Trumpa atmintinė deklaruojantiesiems:

 • Pratęstas terminas: iki 2021-06-01 būtina iš naujo pateikti privačių interesų deklaraciją per PINREG (jei prieš tai paskutinį kartą ją teikėte per VMI EDS sistemą);
 • Atviros e. konsultacijos dėl privačių interesų deklaravimo visiems norintiems – kiekvieną penktadienį (nuoroda prisijungimui prie virtualaus konsultacijų kambario pateikiama šios svetainės Įvykių kalendoriuje kiekvieną penktadienį: https://vtek.lt/struktura-ir-kontaktai/darbotvarkes);
 • Jei PINREG sistemoje deklaruojate pirmąjį kartą, automatiškai perkelti duomenų iš savo ankstesnės (per VMI sistemą teiktos deklaracijos) nepavyks dėl visai kitokios formos bei naujų sąsajumų – jas galima tik peržiūrėti. Todėl turite užpildyti naują deklaraciją PINREG sistemoje. Pastarosios pildymo metu PINREG surinks duomenis iš kitų registrų ir pateiks Jums preliminarią deklaraciją, kurią beliks papildyti ir pateikti. Po to kitas deklaracijas galėsite teikti ar tikslinti jau pateiktosios į PINREG pagrindu.
 • Kyla susijusių klausimų? Kreipkitės: tel. 8 603 88 386 arba 8 5 212 4396

___________________________________________

 1. Deklaruojantys asmenys privalo pateikti deklaraciją VTEK nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis, išskyrus nustatytas išimtis.
 2. Deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos.
 3. Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje (išskyrus kandidatus į valstybės politikus ir pretendentus į žvalgybos pareigūnus), kartu su pretendento dokumentais pateikia deklaraciją institucijos ar įstaigos, kurioje pretenduoja dirbti, reikalavimu. Pateikti deklaraciją gali būti reikalaujama, jei pareigoms, į kurias asmuo pretenduoja, priskirtos funkcijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu.
 4. Kandidatai į Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius deklaraciją pateikia atitinkamai Seimo rinkimų įstatymo, Prezidento rinkimų įstatymo, Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo ir Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatytais atvejais per Privačių interesų registrą (PINREG).
 5. Asmenys, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti ir (arba) kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą, arba asmenys, pretenduojantys į šias pareigas, deklaraciją pateikia institucijos ar įstaigos, kurioje eina pareigas ar į kurią pretenduoja, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui šios institucijos ar įstaigos nustatyta tvarka ir terminais.
 6. Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai deklaraciją pateikia arba patikslina iki dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios, joje nurodydami savo pareigas, atliekamas pirkimų procedūrose, ir kitus pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą deklaruotinus duomenis. Perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai, nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turi būti atšaukti iš atitinkamų pareigų.
 7. Patikslinti arba papildyti deklaraciją privalu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, jeigu atsirado naujų deklaruotinų duomenų ar privačių interesų arba pasikeitė jau deklaruotieji.

Deklaravimo tvarką reglamentuoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 straipsnis bei VTEK patvirtintos Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklės.