2023-06-16

Pasitikėjimas ir sąžiningumas – svarbiausi veiksniai, skatinantys ekonomikos augimą ir inovacijas. Pasaulyje vykstant daugybei socialinių, politinių ir ekonominių sukrėtimų, reikalinga atnaujinti tarptautinius įsipareigojimus ir imtis veiksmų mažinant korupciją bei skatinant taisyklėmis grindžiamą ekonomiką.

Šios ir susijusios temos buvo plėtojamos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. OECDOrganisation for Economic Co-operation and Development) Paryžiuje gegužės 23-26 d. organizuotame Pasauliniame kovos su korupcija ir skaidrumo forume (angl. OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum), kuriame dalyvavo ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK, Komisija) atstovai – Komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas, narė Evelina Matulaitienė ir Atitikties skyriaus vedėja Edita Kavoliūnienė.

Lietuvos institucijų atstovų delegacija EBPO forume Paryžiuje. Komisijos pirmininkas G. Sakalauskas trečias iš dešinės.

Viena iš forumo dalių – susitikimas tema „Teisingas įtakos darymas“ (angl. Getting influence right). Jame Komisijos atstovai pristatė VTEK veiklą bei iššūkius lobistinės veiklos srityje. Susitikimo metu diskutuota apie tai, jog nors kai kurių šalių vyriausybės ir yra nustačiusios tiesioginio dalyvavimo politikoje taisykles, tačiau nesukurtas visuotinis, verslo atstovams dalyvauti politikoje galintis padėti standartas, kuriuo vadovaujantis įmonės galėtų geriau įvertinti savo įtakos poveikį, išvengti rizikos reputacijai ir siekti ilgalaikių strateginių tikslų.

Komisijos delegacija taip pat dalyvavo VTEK kartu su kitomis Europos Sąjungos šalimis narėmis prieš metus įsteigto Europos tarnybinės etikos tinklo (ETET, angl. European Network for Public Ethics) susitikime. Jame pristatyti skirtingų šalių institucijų tarnybinės etikos srities iššūkiai, dalintasi, kokie pokyčiai reikalingi, siekiant įgyvendinti tikslus, bei kaip prie to galėtų prisidėti ETET. Sutarta, kad vienas iš tinklo tikslų – didinti tarnybinės etikos iššūkių matomumą ES teritorijoje. Taip pat aptartos šių metų spalį Slovėnijos Korupcijos prevencijos komisijoje vyksiančio tinklo narių susitikimo temos.

Kitose EBPO organizuotose sesijose akcentuota, jog tarptautinis bendradarbiavimas yra labai svarbus sprendžiant daugelį šiandienos krizių, kurios, daugeliu atveju, kyla dėl korupcijos paplitimo bei sąžiningumo stokos. Sprendžiant tokias problemas, kaip netinkamas viešųjų lėšų valdymas, tarptautinis kyšininkavimas, mokestinis sukčiavimas ir neskaidri lobistinė veikla, reikalingas viešojo ir privataus sektorių įsitraukimas bei proaktyvus darbas kartu.

VTEK informacija

2023-06-08

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) šių metų pavasarį tapo Integralumo tinklo (Network for Integrity) nare. Tai visame pasaulyje veikiančias organizacijas, besirūpinančias valstybės pareigūnų sąžiningumu, skaidrumu ir etika, vienijantis Tinklas, kurį sudaro įvairios Europos, Amerikos, Azijos ir Afrikos šalių institucijos. Plėtodamas ir skatindamas tarptautinę sąžiningumo kultūrą bei organizuodamas renginius, Tinklas sudaro sąlygas jo narėms keistis gerąja antikorupcine praktika bei patirtimi.

Gegužės 3-4 d. VTEK Atitikties skyriaus vedėja Edita Kavoliūnienė, Prevencijos skyriaus vedėja Gintarė Veitė ir Prevencijos skyriaus vyresnioji patarėja Agnė Zamblauskienė dalyvavo šio tinklo ir Rumunijos nacionalinės agentūros vieningumui užtikrinti organizuotoje konferencijoje „Kas daro integralumo reguliavimą efektyvų?“ ir Integralumo tinklo plenarinėje sesijoje.

