro pietus finansavo Susisiekimo ministerijai pavaldūs subjektai. Esą, Minske, kur vyko Baltarusijos transporto savaitės renginiai, maitinimosi išlaidas pietums padengė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir AB „Lietuvos geležinkeliai“, o Abu Dabyje sąskaitą už pietus restorane, teigta, apmokėjo Lietuvos automobilių kelių direkcija. Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims priimti interesų konfliktą keliančią dovaną. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, kuris asmeniškai ar per tarpininkus priėmė leidžiamo dydžio dovaną iš fizinio ar juridinio asmens ir dėl to gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, vienerius metus negali dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus ar atlikti kitų tarnybinių pareigų dėl šio asmens. 2019-12-11 tyrimas išplėstas gautos informacijos pagrindu: papildomai aiškinamasi, ar J. Narkevičius tinkamai deklaravo sutuoktinės vykdomą individualią nekilnojamojo turto nuomos veiklą ir 3 tūkst. eurų vertę viršijančius iš šios veiklos galbūt kylančius sandorius. Tyrimas išplėstas papildomai gautos informacijos pagrindu. Atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus jau deklaruotiesiems, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo privalo savo privačių interesų deklaraciją šiais duomenimis patikslinti ne vėliau, kaip per 30 kalendorinių dienų. Deklaracijoje turi atsispindėti aktuali informacija.

2019-11-20 pradėtas tyrimas dėl buvusios Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijos Finansų ir ekonomikos skyriaus vedėjos Aušros Verbovienės elgesio. Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudoyis ir leisti naudotis savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tiriamos aplinkybės, kai A. Verbovienė galbūt pernuomojo jos šeimai Neringos savivaldybėje paramos tikslu išnuomotą savivaldybės butą.

2019-11-20 pradėtas tyrimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nario Gintaro Stoškaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) draudimo atstovauti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Teigiama, kad G. Stoškus, kaip Jurbarko rajono verslininkų organizacijos tarybos pirmininkas, pateikė prašymą Jurbarko rajono savivaldybės tarybai dėl nekilnojamojo turto, žemės ir žemės mokesčių tarifų nustatymo. Jame esą prašoma 2020 m. nekilnojamam turtui nustatyti 0,3 proc. mokestinės vertės tarifą bei svarstyti galimybę mažinti 2019 m. žemės mokesčio ir žemės nuomos mokesčio tarifus ne mažiau kaip 30-40 kartų ar net daugiau. VPIDVTĮ nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo negali atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai jis veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Šio apribojimo išimtis konkrečiu atveju gali nustatyti atitinkamos institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas. Taip pat VTEK gautame pranešime teigiama, kad 2019 m. gegužę, savivaldybės tarybos posėdyje svarstant minėtuosius klausimus dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų, žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų bei žemės mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo, G. Stoškus nenusišalino.

2019-11-20 pradėtas tyrimas dėl VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centro (ŠDRMC) direktoriaus pareigas laikinai einančio Transporto skyriaus vadovo Sauliaus Ulio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gavus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informaciją apie atlikus auditą nustatytas aplinkybes. Nurodoma, kad, laikinai vadovaudamas ŠDRMC, S. Ulys esą pasirašė įsakymus dėl premijų ir vienkartinių išmokų skyrimo sau savo sutuoktinei, dirbančiai šiame centre.

2019-11-20 pradėtas tyrimas dėl Aplinkos apsaugos departamento Alytaus valdybos Alytaus aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiojo specialisto Jauniaus Janonio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų dėl privačių interesų deklaravimo. Tyrimas pradėtas žiniasklaidoje pateiktos informacijos pagrindu ir patikrinus, kaip tarnautojas deklaruoja privačius interesus. VTEK aiškinasi, ar J. Janonis laiku ir tinkamai deklaracijoje nurodė ryšį su Alytaus „Rotary“ klubu, Lietuvos medžiotojų sąjunga „Gamta“ bei medžiotojų klubu „Nemunas“, o taip pat – ar deklaravo savo sutuoktinės duomenis, kaip tai nustato įstatymas.

