2024-05-03

Atsižvelgdami į tai, kad lobistinę įtaką galintiems patirti asmenims dažnai kyla klausimų, kaip atpažinti lobistinę veiklą ir kaip elgtis ją patyrus, siekdami supažindinti su Lobistinės veiklos įstatymo nuostatomis, parengėme antrąjį nuotolinių mokymų kursą „Lobistinė veikla”.  Mokymai skirti visiems deklaruojantiems ir lobistinę įtaką galintiems patirti asmenims.

Juos pabaigę deklaruojantys asmenys sužinos: 

 1. Kokie asmenys yra lobistinės veiklos dalyviai.
 2. Kas yra lobistinė veikla.
 3. Kokia veikla nelaikoma lobistine.
 4. Kas neturi teisės būti lobistu.
 5. Kokia yra lobistinės veiklos ir patirtos lobistinės įtakos deklaravimo tvarka ir terminai.

24/7 prieinami nuotoliniai mokymai per PINREG

Mokymai bus pasiekiami per PINREG, prisijungus prie savo asmeninės paskyros 24/7. Šią mokymų programą viešajame sektoriuje dirbantys asmenys galės atlikti ją priskyrus VTEK arba kiekvienos organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui (atitikties pareigūnui).

Vidutinė mokymų trukmė apie 2 val. Yra galimybė visą kursą pabaigti ne iš karto, o dalimis. Antrą kartą prisijungus sistema sugrąžins Jus ten, kur pabaigėte.

Prie mokymų galite prisijungti ta pačia seka, kaip ir teikiant privačių interesų  deklaracijas:

www.vtek.lt – Privačių interesų registras (PINREG) – Deklaruojančiajam –  Lietuvos gyventojams ir rezidentams (Prisijungti per El. valdžios vartus) – Atlikti priskirtus mokymus ir testus (kairėje pusėje esančiame meniu).

Dėl mokymų priskyrimo Jūsų organizacijai arba kilus kitiems klausimams maloniai prašome kreiptis į Eglę Vaičaitienę ([email protected]) arba Gintarę Veitę ([email protected]).

2024-03-25

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) tęsia švietimo programą, kurios tikslas – padėti valstybės institucijoms geriau suprasti, kaip veikia interesų derinimas bei lobistinių veiksmų deklaravimas organizacijose. Praėjusią savaitę VTEK išsiuntė šimtui organizacijų kvietimus atsakyti į testo klausimus. Atsakymai padės įsivertinti organizacijų atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo bei Lobistinės veiklos įstatymams.

Per PINREG sistemą testą gavusios ministerijos, Vyriausybės kanceliarija ir Vyriausybei atskaitingos įstaigos, Lietuvos bankas, Seimo kanceliarija ir kitos įstaigos, atsakiusios į testo klausimus, iškart gaus rekomendacijas dėl veiklos tobulinimo. Šios rekomendacijos padės įstaigoms pačioms stiprinti savo gebėjimus vykdant privačių interesų deklaravimo bei patirtos lobistinės įtakos deklaravimo kontrolę, valdant interesų konfliktus.

Testo klausimai taip pat padės įsivertinti atitikties rizikų valdymo gebėjimus privačių interesų deklaravimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo ir patirtos lobistinės įtakos deklaravimo srityse.

VTEK atkreipia dėmesė, kad rizikų valdymas, suderintas su organizacijos tikslais bei integruotas į jos procesus kuria vertę, padeda efektyviau siekti tikslų ir išvengti neigiamų įvykių pasekmių.  Jeigu rizikos organizacijoje nėra valdomos, ji gali patirti finansinių nuostolių, gali nukentėti jos reputacija, teisės aktų nesilaikymas gali sukelti teisinių pasekmių ir t.t.   

Pažymėtina, kad privatus interesas taip pat gali būti riziką keliantis veiksnys. Jeigu organizacijose vadovų ir darbuotojų privatūs interesai nėra valdomi, interesų konfliktų žala organizacijos reputacijai, užsibrėžtų tikslų pasiekimui gali būti labai didelė.   

2024-03-14

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) praėjusiais metais nustatė 19 interesų derinimo pažeidimų. 2022-aisiais pažeidimų būta 84 procentais daugiau – iš viso 35. Ši statistika byloja apie teigiamus pokyčius. Kita vertus, skundų skaičius per metus beveik nekito – tiek 2022, tiek 2023 metais VTEK gavo po maždaug 250 pranešimų dėl galimų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimų.

