Deklaracijoje pateiktus duomenis ir privačius interesus gali tikrinti ne tik VTEK, bet ir institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, vadovas ar jo įgaliotas asmuo bei perkančiojo subjekto vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Atmintinė:

  • Institucijose ir įstaigose turi būti patvirtintas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas (Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) 22 straipsnio 2 dalis).
  • Privalote informuoti į pareigas renkamus, priimamus ir skiriamus asmenis bei asmenis, kuriems privačius interesus privalu deklaruoti kitais pagrindais (deklaruojančio asmens statusą turinčius asmenis) apie pareigą pateikti deklaraciją priėmimo, skyrimo į pareigas ar deklaruojančio asmens statuso įgijimo metu (VPIDĮ 4 straipsnio 2 dalis).
  • Jūs arba Jūsų įgalioti asmenys privalo kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip deklaruojantys asmenys Jūsų vadovaujamoje įstaigoje ar institucijoje laikosi VPIDĮ nuostatų (VPIDĮ 22 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
  • Siekdami efektyvios VPIDĮ nuostatų įgyvendinimo kontrolės, susipažinkite su VTEK rekomendacija dėl VPIDĮ nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo.
  • Kontroliuoti deklaravimo procesą galima prisijungus prie PINREG: https://pinreg.vtek.lt

Deklaruojančių asmenų sąrašų derinimas su VTEK:

  • Institucijoje ar įstaigoje patvirtintame sąraše turi būti išvardyti visi atitinkamoje institucijoje ar įstaigoje dirbantys asmenys, kuriuos teikti privačių interesų deklaracijas įpareigoja VPIDĮ.
  • Į deklaruojančių asmenų sąrašus gali (bet neprivalo) būti įtraukti ir kiti viešojo sektoriaus subjektų darbuotojai, kuriems priskirtos funkcijos susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu (VPIDĮ 4 str. 3 d. 11 p.).
  • Derinimui su VTEK turi būti siunčiamas tik sąrašas tų viešojo sektoriaus subjektų darbuotojų pareigybių, kurioms, įstaigos ar institucijos vadovo nuomone, yra priskirtos funkcijos, išvardytos VPIDĮ 4 str. 3 d. 11 p. Derinant tokį sąrašą su VTEK, būtina pateikti detalius į jį įtrauktų darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų aprašymus.