2019-11-13 pradėti tyrimai dėl Neringos savivaldybės tarybos nario Ričardo Kičiatovo, savivaldybės kontrolierės Jolantos Kičiatovienės, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Astos Baškevičienės, taip pat buvusio savivaldybės administracijos direktoriaus Algimanto Vyšniausko. Tiriama, ar šie asmenys nepasinaudojo ir ar neleido pasinaudoti savivaldybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tai draudžia Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas. VTEK gautame pranešime bei žiniasklaidoje teigta, jog R. Kičiatovas, J. Kičiatovienė, ir A. Baškevičienė galbūt pernuomojo arba leido pernuomoti jiems Neringos savivaldybėje paramos tikslu išnuomotus savivaldybės butus. Taip pat, A. Vyšniauskas, eidamas savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, esą, savivaldybės būstų pernuomą leido.

2019-11-13 pradėtas tyrimas dėl Ekonomikos ir inovacijų viceministro Elijaus Čivilio elgesio. Aiškinamasi, ar jis laiku deklaravo privačius interesus 2018 m. kovą pradėjęs eiti šias pareigas. Gautame pranešime nurodoma, kad jis galėjo nesilaikyti šio reikalavimo, nors Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas nurodo tai padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo pareigų pradžios.

2019-11-13 pradėtas tyrimas dėl Nacionalinės žemės tarnybos Trakų skyriaus vyriausiojo specialisto Tomo Steponavičiaus elgesio. Tiriama, ar jis nepateko į interesų konfliktą ir nepažeidė atitinkamų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, Steponavičius galbūt tikrina NŽT dirbančios savo motinos parengtus dokumentus.

2019-11-13 pradėti tyrimai dėl Kauno kino centro „Romuva“ direktorės Monikos Inčerytės ir viešųjų pirkimų komisijos nario Eimanto Kazlausko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jie laiku ir tinkamai deklaravo privačius interesus. Ši pareiga jiems kyla dėl einamų pareigų. Tai nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.

2019-11-13 pradėtas tyrimas dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai atskaitingos VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pavaduotojo Aušriaus Plerpos ir dviejų narių elgesio – Aleksandro Nedveckio bei Manto Poliakovo. VTEK aiškinasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose. Vadovaujantis VPIDVTĮ, asmenys, perkančiojoje organizacijoje paskirti vykdyti viešuosius pirkimus, privačių interesų deklaracijas privalo pateikti ne vėliau kaip iki dalyvavimo viešojo pirkimo procedūrose pradžios. Ši nuostata galioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

2019-11-13 pradėtas tyrimas dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos narės Inesos Židonytės elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas nepritarus Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos išvadai. Vertinamos aplinkybės, kai I. Židonytė galbūt nenusišalino svarstant kitos jos darbovietės – Trakų globos ir socialinių paslaugų centro – veiklos metinę ataskaitą.

2019-11-06 pradėti tyrimai dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos narių Jurgitos Čirienės, Mariaus Šokaičio ir Dariaus Mechovskio elgesio. Aiškinamasi, ar jie laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įpareigojimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo nepritarusi Trakų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimui. Tiriama situacija, kai J. Čirienė, M. Šokaitis ir D. Mechovskis 2018 m. vasario mėnesį galbūt nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl Trakų rajono švietimo įstaigų – įskaitant Lentvario M. Šimelionio gimnazijos – direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ir jų didinimo procentais nustatymo. Esą, tuo metu šioje mokymo įstaigoje dirbo M.Šokaitis ir D. Mechovkis bei J. Čirienės sutuoktinis ir motina.

2019-10-24 pradėtas tyrimas dėl šiuo metu Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pareigas einančio Aleksandro Muzikevičiaus elgesio. Tiriama, ar A. Muzikevičius, eidamas Ministro Pirmininko patarėjo pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas VTEK iniciatyva, palyginus A. Muzikevičiaus ir jo sutuoktinės teiktas privačių interesų deklaracijas. Nustatyta, kad šių asmenų privačių interesų deklaracijose yra neatitikimų, t. y. A. Muzikevičius nėra nurodęs sutuoktinės vykdomos individualios veiklos, sutuoktinės pasikeitusios darbovietės, abiejų vardu sudarytų sandorių. 

2019-10-24 pradėtas tyrimas dėl sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (Įstatymas) nustatytos pareigos vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK aiškinasi, ar ministras neveikė interesų konflikto situacijoje pasirašydamas sprendimus, kuriais Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikoms (Kauno klinikos) buvo sudarytos sąlygos iš Europos Sąjungos fondų finansuoti projektą medicinos įrangai įsigyti. Pagal 2017 – 2018 m. įgyvendintą projektą įsigytas linijinis greitintuvas 2019 m. pradėtas naudoti Kauno klinikose. Šioje įstaigoje dirba A. Verygos sutuoktinė.

