Jei, Jums atliekant tarnybines pareigas, lobistai siekia Jums daryti įtaką lobistine veikla ir kreipiasi į Jus raštu, elektroninėmis priemonėmis ar tiesiogiai, VTEK rekomenduoja:

VENGTI:

 1. Susitikti su asmeniu, kuris, siekdamas daryti įtaką dėl teisės aktų priėmimo arba nepriėmimo, kreipėsi į Jus raštu, elektroninėmis priemonėmis, telefonu ar tiesiogiai, jeigu jis ar ji neįrašytas (-a) į lobistų sąrašą.
 2. Susitikti ar priimti kvietimus į įvairius renginius neįvertinus situacijos, nes lobistinę veiklą gali vykdyti įvairių profesijų atstovai, įskaitant teisininkus ir konsultantus.
 3. Dalyvauti susitikimuose su lobistais ir jų organizuojamuose renginiuose, jeigu dėl to galėtų kilti abejonių dėl Jūsų pačių ar Jūsų institucijos ar įstaigos veiklos skaidrumo.
 4. Bendrauti su lobistu neįvertinus galimybės į šį bendravimą įtraukti ir kitas suinteresuotas šalis
 5. Po darbo valandų organizuoti susitikimus su lobistu ar dalyvauti šiuose susitikimuose ne valstybės institucijų ar įstaigų patalpose (pvz., kavinėse, restoranuose ir kt.).
 6. Dalintis informacija su lobistu, jeigu neturite įgaliojimo tą daryti, taip pat teikti lobistui konfidencialią informaciją.
 7. Daryti ir sakyti tai, kas galėtų būti vertinama kaip pirmenybę (išskirtines sąlygas) lobistui suteikiantis elgesys.
 8. Sudaryti lobistui įspūdį, kad jo ar jos patarimai, idėjos, pateikta informacija gali būti ar bus lemiantys sprendimų priėmimo procese.
 9. Priimti iš lobisto dovanas ar kitokį atlygį.
 10. Slėpti, kad lobistas bandė teikti Jums dovanas ar žadėjo atsilyginti už priimtą arba nepriimtą teisės aktą.

IMTIS VEIKSMŲ:

 1. Įsitikinti, kad asmuo, kuris, siekdamas daryti įtaką dėl teisės aktų priėmimo arba nepriėmimo, kreipėsi į Jus raštu, elektroninėmis priemonėmis, telefonu ar tiesiogiai ir su kuriuo ketinate susitikti ar priimti jo ar jos kvietimą dalyvauti renginyje, yra įrašytas (-a) į lobistų sąrašą.
 2. Išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir kas jo ar jos lobistinę veiklą finansuoja (kas yra lobistinės veiklos užsakovas (-ai)). Jei būtina, paprašyti lobisto pateikti papildomą informaciją.
 3. Išsiaiškinti su lobistu planuojamo susitikimo tikslą, susitikime dalyvausiančius asmenis, planuojamus aptarti klausimus bei kitą susijusią informaciją dar iki susitinkant.
 4. Informuoti savo tiesioginį vadovą apie planuojamą susitikimą su lobistu. Po susitikimo pateikti vadovui informaciją apie įvykusį pokalbį.
 5. Įvertinti, ar susitikimas su lobistu nesukels Jums interesų konflikto rizikos. Įvertinti, kaip tokioje situacijoje galėtų būti vertinami Jūsų, kaip valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens, veiksmai.
 6. Pasikonsultuoti su VTEK, jei dėl bendravimo su lobistu kyla abejonių.
 7. Po susitikimo, pokalbio telefonu su lobistu arba gavus rašytinį/elektroninėmis priemonėmis siųstą jo kreipimąsi, išsiųsti jam ar jai kvietimą raštu (pvz., el. laišku) į Jūsų institucijoje ar įstaigoje rengiamus susitikimus, posėdžius, pasitarimus dėl teisės akto projekto. Naudokitės Jūsų institucijoje veikiančia dokumentų valdymo sistema.
 8. Pasižymėti susitikimo su lobistu datą, vietą, dalyvių vardus ir pavardes, aptariamus klausimus.
 9. Laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų pateikiant lobistui duomenis ir informaciją.
 10. Nedelsiant pranešti VTEK apie neteisėtą lobistinę veiklą ir lobisto pažadus atsilyginti ar bandymą teikti dovanas už priimtą arba nepriimtą teisės aktą.

Atmintinė:

Lobistas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba kita organizacija ar jų padalinys, vykdantys lobistinę veiklą.

Lobistinė veikla – fizinio asmens, juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinio veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką Lobistinės veiklos įstatymo 1 straipsnyje nurodytiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo ar lobistinės veiklos naudos gavėjo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai.

Neteisėta lobistine veikla laikoma jei:

 • lobistas nedeklaruoja lobistinės veiklos;
 • lobistinę veiklą vykdo į lobistų sąrašą neįrašytas asmuo.

Lobistų sąrašas bei informacija apie lobistinės veiklos sustabdymą, atnaujinimą ir išbraukimą iš lobistų sąrašo, o taip pat skaidrių teisėkūros procesų deklaracijos ir asmenų, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijos skelbiamos VTEK Skaidrių teisėkūros procesų informacinėje sistemoje SKAIDRIS.

Lobistas privalo: prisistatyti asmeniui, kuriam lobistine veikla siekiama daryti įtaką, pateikti lobisto pažymėjimą, išduotą VTEK, nurodyti lobistinės veiklos užsakovą, lobistinės veiklos naudos gavėją ir norimą priimti arba nepriimti teisės akto projektą, prireikus susitarti dėl susitikimo vietos ir laiko.

Lobistui draudžiama: teikti asmeniui, kuriam lobistine veikla siekiama daryti įtaką, dovanas arba žadėti atlygį už priimtą arba nepriimtą teisės aktą ar administracinį sprendimą.

Lobistinės veiklos priežiūrą pagal įstatymą vykdo VTEK.