Į Rumunijos sostinėje Bukarešte surengtą tarptautinę konferenciją susirinko per 40 Rumunijos ir užsienio antikorupcinių institucijų vadovų, ambasadorių, verslo aplinkos ir pilietinės visuomenės atstovų. Konferencijoje be kitų aktualių temų pabrėžtas vis didėjantis informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimas, kuris gali pagerinti viešojo sektoriaus vientisumą, suteikti naujus įrankius skaidrinant viešąjį valdymą, raginant valdžios institucijas atsiskaityti ir skatinant piliečius dalyvauti ir įsitraukti į viešuosius reikalus.

Integralumo tinklo plenarinėje sesijoje apibendrintos konferencijoje išsakytos idėjos, taip pat Tinklo narės, tarp jų ir VTEK, pristatė savo veiklą bei dalinosi iššūkiais.

Plenarinėje sesijoje taip pat apžvelgti per praėjusius dvejus Rumunijos pirmininkavimo Tinklui metus įgyvendinti darbai ir perduotas pirmininkavimas Meksikos antikorupcinės institucijos atstovei Blancai Liliai Ibarai Cadenai (President Commissioner of INAI Mexico). Taip pat dvejų metų kadencijai išrinktas naujas Tinklo vicepirmininkas Italijos antikorupcinės institucijos atstovas Giuseppe Busia (President of the National Anti-Corruption Authority).

VTEK informacija

2023-05-12

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) įvertino Lietuvos geležinkeliuose (toliau – Bendrovė) vykusias atrankos į Korporatyvinių reikalų departamento direktoriaus pareigas procedūras interesų konflikto rizikų valdymo aspektu.

Atranką laimėjusio asmens ryšiai netapo interesų konflikto priežastimi

Vertinimo metu nenustatyta duomenų apie atrankos procedūrose dalyvavusius Bendrovės darbuotojus, kurie būtų asmeniškai suinteresuoti laimėtojo kandidatūra. Tarp atrankos laimėtojo ir jos procesuose dalyvavusių asmenų nenustatyta buvus artimo pobūdžio ryšių. Taip pat nesama duomenų apie tai, jog atrankoje dalyvavusių asmenų veiksmai buvo paremti kokiu nors privačiu interesu, susijusiu su atrankos laimėtoju.

VTEK pabrėžia, kad nesant duomenų apie faktinius, privataus pobūdžio turtinius ar kitus siejančius ryšius, nagrinėjamos aplinkybės negali būti tapatinamos su veikimu interesų konflikto situacijoje.

Atrankos procesas Bendrovėje vyko keliais lygmenimis

Aiškinantis nustatyta, kad atranka nebuvo koncentruota „vienose rankose“. Atrankos procedūra nuo pirminių pokalbių su atrankos dalyviais iki galutinio kandidato pasirinkimo buvo išskaidyta lygmenimis – procedūrose dalyvavo ir Bendrovės padalinių darbuotojai, ir aukščiausio lygmens vadovai.

VTEK vertinimu, atrankos proceso išskaidymas lygmenimis mažina rizikas kilti interesų konfliktui ir tokio išskaidymo pakanka minimoms rizikoms suvaldyti.

Personalo atrankos procesai atitinka skaidrumo ir nešališkumo kriterijus

Iš pateiktos medžiagos matyti, kad atranka vykdyta vadovaujantis skaidraus ir nešališko elgesio kriterijus atitinkančiais Bendrovės personalo atrankos ir valdymo standartais, kuriuose, be kita ko, yra išskirti interesų konflikto rizikos veiksniai bei jų valdymo priemonės.

VTEK informacija

2023-05-11

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2023 m. gegužės 10 d. posėdyje susipažino su gautu pranešimu, kuriuo prašoma įvertinti vieno iš „Litexpo“ valdybos narių (deklaruojančio asmens) elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms. Minimas asmuo taip pat yra ir vienos iš viešuosiuose pirkimuose dėl NATO viršūnių susitikimo dalyvavusių įmonių padalinio vadovas.

Įvertinusi pranešimą, Komisija nusprendė, kad prieš priimant sprendimą, ar pradėti tyrimą, reikalinga gauti papildomą medžiagą, todėl jau kreipėsi į atitinkamus asmenis bei įmones dėl informacijos bei dokumentų pateikimo. Vadovaudamasi VTEK įstatymo nuostatomis, Komisija, spręsdama klausimą ar pradėti tyrimą, prireikus gali surinkti papildomus dokumentus ar informaciją.

Surinkusi ir įvertinusi medžiagą, VTEK spręs, ar pradėti tyrimą dėl valdybos nario elgesio ir pateiks minėtos situacijos vertinimą.

VTEK informacija

2023-03-23

VTEK, kaip nepriklausoma institucija, įvertinusi viešoje erdvėje pateiktą informaciją, nusprendė atlikti išsamų situacijos vertinimą ir pateikti nuomonę dėl susidariusios situacijos.   

Vertinimas apims

AB „Lietuvos geležinkeliai” taikomas įdarbinimo procedūras viešųjų ir privačių interesų derinimo kontekste. 

Asmeninių ryšių (pvz., klasiokai, draugai, giminės ir kt.) keliamų rizikų valdymą Susisiekimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijose bei  AB „Lietuvos geležinkeliai”. 

Interesų konfliktų prevencijos priemonių įgyvendinimą minėtose organizacijose.  

Svarbu žinoti:

Interesų konfliktas negali būti menamas ir hipotetinio pobūdžio. Jis turi būti tiesioginis ir akivaizdus. Vertinant interesų konflikto rizikas turi būti atsižvelgiama į konkrečias aplinkybes ir duomenis.  

Teisinis pagrindas:

VTEK turi teisę rengti viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencines priemones bei teikti rekomendacijas (VTEK įstatymo 17 str.1 d. 11 p. ir 18 str. 1 d. 15 p. nuostatos). 

VTEK info 

2023-01-17

Teisėkūroje dalyvaujančios valstybės bei savivaldybių valdomos bendrovės yra laikomos lobistėmis ir turėtų įsirašyti į Lietuvoje registruotų lobistų sąrašą. Tokį sprendimą priėmė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK).

Naująją praktiką VTEK suformavo vadovaudamasi galiojančiu Lobistinės veiklos įstatymu (LVĮ). Pagal jį, valstybės bei savivaldybių valdomos AB ir UAB nepatenka į sąrašą asmenų, kurie neturi teisės būti lobistais. Taigi šioms bendrovėms atvertas kelias registruotis Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje (SKAIDRIS).

Joje lobistėmis galės registruotis ne tik akcinės bendrovės (AB) ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB), kurių akcijos ar jų dalis nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybėms – kaip juridiniai asmenys, – bet ir šių organizacijų valdymo organų nariai, dalyviai, darbuotojai. Pastarieji, užsiregistravę, turėtų teisę vykdyti lobistinę veiklą bendrovės vardu arba kaip fiziniai asmenys.

Išimtis taikoma asmenims, kurie į valstybės bei savivaldybių valdomų AB ir UAB valdymo organus yra deleguoti valstybės ar savivaldybės institucijos arba įstaigos: šie asmenys lobistais nelaikytini.

Taigi, jei valstybės ar savivaldybės valdoma bendrovė siekia dalyvauti teisėkūros procese ir savo iniciatyva teikti siūlymus dėl teisės aktų ar jų projektų viešojo sektoriaus atstovams, dalyvaujantiems rengiant teisės aktus, ji per sistemą SKAIDRIS pirmiausia turėtų pateikti VTEK prašymą tapti lobiste, o tuomet vykdytą lobistinę veiklą kaskart deklaruoti per septynias dienas nuo jos pradžios. Deklaracija turėtų būti teikiama dėl kiekvieno konkretaus teisės akto, dėl kurio buvo teikti pasiūlymai.

Svarbu žinoti, kad teisės užsiimti lobizmu neturi juridiniai asmenys arba organizacijos ar jų padaliniai, kurie yra valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, taip pat Lietuvos bankas.

VTEK primena, kad lobizmu be kita ko nelaikytina ir asmenų veikla, kai jie valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų iniciatyva ir kvietimu atlygintinai ar neatlygintinai kaip ekspertai ar specialistai dalyvauja susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose dėl teisės aktų projektų rengimo pagal Teisėkūros pagrindų įstatymą.

Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Šiuo metu Lietuvoje yra 293 registruoti lobistai. Šį sąrašą bei vykdytos lobistinės veiklos deklaracijas galima peržiūrėti VTEK interneto svetainėje.

VTEK informacija

2022-12-19

Mieli kolegos, bičiuliai, bendraminčiai, linkime gražių švenčių ir skaidrių 2023-iųjų!

2022-12-08

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) pirmininku Seimas ketvirtadienį paskyrė VTEK narį Gediminą Sakalauską. Už tai slaptame balsavime pasisakė 65 parlamentarai, prieš – du, suslaikė devyni.

Lapkričio pabaigoje, prisistatydamas Seimui kaip kandidatas į VTEK pirmininkus, G. Sakalauskas teigė norintis imtis lyderystės trejose srityse: „Komisija yra kolegialus organas, o pirmininko vaidmuo yra padėti tinkamai komisijai nustatyti prioritetus. Norėčiau imtis lyderystės trejais aspektais: pirma, kad deklaruojantys asmenys iš komisijos gautų labai konkrečius atsakymus, kurie remtųsi analitika ir konkrečiais duomenimis; antras dalykas, norėčiau sukurti kultūrą, kur interesų derinimo rizikos būtų sudėtinė viešojo sektoriaus organizacijų dalis ir vadovai galėtų valdyti rizikas; na ir trečias dalykas: anksčiau žmonės privačių interesų deklaracijose atskleisdavo perteklinius duomenis, o šiuo metu deklaracijose duomenų yra per mažai, tai reiškia, kad skaidrumas nėra subalansuotas – norime imtis iniciatyvos šį dalyką subalansuoti, kad visuomenė įsitikintų priimamų sprendimų objektyvumu ir nešališkumu“, – sakė G. Sakalauskas.

Viešojo administravimo bei ekonomikos studijas Mykolo Romerio universitete baigęs G. Sakalauskas VTEK nariu buvo paskirtas pernai birželį. Prieš tai jis vadovavo savo 2012 m. įkurtai VšĮ „Praeventi”, kuri teikė konsultavimo, mokymų paslaugas korupcijos prevencijos bei interesų derinimo srityse. G. Sakalauskas taip pat yra dirbęs AB „Lietuvos paštas” Saugos ir prevencijos departamente, kuriant ir diegiant antikorupcinės vadybos bei viešųjų ir privačių interesų derinimo sistemas, formuojant rizikų valdymo politiką. 2007-2012 m. G. Sakalauskas dirbo VTEK, įgyvendinant viešųjų ir privačių interesų derinimo bei lobistinės veiklos priežiūrą. Trejus metus vadovavo VTEK sekretoriatui. Prieš tai, G. Sakalauskas ketverius metus dirbo STT, kurioje prisidėjo formuojant nulinės tolerancijos korupcijai politiką, kuriant ir diegiant įvairias viešajam sektoriui skirtas antikorupcines priemones.

VTEK sudaroma iš 5 Seimo skiriamų valstybės pareigūnų. Seimo pirmininko teikimu, VTEK pirmininką iš jos narių skiria Seimas. VTEK sudėtyje šiuo metu taip pat – nariai Virginija Aleksejūnė, dr. Tomas Blinstrubis, Evelina Matulaitienė ir Martinas Žaltauskas. Nario kadencijos laikas – 5 metai.

VTEK yra nepriklausoma priežiūros institucija, kurios tikslas – padėti greitai atrasti tinkamą interesų konflikto valdymo būdą ir sudaryti sąlygas lengvai atskleisti daromą įtaką teisėkūrai. VTEK prižiūri, kaip asmenys laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo ir kitų jos kompetencijai priskirtų teisės aktų.