(Tyrimas pratęstas) 2019-10-09 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos nario Artūro Razbadausko elgesio. Aiškinamasi, ar politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas nepritarus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos atlikto tyrimo išvadai ir gauto pranešimo pagrindu. VTEK vertina aplinkybes, kai A. Razbadauskas galbūt nenusišalino savivaldybės taryboje sprendžiant klausimus, susijusius su jo kita darboviete – Klaipėdos universitetu. Taip pat aiškinamasi, ar jis laiku savo privačių interesų deklaracijoje nurodė duomenis apie pareigų pasikeitimą Klaipėdos universitete.

(Tyrimas pratęstas) 2019-10-02 pradėtas tyrimas dėl Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nario Rimo Želvio elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. VTEK tiria aplinkybes, kai valstybės politikas galbūt nustatytais terminais nepateikė privačių interesų deklaracijos, kai pradėjo eiti minėtąsias pareigas. 2019-12-11 tyrimas išplėstas: papildomai aiškinamasi, ar R. Želvys laiku ir tinkamai deklaravo ryšius su keturiais juridiniais asmenimis – UAB „Pas Rimą“, UAB „Riladva“, Pasvalio „Rotary“ klubu bei Pasvalio verslininkų asociacija „Verslo žiedas“.

(Tyrimas pratęstas) 2019-10-02 pradėtas tyrimas dėl buvusio VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) direktoriaus Algimanto Pamernecko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas RVUL prašymo pagrindu. Esą, eidamas ligoninės direktoriaus pareigas, A. Pamerneckas pasirašė dokumentus, susijusius su jį asmeninėse bylose atstovaujančia advokate.

(Tyrimas pratęstas) 2019-09-25 pradėtas tyrimas dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Lisevičienės elgesio galbūt nesilaikant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame keltas klausimas dėl N. Lisevičienės galimo nenusišalinimo, kai šių metų rugpjūtį vienas iš savivaldybės tarybos komitetų svarstė klausimą dėl Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų etatų skaičiaus bei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo. Valstybės politikė šioje situacijoje galbūt sprendė klausimą dėl savo kitos darbovietės - Trakų suaugusiųjų mokymo centro (TSMC). Vėliau, teigiama, N. Lisevičienė nenusišalino, kai šiuo klausimu buvo diskutuojama savivaldybės tarybos posėdyje. 2019-11-13 tyrimas dėl N. Lisevičienės elgesio išplėstas: papildomai VTEK aiškinasi, ar ji nepateko į interesų konfliktą, kai savivaldybės tarybos posėdyje galbūt nenusišalino svarstant TSMC metinę ataskaitą.

(Tyrimas pratęstas) 2019-09-25 pradėtas tyrimas dėl Panevėžio miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (NKPVT) pirmininko Evaldo Zilinsko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, E. Zilinskas 2018 m. lapkritį bei šių metų birželį ir rugsėjį nenusišalino, kai NKPVT posėdžiuose svarstytas klausimas dėl kino teatro „Garsas“ pripažinimo saugotinu kultūros paveldo objektu bei jo įrašymo į kultūros vertybių registrą. Teigiama, kad E. Zilinskas šiuo atveju galėjo būti neobjektyvus, nes galbūt yra kino teatro „Garsas“ rekonstravimo projekto inžinierius. VTEK taip pat aiškinasi aplinkybes, kai, tapęs NKPVT nariu, E. Zilinskas per įstatyme nustatytus terminus nepateikė privačių interesų deklaracijos.

(Tyrimas pratęstas) 2019-09-25 pradėtas tyrimas dėl VšĮ „Pasvalio ligoninė“ direktoriaus Rolando Rastausko elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (VPIDVTĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Gautame pranešime nurodoma, esą R. Rastauskas 2018 m. buvo perrinktas Pasvalio ligoninės direktoriumi, tačiau per įstatyme nustatytus terminus nepateikė privačių interesų deklaracijos. Taip pat jis galbūt nedeklaravo narystės Pasvalio „Rotary“ klube ir galbūt pavėluotai deklaravo ryšį su UAB „Pasvalio vandenys“. 2019-11-13 tyrimas išplėstas: papildomai aiškinamasi, ar jis nepažeidė VPIDVTĮ reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. VTEK gauta informacija rodo, kad R. Rastauskas ligoninėje galbūt sprendė klausimus dėl savo papildomų chirurgo ir gydytojo endoskopuotojo pareigų.

