2021-06-01

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) primena, kad reikėtų iš naujo pateikti privačių interesų deklaraciją per naująjį Privačių interesų registrą (PINREG), jeigu prieš tai paskutinį kartą deklaruojantysis ją teikė per senąją sistemą.

Privačius interesus deklaruoja viešajame sektoriuje dirbantys asmenys, kurie, pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, turi deklaruojančio asmens statusą. Į šią kategoriją patenka valstybės tarnautojai, politikai, pareigūnai, teisėjai, viešųjų ir kitų pirkimų procedūrose dalyvaujantys asmenys, gydytojai, odontologai, farmacijos specialistai, vadovaujančias pareigas biudžetinėse įstaigose einantys asmenys ir kiti, įvardytieji minėtame teisės akte.

Projektas „Privačių interesų registro sukūrimas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis

Deklaruoti interesus per PINREG daug patogiau, nei ankstesnėmis elektroninėmis priemonėmis – jis turi sąsajas su kitais valstybės registrais bei informacinėmis sistemomis. Dalis duomenų automatiškai pateikiami preliminarioje deklaracijoje, taigi juos tereikia peržiūrėti ir, esant poreikiui, papildyti ar patikslinti. VTEK atkreipia dėmesį, kad būtina nurodyti visus deklaruotinus duomenis. Tai ypač svarbu tais atvejais, kai reikiamos informacijos valstybės registrai ar informacinės sistemos neturi.

Kokius ryšius deklaruoti: būtinuosius ir keliančius interesų konfliktą

Privatūs interesai – tai deklaranto arba jo artimo asmens suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas, kylantis atliekant tarnybines pareigas. Artimais asmenimis interesų derinimo prasme laikoma antroji pusė, t. y. sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, taip pat seneliai, tėvai, vaikai, vaikaičiai, broliai ir seserys.

Būtinieji duomenys privačių interesų deklaracijoje tai – deklaruojančiojo ir jo antrosios pusės darbovietės ir pareigos. Taip pat – juridiniai asmenys, kurių veiklai deklaruojantysis ar jo antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis teisėmis. Ši informacija deklaruojama visuomet.

Kiti duomenys deklaruojami tik tada, jei gali kilti interesų konfliktas. VTEK primena, kad pastarasis yra situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, susijusį ir su jo privačiais interesais. Taigi būtina įsivertinti, ar darbe neteks spręsti klausimų dėl juridinių ar fizinių asmenų, su kuriais saisto teisiniai ar finansiniai įsipareigojimai arba giminystės ryšiai. Jei yra tikimybė, kad teks – būtina deklaruoti.

Esant interesų konflikto regimybei, deklarantui privalu atskleisti savo arba artimųjų narystę ar (ir) einamas pareigas juridiniuose asmenyse – išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose. Taipogi, jei tai gali kirstis su viešaisiais interesais, reikia nurodyti savo arba artimojo dalyvavimą juridiniame asmenyje. Šiuo atveju svarbu nurodyti, ar minėtasis juridinis asmuo dalyvauja deklaranto darbovietės ar jai pavaldaus juridinio asmens viešuosiuose pirkimuose arba projektuose, finansuojamuose Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių, arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose.

Išskiriama dar viena grupė duomenų. Tai deklaruojančio asmens ir jo antrosios pusės ryšiai su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį. Šiuo atveju aktualūs per pastaruosius metus iki deklaracijos pateikimo dienos sudaryti sandoriai, didesni nei 3 000 Eur, įskaitant individualios veiklos sandorius.

Interesų konfliktų gali kiti ir dėl kitų deklarantui žinomų aplinkybių ar asmenų. Visus juos reikia pateikti privačių interesų deklaracijoje.

Nedeklaruojami tik su artimais asmenimis susiję duomenys, kurie deklarantui objektyviai negali būti žinomi.

VTEK primena, kad įsidarbinus viešajame sektoriuje ir įgijus deklaruojančio asmens statusą, deklaracijas būtina pateikti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo šio statuso įgijimo dienos. Atsiradus naujų deklaruotinų duomenų ar pasikeitus jau deklaruotiesiems, deklaraciją būtina patikslinti arba papildyti taip pat ne vėliau kaip per mėnesį.

Platesnis deklaruojančiųjų ratas

Pernai įsigaliojus naujos redakcijos Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymui, išsiplėtė deklaruoti privačius interesus turinčiųjų ratas. Deklaruoja viešojo sektoriaus akcinių bendrovių (AB) ir uždarųjų akcinių bendrovių (UAB) patronuojamųjų AB ar UAB vadovai ir vadovų pavaduotojai bei pastarųjų bendrovių dukterinių bendrovių vadovai ir jų pavaduotojai. Reikalavimas tokiose bendrovėse teikti privačių interesų deklaracijas stebėtojų tarybų ir valdybų nariams išliko, tačiau minėtoji pareiga atsirado ir šių bendrovių struktūrinių padalinių vadovams bei jų pavaduotojams.

Privačių interesų deklaracijas turi pateikti valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai. Taip pat ir viešųjų įstaigų atveju – jei bent vienas iš įstaigos steigėjų ar dalininkų yra valstybė ar savivaldybė (savivaldybės), deklaruoti privačius interesus turi šios viešosios įstaigos bei jos struktūrinių padalinių vadovai ir pastarųjų pavaduotojai.

Jau antri metai kaip privačių interesų deklaracijas turi teikti aukštųjų mokyklų – kurių bent vienas iš steigėjų yra valstybė ar savivaldybė – valdymo organų nariai, taip pat institucijos ar įstaigos sprendimu sudarytų ar valstybės pareigūnų paskirtų nuolatinių komisijų ir tarybų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus ir priimančių privalomo pobūdžio sprendimus nepavaldiems asmenims, nariai.

Dalyvavimo pirkimo procedūrose deklaravimo pareiga taikoma ir viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, koncesijos iniciatoriams.

Taip pat privačių interesų deklaracijas turi teikti kiti viešojo sektoriaus subjektų darbuotojai, kurių pareigų sąrašą tvirtina institucijos ar įstaigos vadovas, suderinęs su VTEK. Į šį sąrašą gali būti įtraukiamos pareigos, kurioms priskirtos funkcijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu.

Daugiau informacijos apie privačių interesų deklaravimą.

VTEK informacija