VTEK informacija

2022-12-05

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) buvo priimta į tarptautinius antikorupcines institucijas vieninjančius tinklus: Antikorupcinių institucijų tinklą Europos partneriai prieš korupciją ir Europos Sąjungos kovos su korupcija kontaktinių institucijų tinklą (EPAC/EACN). Pastarieji buvo įkurti atitinkamai 2004 bei 2008 metais ir šiuo metu vienija apie 120 antikorupcijos srityje veikiančių institucijų iš įvairių Europos Tarybos bei Europos Sąjungos (ES) valstybių narių.

Kasmetinė šių tinklų atstovų konferencija ir generalinė asamblėja lapkričio 23-24 dienomis buvo pirmą kartą surengta Moldovoje, pastarajai siekiant ES narystės. Renginio apimtyje vykusiose plenarinėse sesijose nagrinėta korupcinių nusikaltimų ir jų tyrimo tematika bei bendradarbiavimo vykdant informacijos mainus problematika, taip pat surengtos dvejos dirbtuvės – dėl nusikalstamu būdu įgyto turto konfiskavimo ir korupcijos prevencijos bei rizikų vertinimo. Be kita ko, renginio metu apdovanota geriausia metų tarptautinė iniciatyva – Nacionalinio Ukrainos antikorupcijos biuro įkurta Antikorupcijos mokykla.

Generalinėje asamblėjoje taip pat priimta Kišiniovo deklaracija. Joje išdėstyti siūlymai dėl veiksmų stiprinant antikorupcinius įsipareigojimus institucijoms, Europos šalių vyriausybėms ir tarptautinėms organizacijoms.

Šiais metais tinklų narėmis be VTEK tapo dar penki subjektai: Airijos nacionalinės policijos ir saugumo tarnybos Antikorupcijos padalinys ir Garda Síochána ombudsmeno komisija, Latvijos Vidaus reikalų ministerijos Vidaus saugumo biuras, Moldovos Vidaus reikalų ministerijos Vidaus apsaugos ir antikorupcijos tarnyba bei Ukrainos valstybinis tyrimų biuras.

Į renginį susirinko apie 200 dalyvių.

VTEK ir EPAC/EACN informacija

2022-11-17

Pareigas pradeda eiti nauja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narė Virginija Aleksejūnė, iki šiol vadovavusi šios priežiūros institucijos Prevencijos skyriui. Šiandien Seime ji prisiekė Lietuvos valstybei.

Parlamentarų balsų dauguma į VTEK narės pareigas teisininkė buvo paskirta rugsėjo pabaigoje. V. Aleksejūnė tarnavo VTEK nuo 2008-ųjų, dirbo tiek interesų konfliktų prevencijos, tiek interesų derinimo pažeidimų tyrimų srityse, koordinavo Privačių interesų registro (PINREG) modernizavimo procesą bei nuotoliniam švietimui ir atitikties užtikrinimui skirtos Tarnybinės etikos standartų sistemos sukūrimą. Anksčiau teisininkė ėjo pareigas Valstybinėje lošimų priežiūros komisijoje bei Vilniaus apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

V. Aleksejūnė pakeitė vakar kadenciją baigusį teisininką Edmundą Sakalauską, kuris nuo 2017 m. ėjo VTEK nario, o nuo 2018-ųjų – pirmininko pareigas. VTEK nario priesaiką praėjusią savaitę davė ir teisininkas dr. Tomas Blinstrubis, pakeitęs dvi kadencijas VTEK dirbusį ir jai laikinai pirmininkavusį teisininką dr. Virginijų Kanapinską.

Ši priežiūros institucija šiuo metu yra visos sudėties, tačiau kol kas nepaskirtas VTEK pirmininkas. Jo pareigas laikinai eina pirmininko pavaduotoja Evelina Matulaitienė. VTEK nariai taip pat yra Gediminas Sakalauskas ir Martinas Žaltauskas. Pagal Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymą, VTEK pirmininką iš komisijos narių Seimo pirmininko teikimu skiria Seimas.

VTEK sudaroma iš 5 narių. Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, Lietuvos teisininkų draugija ir Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba. VTEK narys yra valstybės pareigūnas, kurio kadencijos laikas – 5 metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

VTEK yra nepriklausoma priežiūros institucija, kurios tikslas – padėti greitai atrasti tinkamą interesų konflikto valdymo būdą ir sudaryti sąlygas lengvai atskleisti daromą įtaką teisėkūrai. VTEK prižiūri, kaip asmenys laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo ir kitų jos kompetencijai priskirtų teisės aktų.