(Tyrimas pratęstas) 2019-09-25 pradėtas tyrimas dėl buvusio VšĮ „Šilutės ligoninė“ direktoriaus Dariaus Steponkaus elgesio. Aiškinamasi, ar jis, eidamas minėtąsias pareigas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Pranešimo pagrindu tiriamos aplinkybės, kai D. Steponkus nustatyta tvarka ir terminais galbūt nedeklaravo duomenų apie eitas Šilutės ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas, individualią įmonę ir buvimą nariu Lietuvos gydytojų teniso sąjungoje, asociacijoje Šilutės miesto vietos veiklos grupė „Pamario kraštas“ bei Šilutės „Rotary“ klube.

(Tyrimai pratęsti) 2019-08-14 pradėti tyrimai dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos darbuotojų elgesio. Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus dalyvaujant viešųjų pirkimų procedūrose. VTEK tiria Kauno klinikų: Informacinių technologijų tarnybos vadovo Giedriaus Leimono, Aprūpinimo ir socialinių paslaugų tarnybos vyresniosios pirkimų vadybininkės Ignetos Kavaliauskaitės, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Linos Laurinaitienės, Viešųjų pirkimų tarnybos viešųjų pirkimų specialistės Reginos Gasiūnienės, Medicininės statistikos tarnybos klinikinės koduotojos Rūtos Grunkienės. Tyrimai pradėti nepritarus Kauno klinikų atlikto tyrimo išvadoms. 2019-10-16 VTEK posėdyje, apsvarsčiusi gautą pranešimą, nusprendė įvertinti ir Kauno klinikų darbuotojos Ilonos Onusaitienės elgesį. 

(Tyrimas pratęstas) 2019-08-07 pradėtas tyrimas dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus Manto Bartuškos elgesio. Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei naudotis ir leisti naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, tarnybiniu bendrovės automobiliu M. Bartuška ne darbo metu ir savaitgaliais vyksta į savo sodybą bei važinėja kitais privačiais reikalais. 2019-08-28 tyrimas išplėstas: VTEK taip pat aiškinasi, ar M. Bartuška, pradėjęs eiti generalinio direktoriaus pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai“, laiku pateikė privačių interesų deklaraciją. 

(Tyrimas pratęstas) 2019-07-05 pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narės Elidos Mantulovos elgesio. Aiškinamasi, ar politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti privačioms grupėms ar asmenims ir ginti jų interesų valstybės ar savivaldybių institucijose, išskyrus atvejus, kai valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikia kaip atstovas pagal įstatymą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą 2016 m. E. Mantulova, būdama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja, darbo metu pagal įgaliojimą atstovavo privatiems juridiniams asmenims ir šių įmonių vardu VĮ Registrų centrui teikė jų dokumentus. 2019-10-24 posėdyje nuspręsta praplėsti tyrimo dalyką ir įvertinti aplinkybes, kai: 1) E. Mantulova, eidama Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas, galimai atstovavo juridiniams asmenims ne tik 2016 m., bet ir 2017-2018 metų laikotarpiu; 2) E. Mantulova galbūt nesilaikė Įstatymo reikalavimų tinkamai ir laiku deklaruoti privačius interesus, kai keitėsi jos pareigos ir darbovietės.

(Tyrimas sustabdytas) 2015-10-07 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) direktoriaus Virginijaus Šmigelsko elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-31 pradėtas tyrimas dėl tuometinio Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojo Vaido Pakalkos. Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

(Tyrimas sustabdytas) 2014-12-02 pradėtas tyrimas dėl tuometinio VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės direktoriaus Petro Simavičiaus elgesio. VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu. 

 
laikrastis

VISUOMENEI IR ŽINIASKLAIDAI

 

lagaminas

DIRBANTIEMS VALSTYBINĖJE TARNYBOJE

 

slips

KANDIDATAMS IR PRETENDENTAMS Į PAREIGAS

 

kamera

KONTROLIUOJANTIEMS

 

ranka

LOBISTAMS

www.lobistai.lt

Deklaravimo klausimais konsultuoja:

Giedrius Korsakas Vyr. specialistas 8 603 88386

Lobistinės veiklos klausimais konsultuoja:

Inga Pankienė Patarėja 8 684 69658

Interesų derinimo klausimais konsultuoja:

Artūras Paliušis Vyresnysis patarėjas 8 647 17609
(8 5) 212 43 96
Slapukai padeda užtikrinti, kad ateityje Jūsų apsilankymas šioje svetainėje būtų patogesnis. Toliau naršydami arba spausdami "Sutinku", Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašyti