Prisijungti prie PINREG.

Apie sistemą

Komisija yra PINREG valdytoja ir tvarkytoja bei šiame registre esančių asmens duomenų valdytoja.

PINREG įsteigimas yra įtvirtintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) penktajame skirsnyje bei Nacionalinės kovos su korupcija programoje. PINREG tikslas – užtikrinti efektyvesnį privačių interesų deklaravimą, mažinti korupcijos atsiradimo ir plitimo veiksnius bei sąlygoti skaidresnių sprendimų priėmimą viešajame sektoriuje.

PINREG duomenų tvarkymo tikslas – identifikuoti ir į apskaitą įtraukti deklaruojančius asmenis, deklaracijas ir privačius interesus, sudaryti sąlygas deklaruojantiems asmenims tinkamai įgyvendinti VPIDĮ nustatytas pareigas, sudaryti sąlygas VTEK bei kitoms institucijoms ir įstaigoms vertinti ir valdyti interesų konfliktų riziką, užkirsti kelią galimiems pažeidimams.

PINREG duomenys tvarkomi vadovaujantis VPIDĮ, PINREG nuostatais ir kitais teisės aktais.

Projektas „Privačių interesų registro sukūrimas“ yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, www.esinvesticijos.lt

.

Apie projektą „Privačių interesų registro sukūrimas“

Projekto tikslas – mažinti korupcijos atsiradimą ir plitimą viešajame sektoriuje, sukuriant privačių interesų
deklaravimui, kontrolei, viešinimui ir duomenų registravimui skirtą Privačių interesų registrą (PINREG).

PINREG padeda deklaruojantiems asmenims priimti skaidresnius, visuomenės viešuosius interesus užtikrinančius sprendimus.

Šiuo projektu Vyriausioji tarnybinės etikos komisija prisideda prie Nacionalinės kovos su korupcija programo įgyvendinimo.

PINREG – nauja era privačių interesų deklaravime