Dirbti valstybinėje tarnyboje pretenduojantys asmenys privačius interesus deklaruoja Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nustatytais atvejais ir tvarka.

Kartu su pretendento dokumentais institucijos ar įstaigos, kurioje pretenduoja dirbti, reikalavimu, asmenys pateikia ir privačių interesų deklaraciją (VPIDĮ 5 straipsnio 3 dalis). Pateikti deklaraciją gali būti reikalaujama, jei pareigoms, į kurias asmuo pretenduoja, priskirtos funkcijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu.

Ši tvarka netaikoma valstybės politikams, taip pat asmenims, kurie pretenduoja į pareigas žvalgyboje, kontržvalgyboje arba kriminalinėje žvalgyboje. Pastaruoju atveju pretendentai privačių interesų deklaraciją pateikia institucijos ar įstaigos, kurioje eina pareigas ar į kurią pretenduoja, vadovui ar jo įgaliotam asmeniui šios institucijos ar įstaigos nustatyta tvarka ir terminais.