Apribojimai dirbti

Valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareigas eidamas asmuo, kuris per paskutinius vienus darbo einant šias pareigas metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su juridinio asmens (nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės) veiklos priežiūra ar kontrole, arba sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus, baigęs eiti valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareigas vienus metus negali eiti pareigų šiame straipsnyje nurodytame juridiniame asmenyje, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

Apribojimai sudaryti sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis

Valstybinėje tarnyboje nustojęs dirbti asmuo ar juridinis asmuo, kuriame jis ar jam artimi asmenys turi daugiau kaip 10 procentų akcijų ar kitų juridinio asmens dalyvio teisių kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse, vienus metus neturi teisės sudaryti sandorių su institucija ar įstaiga, kurioje paskutinius metus šis asmuo dirbo, ir naudotis šios institucijos ar įstaigos teikiamomis individualiomis lengvatomis.

Šie apribojimai netaikomi dėl sandorių, kurie buvo sudaryti anksčiau, negu asmuo pradėjo dirbti valstybinėje tarnyboje, arba yra pratęsiami, taip pat dėl sandorių, kurie sudaromi viešo konkurso būdu, ir sandorių, kurių suma per metus neviršija 5 000 eurų.

Atstovavimo apribojimai

Valstybinėje tarnyboje nustojęs dirbti asmuo vienus metus negali atstovauti fiziniams asmenims (išskyrus atstovavimą VPIDĮ 12 straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu) ar juridiniams asmenims toje institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis paskutinius vienus metus dirbo, o jei įstaiga, kurioje jis paskutinius metus dirbo, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje šios įstaigų sistemos įstaigoje.

Taip pat valstybinėje tarnyboje nustojęs dirbti asmuo vienus metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims institucijose ir įstaigose klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms pareigoms.

Kada apribojimai netaikomi

Konkrečiais atvejais VTEK, gavusi asmens prašymą, gali priimti sprendimą dėl apribojimų dirbti taikymo išimčių, jeigu tai neprieštarauja VPIDĮ paskirčiai ir kitiems tarnybinės etikos ir elgesio normas reglamentuojantiems teisės aktams.

Spręsdama, tokiais atvejais VTEK atsižvelgia į:

  • VPIDĮ nustatytas deklaruojančių asmenų pareigas;
  • prašymą pateikusio asmens nurodytas aplinkybes;
  • savo pačios surinktus dokumentus ar informaciją;
  • juridinių asmenų teisinę formą;
  • sprendimų turinį;
  • asmens pareigų pobūdį;
  • tarnybines (darbo) funkcijas;
  • atsakomybės mastą.

Taip pat konkrečiais atvejais VTEK, gavusi asmens prašymą ir įvertinusi prašymą pateikusio asmens nurodytas aplinkybes bei savo pačios surinktus dokumentus ar informaciją, gali priimti sprendimą dėl nustatytų apribojimų sudaryti sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis bei atstovavimo apribojimo taikymo išimčių, kai apribojimų taikymas gali pakenkti visuomenės ar valstybės interesams.

Išsamiau – VTEK Rekomendacijose dėl apribojimų dirbti ir atstovavimo apribojimų įgyvendinimo