Tyrimų paieška

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo tyrimo pradžios dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, tiriamo asmens prašymu ar dėl kitų svarbių priežasčių VTEK tyrimo atlikimo terminą gali pratęsti. Bendra tyrimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių termino.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl K. Rimšelio elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatoms ir įvertinti, ar K. Rimšelis, galbūt pavesdamas (ir/ar leisdamas) Tarnybos darbuotojai tvarkyti kelionės į Bilbao bei Prancūziją organizavimo klausimus, tiek, kiek tai buvo susiję su K. Rimšelio sutuoktine, nepažeidė Įstatymo 3 str. 1 d. 3 p. nustatytos pareigos nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti, taip pat, ar nepažeidėte Įstatymo 3 str. 1 d. 6 p. įtvirtintos deklaruojančio asmens pareigos nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis, kai komandiruotės į Bilbao bei Paryžių viešbučio (su pusryčiais) ir pervežimo paslaugos, kiek jos susijusios su K. Rimšelio sutuoktine, buvo įtrauktos į tarnybinių komandiruočių kelionių išlaidas, o vėliau apmokėtos iš valstybės lėšų.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), įvertinusi pranešime nurodytą bei Komisijos surinktą papildomą informaciją, vienbalsiai nusprendė pradėti tyrimą dėl Prezidento Gitano Nausėdos ir nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje Eitvydo Bajarūno organizavimo ir apsilankymo Londone vykusiame renginyje „Operos fantomas“. Komisija tirs, ar nebuvo pažeistas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas.

Komisija atsižvelgė į 2023 m. rugsėjį žiniasklaidos priemonėse paskelbtą informaciją, kad ambasadorius Jungtinėje Karalystėje E. Bajarūnas ambasados darbuotojams nurodė nupirkti bilietus į 2023 m. gegužę Londone vykusį vaidinimą „Operos fantomas“. Lietuvos Respublikos Prezidento, ambasadoriaus ir jų sutuoktinių apsilankymas teatre buvo apmokėtas iš ambasados kortelės. Viešoje erdvėje taip pat pasirodė informacija, kad pradėjus domėtis šių išlaidų pagrįstumu, ambasadorius pripažino, kad tai buvo nesusipratimas, kurį vėliau ištaisė ir sumokėjo iš savo lėšų. VTEK taip pat įvertino iš Prezidentūros ir Užsienio reikalų ministerijos gautą informaciją.

VTEK vertins, ar dalyvavimas šiame renginyje buvo tiesiogiai susijęs su Prezidento ir ambasadoriaus tarnybinių pareigų atlikimu.

Įstatymas numato, kad deklaruojantys asmenys privalo:

  • nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti;
  • nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis.

Įstatymas taip pat numato, kad deklaruojantis ar jam artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) gavo pranešimą, kad Raseinių rajono savivaldybei priklausančios uždarosios akcinės bendrovės direktorius Vaclovas Simonavičius šios bendrovės saugomoje ir uždaroje teritorijoje laiko jam priklausančias bites.

Atsižvelgdamas į šias aplinkybes pareiškėjas VTEK prašo įvertinti, ar tokios V. Simonavičiaus veikos neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, draudžiančioms naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Tiriama Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo (toliau – Tinklas) elgesio atitiktis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 2 punkto ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatoms.

Iš pateiktos informacijos matyti, kad Tinklas ir jo narių atstovai galimai vykdė neteisėtą lobistinę veiklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje. Būtent – atstovaudami Tinklo narių – verslo tikslų siekiančių juridinių asmenų, interesams, reiškė nuomonę dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-19 ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021-2027 m. programos.

Komisija vertina, ar Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Antanas Sireika nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų.

Sireika dalyvavo Savivaldybės tarybos Miesto ūkio ir plėtros komitete, svarstant ir balsuojant dėl sprendimo projekto „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės reprezentacinių renginių 2024 – 2026 metų sąrašo patvirtinimo“ projekto. Šiuo projektu reprezentaciniu renginiu yra pripažįstama ir skiriamas finansavimas Lietuvos krepšinio lyga ir Karaliaus Mindaugo taurė, o jos vykdytoju yra VšĮ krepšinio klubas „Šiauliai“, su kuriuo A. Sireika turi privačių ryšių.