Pasibaigus tarnybai, asmenims tam tikrais atvejais yra taikomas vadinamasis „atvėsimo” laikotarpis ir atitinkami apribojimai. Tai nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ketvirtasis skirsnis.

Asmuo, kuris per paskutinius vienus metus einant pareigas valstybinėje tarnyboje tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su juridinio asmens (nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės) veiklos priežiūra ar kontrole, arba sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus, baigęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje vienus metus negali eiti pareigų šiame straipsnyje nurodytame juridiniame asmenyje, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

Apribojimų dirbti paskirtis – riboti asmeniui, baigusiam eiti konkrečias pareigas valstybinėje tarnyboje, galimybes įsidarbinti juridiniame asmenyje, dėl kurio jis rengė, svarstė ar priėmė tam tikrus sprendimus, nepaisant šio juridinio asmens teisinės formos ar nuosavybės.

VTEK pabrėžia, kad apribojimai dirbti asmeniui pradedami taikyti jam baigus eiti konkrečias pareigas valstybinėje tarnyboje, net jei asmuo ketina ir toliau valstybinėje tarnyboje eiti kitas pareigas.

Valstybinėje tarnyboje nustojęs dirbti asmuo vienus metus negali atstovauti fiziniams asmenims (išskyrus kai asmuo veikia kaip fizinio asmens atstovas pagal įstatymą (vaiko tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaiko globėjas (rūpintojas) arba įstatymų nustatyta tvarka teismo paskirtas pilnamečio asmens globėjas (rūpintojas)) ar juridiniams asmenims toje institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis paskutinius vienus metus dirbo, o jei įstaiga, kurioje jis paskutinius metus dirbo, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje šios įstaigų sistemos įstaigoje.

Taip pat valstybinėje tarnyboje nustojęs dirbti asmuo vienus metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims institucijose ir įstaigose klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms pareigoms.

Apribojimų atstovauti tikslas – užtikrinti, kad asmuo, praradęs valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens statusą, atstovaudamas asmenims institucijose ar įstaigose negalėtų pasinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija, įgytomis praktinėmis žiniomis, susiformavusiais ryšiais, pažintimis, santykiais su buvusiais bendradarbiais ir vadovais.

Valstybinėje tarnyboje nustojęs dirbti asmuo ar juridinis asmuo, kuriame jis ar jam artimi asmenys turi daugiau kaip 10 procentų akcijų ar kitų juridinio asmens dalyvio teisių kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse, vienus metus neturi teisės sudaryti sandorių su institucija ar įstaiga, kurioje paskutinius metus šis asmuo dirbo, ir naudotis šios institucijos ar įstaigos teikiamomis individualiomis lengvatomis.

Šie apribojimai netaikomi dėl sandorių, kurie buvo sudaryti anksčiau, negu asmuo pradėjo dirbti valstybinėje tarnyboje, arba yra pratęsiami, taip pat dėl sandorių, kurie sudaromi viešo konkurso būdu, ir sandorių, kurių suma per metus neviršija 5 000 eurų.

Dėl apribojimo dirbti

Gavusi asmens prašymą, VTEK konkrečiais atvejais gali priimti sprendimą dėl apribojimų dirbti taikymo išimčių, jeigu tai neprieštarauja VPIDĮ paskirčiai ir kitiems tarnybinės etikos ir elgesio normas reglamentuojantiems teisės aktams.

Spręsdama VTEK atsižvelgia ir įvertina:

  • VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas deklaruojančių asmenų pareigas;
  • prašymą pateikusio asmens nurodytas aplinkybes;
  • savo pačios surinktus dokumentus ar informaciją;
  • juridinių asmenų teisinę formą;
  • sprendimų turinį;
  • asmens pareigų pobūdį;
  • tarnybines (darbo) funkcijas;
  • atsakomybės mastą.

Dėl apribojimų atstovauti, sudaryti sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis

Gavusi asmens prašymą, VTEK gali priimti sprendimą dėl nustatytų apribojimų atstovauti, sudaryti sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis taikymo išimčių, kai apribojimų taikymas gali pakenkti visuomenės ar valstybės interesams.

Spręsdama VTEK įvertina:

  • prašymą pateikusio asmens nurodytas aplinkybes;
  • savo pačios surinktus dokumentus ar informaciją.