VTEK tyrimais virsta mažesnė dalis skundų. 2022-aisiais pradėti 55 tyrimai (iš jų 35 atvejais konstatuotas pažeidimas), 2023-iaisiais – 24 tyrimai (19 pažeidimų). Tiesa, tai nereiškia, kad visi kiti skundai – nepagrįsti. Kai kurie skundai nesusiję su VTEK kompetencija – padėti užtikrinti, kad politikai ir įstaigų vadovai sprendimus priimtų vadovaudamiesi viešaisiais, o ne savo asmeniniais interesais.

Dalis pažeidimų ištaisoma nepradėjus tyrimo. Nuo 2020 m. VTEK gali visų pirma priminti asmenims apie pareigą deklaruoti privačius interesus. Tokiais atvejais siunčiamas raginimas pateikti arba patikslinti privačių interesų deklaraciją.

„Pažeidimų skaičius sumažėjo, tad galima daryti prielaidą, kad pareiga atskleisti savo privačius interesus bei vengti interesų konflikto suprantama vis geriau. Vis dėlto išliekantis didelis skundų skaičius rodo, kad sprendimų priėmėjų veiklos skaidrumas kartais vis dar sukelia abejonių. Tam, kad neliktų pagrindo abejonėms, taip pat tam, kad mažėtų nepagrįstų skundų, būtinas švietimas apie interesų konfliktų valdymą“, – komentuoja VTEK pirmininkas Gediminas Sakalauskas.

VTEK šiemet kovą parengė pirmąjį nuotolinių mokymų kursą „Privačių interesų deklaravimas”.  Mokymai skirti visiems viešajame sektoriuje dirbantiems ir deklaruojantiems asmenims.

Pasak G. Sakalausko, mokymai ir informacijos sklaida bus vienas svarbiausių prioritetų šiais metais. Kitas svarbus prioritetas – bendradarbiavimas su atitikties pareigūnais, kuriuos galima pavadinti pirmąja pagalba įmonėje ar organizacijoje, kai darbuotojui prireikia deklaruoti interesus arba jis pakliūva į interesų konflikto situaciją.

2024-03-05

Norime padėti deklaruojantiesiems geriau suprasti, kaip taikyti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatas bei tinkamai deklaruoti interesus. Todėl parengėme pirmąjį nuotolinių mokymų kursą Privačių interesų deklaravimas.  Mokymai skirti visiems viešajame sektoriuje dirbantiems ir deklaruojantiems asmenims. 

Juos pabaigę deklaruojantys asmenys sužinos: 

 1. Kokia apimtimi jiems taikomos VPIDĮ nuostatos;
 2. Kokie asmenys yra laikomi artimais asmenimis;
 3. Kokia tvarka ir terminais turi būti deklaruojami privatūs interesai;
 4. Kas yra interesų konfliktas ir kaip jis gali pasireikšti tarnybinėje veikloje;
 5. Kuriuos duomenis interesų deklaracijoje reikia nurodyti visada, o kuriuos – tik tuo atveju, jeigu gali kilti interesų konfliktas.

24/7 prieinami nuotoliniai mokymai per PINREG

Mokymai bus pasiekiami per PINREG, prisijungus prie savo asmeninės paskyros 24/7. Šią mokymų programą viešajame sektoriuje dirbantys asmenys galės atlikti ją priskyrus VTEK arba kiekvienos organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui (atitikties pareigūnui).

Vidutinė mokymų trukmė apie 2 val. Yra galimybė visą kursą pabaigti ne iš karto, o dalimis. Antrą kartą prisijungus sistema sugrąžins Jus ten, kur pabaigėte.

Prie mokymų galite prisijungti ta pačia seka, kaip ir teikiant privačių interesų  deklaracijas:

www.vtek.lt – Privačių interesų registras (PINREG) – Deklaruojančiajam –  Lietuvos gyventojams ir rezidentams (Prisijungti per El. valdžios vartus) – Atlikti priskirtus mokymus ir testus (kairėje pusėje esančiame meniu).

