• Rekomendacijas dėl VPIDĮ nuostatų laikymosi institucijų ir įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys deklaruojantiems asmenims teikia jų prašymu arba savo iniciatyva;
  • Turimą informaciją apie galimas deklaruojančio asmens interesų konflikto grėsmes VTEK teikia savo iniciatyva, institucijų ir įstaigų vadovų arba deklaruojančio asmens motyvuotu rašytiniu prašymu;

Institucijos ar įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo arba kitas į pareigas priimantis ar skiriantis subjektas, arba kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija (kai deklaruojantis asmuo yra kolegialios valstybės ar savivaldybių institucijos narys), vadovaudamiesi VTEK nustatytais kriterijais, motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį toliau atlikti tarnybines pareigas.

Duomenys apie sprendimą nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo elektroninėmis priemonėmis per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiami Duomenų apie nepriimtus nu(si)šalinimus pateikimo VTEK tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Duomenys apie institucijos ar įstaigos vadovo nusišalinimą ar nušalinimą skelbiami viešai šios institucijos ar įstaigos interneto svetainėje ir pateikiami VTEK, vadovaujantis minėtuoju tvarkos aprašu, per PINREG.

VTEK patvirtinti Pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijai.

Institucijos ar įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, o kai deklaruojantis asmuo yra institucijos ar įstaigos vadovas, – šį vadovą į pareigas priimantis ar skiriantis subjektas arba kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija (kai deklaruojantis asmuo yra kolegialios valstybės ar savivaldybių institucijos narys) motyvuotu rašytiniu sprendimu nušalina deklaruojantį asmenį nuo tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas yra susijęs su jo privačiais interesais ir gali sukelti interesų konfliktą.

  • Institucija arba įstaiga, kurioje asmuo dirba, tyrimą savo iniciatyva, pagal VTEK perduotą ar kitų pareiškėjų pateiktą pranešimą dėl galimo VPIDĮ nuostatų pažeidimo atlieka Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo nustatyta tvarka.
  • Kai pranešimas gautas dėl įstaigos vadovo, tyrimą dėl galimo VPIDĮ pažeidimo atlieka šį vadovą į pareigas priimantis ar skiriantis subjektas arba kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija.
  • Institucijoje ar įstaigoje tirti asmenys bei pareiškėjai priimtus sprendimus, išskyrus atvejus, kai galimas valstybės tarnautojų ar pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų VPIDĮ pažeidimas tiriamas kaip tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, gali skųsti VTEK per vieną mėnesį nuo skundžiamo sprendimo paskelbimo arba įteikimo dienos. Įskaitant teisę skųsti savivaldybių tarybų Etikos komisijų priimtą sprendimą, tai mutatis mutandis galioja ir politikų elgesio tyrimams, atliekamiems pagal Valstybės politikų elgesio kodeksą. Ši tvarka netaikoma Seimo Etikos ir procedūrų komisijos priimtiems sprendimams.

Deklaracijoje pateiktus duomenis ir privačius interesus gali tikrinti ne tik VTEK, bet ir institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, vadovas ar jo įgaliotas asmuo bei perkančiojo subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

  • Institucijose ir įstaigose turi būti patvirtintas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (VPIDĮ 22 straipsnio 2 dalis).
  • Privalote informuoti į pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis bei asmenis, kuriems privačius interesus privalu deklaruoti kitais pagrindais (deklaruojančio asmens statusą turinčius asmenis) apie pareigą pateikti deklaraciją priėmimo, skyrimo į pareigas ar deklaruojančio asmens statuso įgijimo metu (VPIDĮ 4 straipsnio 2 dalis).
  • Jūs arba Jūsų įgalioti asmenys privalo kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip deklaruojantys asmenys Jūsų vadovaujamoje įstaigoje ar institucijoje laikosi VPIDĮ nuostatų (VPIDĮ 22 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
  • Siekdami efektyvios VPIDĮ nuostatų įgyvendinimo kontrolės, susipažinkite su VTEK rekomendacija dėl VPIDĮ nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo.
  • Kontroliuoti deklaravimo procesą galima prisijungus prie PINREG.

Institucijoje ar įstaigoje patvirtintame sąraše turi būti išvardyti visi atitinkamoje institucijoje ar įstaigoje dirbantys asmenys, kuriuos teikti privačių interesų deklaracijas įpareigoja VPIDĮ.

Į deklaruojančių asmenų sąrašus gali (bet neprivalo) būti įtraukti ir kiti viešojo sektoriaus subjektų darbuotojai, kuriems priskirtos funkcijos susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu (VPIDĮ 4 str. 3 d. 11 p.).

Derinimui su VTEK turi būti siunčiamas tik sąrašas tų viešojo sektoriaus subjektų darbuotojų pareigybių, kurioms, įstaigos ar institucijos vadovo nuomone, yra priskirtos funkcijos, išvardytos VPIDĮ 4 str. 3 d. 11 p. Derinant tokį sąrašą su VTEK, būtina pateikti detalius į jį įtrauktų darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų aprašymus.