PINREG įsteigimas yra įtvirtintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) penktajame skirsnyje bei Nacionalinės kovos su korupcija programoje. PINREG tikslas – užtikrinti efektyvesnį privačių interesų deklaravimą, mažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo veiksnius bei sąlygoti skaidresnių sprendimų priėmimą viešajame sektoriuje.

Komisija yra PINREG valdytoja bei tvarkytoja ir šiame registre esančių asmens duomenų valdytoja.

PINREG duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti ir į apskaitą įtraukti deklaruojančius asmenis, deklaracijas ir privačius interesus, sudaryti sąlygas deklaruojantiems asmenims tinkamai įgyvendinti VPIDĮ nustatytas pareigas, sudaryti sąlygas VTEK bei kitoms institucijoms ir įstaigoms vertinti ir valdyti interesų konfliktų riziką, užkirsti kelią galimiems pažeidimams.

PINREG duomenys tvarkomi vadovaujantis VPIDĮ, PINREG nuostatais ir kitais teisės aktais.

Prisijungti prie PINREG.