VTEK informacija

2022-11-10

Seime priesaiką Lietuvos valstybei šiandien davė naujas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) narys dr. Tomas Blinstrubis. Praėjusią savaitę į šias pareigas paskirtas teisininkas darbą pradeda šiandien, lapkričio 10 d.

Dr. T. Blinstrubis pakeitė vakar antrąją kadenciją baigusį VTEK narį dr. Virginijų Kanapinską. Pastarasis šias pareigas ėjo dešimt metų – nuo 2012-ųjų, taip pat daugiau nei metus VTEK laikinai pirmininkavo – nuo 2017-ųjų kovo iki 2018-ųjų balandžio.

T. Blinstrubis

Dar viena nauja VTEK narė – Virginija Aleksejūnė – pareigas pradės eiti kitą ketvirtadienį, po priesaikos Seime. Į šias pareigas ją Seimas skyrė rugsėjo pabaigoje. Teisininkė prieš tai vadovavo VTEK Prevencijos skyriui, o patirtį interesų derinimo srityje VTEK kaupia nuo 2008-ųjų.

V. Aleksejūnė pakeis kadenciją baigiantį teisininką Edmundą Sakalauską, kuris VTEK nariu tapo 2017 m., o nuo 2018 m. Seimo skyrimu eina VTEK pirmininko pareigas.

VTEK sudaroma iš 5 narių. Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, Lietuvos teisininkų draugija ir Nacionalinė nevyriausybinių organizacijų taryba. VTEK narys yra valstybės pareigūnas, kurio kadencijos laikas – 5 metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

VTEK yra nepriklausoma priežiūros institucija, kurios tikslas – padėti greitai atrasti tinkamą interesų konflikto valdymo būdą ir sudaryti sąlygas lengvai atskleisti daromą įtaką teisėkūrai. VTEK prižiūri, kaip asmenys laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo ir kitų jos kompetencijai priskirtų teisės aktų.

VTEK informacija

2022-11-03

Teisininkas dr. Tomas Blinstrubis paskirtas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) nariu. Pareigas jis pradės eiti kitą savaitę, lapkričio 10 d. Tokį nutarimą šiandien priėmė Seimas, atsižvelgęs į Lietuvos teisininkų draugijos teikimą. Už tai balsavo 57 Seimo nariai, prieš – 10, susilaikė 9. Prieš pradėdamas eiti pareigas, dr. T. Blinstrubis Seime turės prisiekti Lietuvos valstybei.

Dr. T. Blinstrubis teisės mokslo krypties daktaro laipsnį įgijo Mykolo Romerio universitete (MRU), pastaraisiais metais dirbo advokatu, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėju, Lietuvos Respublikos Prezidento patarėju, dėstė MRU Teisės mokyklos Viešosios teisės institute. Dr. T. Blinstrubis yra studijavęs Vokietijos Kylio universitete, stažavęsis Austrijos Graco bei Šveicarijos Liucernos universitetuose, taip pat Kylio prokuratūroje prie Šlėzvigo-Holšteino federacinės žemės teismo ir Šlėzvigo-Holšteino federacinės žemės vidaus reikalų ministerijoje.

Į VTEK narius dr. T. Blinstrubis paskirtas baigiantis antrajai VTEK nario dr. Virginijaus Kanapinsko kadencijai, kuris pareigas šioje komisijoje ėjo nuo 2012 metų. Jis taip pat laikinai ėjo VTEK pirmininko pareigas nuo 2017-ųjų kovo iki 2018-ųjų balandžio.

VTEK nario kadencija – penkeri metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. VTEK narys yra valstybės pareigūnas.

VTEK yra nepriklausoma priežiūros institucija, kurios tikslas – padėti greitai atrasti tinkamą interesų konflikto valdymo būdą ir sudaryti sąlygas lengvai atskleisti daromą įtaką teisėkūrai. VTEK prižiūri, kaip asmenys laikosi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, Lobistinės veiklos įstatymo ir kitų jos kompetencijai priskirtų teisės aktų.

VTEK informacija