Dėl mokymų priskyrimo Jūsų organizacijai arba kilus kitiems klausimams maloniai prašome kreiptis į Eglę Vaičaitienę ([email protected]) arba Gintarę Veitę ([email protected]).

2024-01-12

2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo pakeitimai. Pagal juos biudžetinių įstaigų stebėtojų tarybų nariai tapo deklaruojančiais asmenimis. Dėl to šiems asmenims taikomi reikalavimai dėl interesų deklaravimo, interesų konfliktų vengimo, dovanų nepriėmimo.

Nuo 2024 m. pradžios biudžetinių įstaigų stebėtojų tarybų nariams taikomos šios pareigos:  

 • deklaruoti privačius interesus, 
 • vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti, 
 • nepriimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su jų tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis. 

Svarbu žinoti apie interesų deklaravimą 

 • Jei stebėtojų tarybos narys jau turi deklaruojančio asmens statusą, jam (jai) reikės tik atnaujinti deklaraciją ir joje nurodyti einamas pareigas biudžetinės įstaigos stebėtų taryboje. 
 • Jei stebėtojų tarybos narys neturi deklaruojančiojo statuso, jis (ji) turės pateikti naują privačių interesų deklaraciją. 
 • Interesai deklaruojami PINREG sistemoje.
 • Deklaravimo terminas – iki 2024 m. sausio 31 d.   

Interesų konfliktų valdymas 

 • Rekomenduojame į stebėtojų tarybų veiklą reglamentuojančius teisės aktus (veiklos reglamentą, nuostatas ar pan.) įtraukti interesų konfliktų valdymo (nusišalinimo) tvarką. 

Kilus klausimų dėl privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų valdymo, kviečiame kreiptis [email protected]

2023-11-29

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija informuoja, kad atnaujino skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą SKAIDRIS. Atnaujintos lobistų skaidrumo deklaracijos bei supaprastintas kryžminis deklaravimas asmenims, patyrusiems lobistinę įtaką.  

Kas keičiasi LOBISTUI:

 • Lobistai, teikdami lobisto skaidrumo deklaraciją, pirmiausia turės atsakyti į keturis papildomus klausimus, pasirinkdami TAIP ar NE. 
 • Pateikta lobisto skaidrumo deklaracija bus viešinama tik po VTEK įvertinimo, ar joje nurodyti veiksmai atitinka lobistinę veiklą. 
 • Jeigu lobisto skaidrumo deklaracija atitinka lobistinę veiklą, ji bus patvirtinama ir išviešinama. Priešingu atveju deklaracija bus atmesta ir nebus viešinama. Abiem atvejais lobistas gaus apie tai pranešimą.
 • Tais atvejais, kai nebus aišku, ar tai lobistinė veikla, ar ne VTEK darbuotojas susisieks su lobistu.  

Atkreipiame dėmesį, kad nuo šiol lobistai gaus pranešimus iš SKAIDRIS, kai bus daroma įtaka jų pasirinktose teisinio reguliavimo srityse, tai yra, kai bet kuris lobistas, teikdamas skaidrumo deklaraciją, joje pažymės tokią pačią teisinio reguliavimo sritį, kurią yra nurodę ir kiti lobistai. Šie pranešimai bus siunčiami lobistams žiniai, siekiant informuoti apie daroma įtaką tose srityse, kurios jiems yra aktualios.

Kas keičiasi LOBISTINĘ ĮTAKĄ PATYRUSIAM ASMENIUI:

 • Po VTEK patvirtintos lobisto skaidrumo deklaracijos asmuo, patyręs įtaką, gaus pranešimą, kad jo atžvilgiu buvo vykdyta lobistinė veikla. Atsidarius deklaraciją ją reikės tik patvirtinti, kad buvo toks atvejis. Iš naujo pildyti deklaracijos nebereikės.
 • Ir toliau lieka galimybė, kaip ir anksčiau, savarankiškai pateikti patirtos lobistinės įtakos deklaraciją (nelaukiant, kol lobistas tą padarys pirmas).  

Komisija tikisi, kad šie patobulinimai padės užtikrinti patogesnį ir kokybiškesnį vykdytos ir patirtos lobistinės veiklos deklaravimą. 

