Einant pareigas

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (12 straipsnis) draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti valstybei ar savivaldybei arba institucijai ar įstaigai:

  • tvarkant reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo ar jam artimi asmenys gauna bet kokių pajamų;
  • tvarkant reikalus su juridiniais asmenimis, kuriuose valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo ar jam artimi asmenys turi daugiau kaip 10 procentų akcijų ar kitų juridinio asmens dalyvio teisių kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse.

Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo taip pat neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje. Šis apribojimas netaikomas, kai:

  • valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikia kaip fizinio asmens atstovas pagal įstatymą (vaiko tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaiko globėjas (rūpintojas) arba įstatymų nustatyta tvarka teismo paskirtas pilnamečio asmens globėjas (rūpintojas);
  • valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo atstovauja kitai savo darbovietei, kuri yra viešojo sektoriaus subjektas.

Šių apribojimų išimtis, konkrečiais atvejais įvertinę interesų konflikto riziką, taip pat gali nustatyti institucijos ar įstaigos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, savininko teises ir pareigas įgyvendinantis subjektas, visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba arba valdyba.

Sprendimas taikyti šioje dalyje numatytą išimtį turi būti paskelbtas viešai.

Nustojus eiti pareigas

Valstybinėje tarnyboje nustojęs dirbti asmuo vienus metus negali atstovauti fiziniams asmenims (išskyrus atstovavimą VPIDĮ 12 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu) ar juridiniams asmenims toje institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis paskutinius vienus metus dirbo, o jei įstaiga, kurioje jis paskutinius metus dirbo, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje šios įstaigų sistemos įstaigoje.

Taip pat valstybinėje tarnyboje nustojęs dirbti asmuo vienus metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims institucijose ir įstaigose klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms pareigoms.

Išsamiau – VTEK Rekomendacijose dėl apribojimų dirbti ir atstovavimo apribojimų įgyvendinimo