2023-11-06

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atkreipia dėmesį į ryškėjančią nemalonią situaciją, kai savivaldybėse galbūt ignoruojami skundai apie galimus politikų padarytus pažeidimus. Savivaldybėse veikiančių etikos komisijų nariai per nustatytą terminą nesusirenka į posėdžius, todėl skundai lieka neištirti, o politikų elgesys – neįvertintas.

Pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą, savivaldybių merų, vicemerų ir tarybų narių elgesį vertina kiekvienoje savivaldybėje sudaryta etikos komisija. VTEK atkreipia dėmesį į atvejus, kai skundą gavusi savivaldybės komisija delsia apsispręsti dėl tyrimo pradėjimo, nes komisijos nariai tiesiog neatvyksta į posėdį. Galiausiai priimamas formalus sprendimas nepradėti tyrimo, nes praėjo Kodekse numatytas terminas – 10 dienų nuo skundo gavimo.

„Mes negalime teigti, kad savivaldybių etikos komisijos tyčia vilkina laiką, kad nereikėtų vertinti apskųsto politiko elgesio. Tačiau pastebime, kad kartais susidaro tokia situacija – dėl praleistų terminų elgesys lieka neįvertintas, tad ir pasitikėjimą politikais turintis didinti Valstybės politikų elgesio kodeksas praktiškai neveikia. Esame pasirengę suteikti metodinę pagalbą savivaldybių komisijoms, kad ateityje tokių atvejų būtų išvengta“, – teigia VTEK pirmininkas Gediminas Sakalauskas.

Jis pabrėžia, kad visuomenė iš politikų tikisi skaidrumo, atvirumo ir atsakomybės už savo veiklą. Aktyvesnė savivaldybių etikos komisijų veikla būtų naudinga ir sąžiningai besielgiantiems politikams. Pasitaiko ir nepagrįstų skundų, tad tyrimą laiku atlikusi bei sprendimą priėmusi komisija išsklaidytų visuomenėje kilusias abejones.  

VTEK taip pat atkreipia dėmesį, kad atlikus tyrimą svarbu laiku priimti sprendimą dėl išvadų. Tą būtina padaryti per 5 darbo dienas nuo tyrimo pabaigos. Priešingu atveju politiko elgesys taip pat liks neįvertintas.

Kodeksas numato, kad valstybės politikas privalo vadovautis šiais principais: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padorumas, pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas, atsakomybė.

VTEK yra įpareigota teikti metodinę pagalbą dėl Valstybės politikų elgesio kodekso įgyvendinimo. Todėl VTEK kreipėsi į savivaldybių etikos komisijas bei Vyriausybės atstovus, pabrėždama, kaip svarbu  laikytis Kodekso nuostatų ir tinkamai atlikti etikos komisijos nario pareigų tinkamą vykdymą.  

2023-06-16

Pasitikėjimas ir sąžiningumas – svarbiausi veiksniai, skatinantys ekonomikos augimą ir inovacijas. Pasaulyje vykstant daugybei socialinių, politinių ir ekonominių sukrėtimų, reikalinga atnaujinti tarptautinius įsipareigojimus ir imtis veiksmų mažinant korupciją bei skatinant taisyklėmis grindžiamą ekonomiką.

Šios ir susijusios temos buvo plėtojamos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO, angl. OECDOrganisation for Economic Co-operation and Development) Paryžiuje gegužės 23-26 d. organizuotame Pasauliniame kovos su korupcija ir skaidrumo forume (angl. OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum), kuriame dalyvavo ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK, Komisija) atstovai – Komisijos pirmininkas Gediminas Sakalauskas, narė Evelina Matulaitienė ir Atitikties skyriaus vedėja Edita Kavoliūnienė.

Lietuvos institucijų atstovų delegacija EBPO forume Paryžiuje. Komisijos pirmininkas G. Sakalauskas trečias iš dešinės.

Viena iš forumo dalių – susitikimas tema „Teisingas įtakos darymas“ (angl. Getting influence right). Jame Komisijos atstovai pristatė VTEK veiklą bei iššūkius lobistinės veiklos srityje. Susitikimo metu diskutuota apie tai, jog nors kai kurių šalių vyriausybės ir yra nustačiusios tiesioginio dalyvavimo politikoje taisykles, tačiau nesukurtas visuotinis, verslo atstovams dalyvauti politikoje galintis padėti standartas, kuriuo vadovaujantis įmonės galėtų geriau įvertinti savo įtakos poveikį, išvengti rizikos reputacijai ir siekti ilgalaikių strateginių tikslų.

Komisijos delegacija taip pat dalyvavo VTEK kartu su kitomis Europos Sąjungos šalimis narėmis prieš metus įsteigto Europos tarnybinės etikos tinklo (ETET, angl. European Network for Public Ethics) susitikime. Jame pristatyti skirtingų šalių institucijų tarnybinės etikos srities iššūkiai, dalintasi, kokie pokyčiai reikalingi, siekiant įgyvendinti tikslus, bei kaip prie to galėtų prisidėti ETET. Sutarta, kad vienas iš tinklo tikslų – didinti tarnybinės etikos iššūkių matomumą ES teritorijoje. Taip pat aptartos šių metų spalį Slovėnijos Korupcijos prevencijos komisijoje vyksiančio tinklo narių susitikimo temos.

Kitose EBPO organizuotose sesijose akcentuota, jog tarptautinis bendradarbiavimas yra labai svarbus sprendžiant daugelį šiandienos krizių, kurios, daugeliu atveju, kyla dėl korupcijos paplitimo bei sąžiningumo stokos. Sprendžiant tokias problemas, kaip netinkamas viešųjų lėšų valdymas, tarptautinis kyšininkavimas, mokestinis sukčiavimas ir neskaidri lobistinė veikla, reikalingas viešojo ir privataus sektorių įsitraukimas bei proaktyvus darbas kartu.

VTEK informacija

2023-06-08

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) šių metų pavasarį tapo Integralumo tinklo (Network for Integrity) nare. Tai visame pasaulyje veikiančias organizacijas, besirūpinančias valstybės pareigūnų sąžiningumu, skaidrumu ir etika, vienijantis Tinklas, kurį sudaro įvairios Europos, Amerikos, Azijos ir Afrikos šalių institucijos. Plėtodamas ir skatindamas tarptautinę sąžiningumo kultūrą bei organizuodamas renginius, Tinklas sudaro sąlygas jo narėms keistis gerąja antikorupcine praktika bei patirtimi.

Gegužės 3-4 d. VTEK Atitikties skyriaus vedėja Edita Kavoliūnienė, Prevencijos skyriaus vedėja Gintarė Veitė ir Prevencijos skyriaus vyresnioji patarėja Agnė Zamblauskienė dalyvavo šio tinklo ir Rumunijos nacionalinės agentūros vieningumui užtikrinti organizuotoje konferencijoje „Kas daro integralumo reguliavimą efektyvų?“ ir Integralumo tinklo plenarinėje sesijoje.

Į Rumunijos sostinėje Bukarešte surengtą tarptautinę konferenciją susirinko per 40 Rumunijos ir užsienio antikorupcinių institucijų vadovų, ambasadorių, verslo aplinkos ir pilietinės visuomenės atstovų. Konferencijoje be kitų aktualių temų pabrėžtas vis didėjantis informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimas, kuris gali pagerinti viešojo sektoriaus vientisumą, suteikti naujus įrankius skaidrinant viešąjį valdymą, raginant valdžios institucijas atsiskaityti ir skatinant piliečius dalyvauti ir įsitraukti į viešuosius reikalus.

Integralumo tinklo plenarinėje sesijoje apibendrintos konferencijoje išsakytos idėjos, taip pat Tinklo narės, tarp jų ir VTEK, pristatė savo veiklą bei dalinosi iššūkiais.

Plenarinėje sesijoje taip pat apžvelgti per praėjusius dvejus Rumunijos pirmininkavimo Tinklui metus įgyvendinti darbai ir perduotas pirmininkavimas Meksikos antikorupcinės institucijos atstovei Blancai Liliai Ibarai Cadenai (President Commissioner of INAI Mexico). Taip pat dvejų metų kadencijai išrinktas naujas Tinklo vicepirmininkas Italijos antikorupcinės institucijos atstovas Giuseppe Busia (President of the National Anti-Corruption Authority).

VTEK informacija

2023-05-12

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) įvertino Lietuvos geležinkeliuose (toliau – Bendrovė) vykusias atrankos į Korporatyvinių reikalų departamento direktoriaus pareigas procedūras interesų konflikto rizikų valdymo aspektu.

Atranką laimėjusio asmens ryšiai netapo interesų konflikto priežastimi

Vertinimo metu nenustatyta duomenų apie atrankos procedūrose dalyvavusius Bendrovės darbuotojus, kurie būtų asmeniškai suinteresuoti laimėtojo kandidatūra. Tarp atrankos laimėtojo ir jos procesuose dalyvavusių asmenų nenustatyta buvus artimo pobūdžio ryšių. Taip pat nesama duomenų apie tai, jog atrankoje dalyvavusių asmenų veiksmai buvo paremti kokiu nors privačiu interesu, susijusiu su atrankos laimėtoju.

VTEK pabrėžia, kad nesant duomenų apie faktinius, privataus pobūdžio turtinius ar kitus siejančius ryšius, nagrinėjamos aplinkybės negali būti tapatinamos su veikimu interesų konflikto situacijoje.

Atrankos procesas Bendrovėje vyko keliais lygmenimis

Aiškinantis nustatyta, kad atranka nebuvo koncentruota „vienose rankose“. Atrankos procedūra nuo pirminių pokalbių su atrankos dalyviais iki galutinio kandidato pasirinkimo buvo išskaidyta lygmenimis – procedūrose dalyvavo ir Bendrovės padalinių darbuotojai, ir aukščiausio lygmens vadovai.

VTEK vertinimu, atrankos proceso išskaidymas lygmenimis mažina rizikas kilti interesų konfliktui ir tokio išskaidymo pakanka minimoms rizikoms suvaldyti.

Personalo atrankos procesai atitinka skaidrumo ir nešališkumo kriterijus

Iš pateiktos medžiagos matyti, kad atranka vykdyta vadovaujantis skaidraus ir nešališko elgesio kriterijus atitinkančiais Bendrovės personalo atrankos ir valdymo standartais, kuriuose, be kita ko, yra išskirti interesų konflikto rizikos veiksniai bei jų valdymo priemonės.

VTEK informacija

2023-05-11

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2023 m. gegužės 10 d. posėdyje susipažino su gautu pranešimu, kuriuo prašoma įvertinti vieno iš „Litexpo“ valdybos narių (deklaruojančio asmens) elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms. Minimas asmuo taip pat yra ir vienos iš viešuosiuose pirkimuose dėl NATO viršūnių susitikimo dalyvavusių įmonių padalinio vadovas.

Įvertinusi pranešimą, Komisija nusprendė, kad prieš priimant sprendimą, ar pradėti tyrimą, reikalinga gauti papildomą medžiagą, todėl jau kreipėsi į atitinkamus asmenis bei įmones dėl informacijos bei dokumentų pateikimo. Vadovaudamasi VTEK įstatymo nuostatomis, Komisija, spręsdama klausimą ar pradėti tyrimą, prireikus gali surinkti papildomus dokumentus ar informaciją.

Surinkusi ir įvertinusi medžiagą, VTEK spręs, ar pradėti tyrimą dėl valdybos nario elgesio ir pateiks minėtos situacijos vertinimą.

VTEK informacija

2023-03-23

VTEK, kaip nepriklausoma institucija, įvertinusi viešoje erdvėje pateiktą informaciją, nusprendė atlikti išsamų situacijos vertinimą ir pateikti nuomonę dėl susidariusios situacijos.   

Vertinimas apims

AB „Lietuvos geležinkeliai” taikomas įdarbinimo procedūras viešųjų ir privačių interesų derinimo kontekste. 

Asmeninių ryšių (pvz., klasiokai, draugai, giminės ir kt.) keliamų rizikų valdymą Susisiekimo, Ekonomikos ir inovacijų ministerijose bei  AB „Lietuvos geležinkeliai”. 

Interesų konfliktų prevencijos priemonių įgyvendinimą minėtose organizacijose.  

Svarbu žinoti:

Interesų konfliktas negali būti menamas ir hipotetinio pobūdžio. Jis turi būti tiesioginis ir akivaizdus. Vertinant interesų konflikto rizikas turi būti atsižvelgiama į konkrečias aplinkybes ir duomenis.  

Teisinis pagrindas:

VTEK turi teisę rengti viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencines priemones bei teikti rekomendacijas (VTEK įstatymo 17 str.1 d. 11 p. ir 18 str. 1 d. 15 p. nuostatos). 

VTEK info