Tyrimų paieška

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo tyrimo pradžios dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, tiriamo asmens prašymu ar dėl kitų svarbių priežasčių VTEK tyrimo atlikimo terminą gali pratęsti. Bendra tyrimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių termino.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

Aiškinamasi, ar, eidamas šias pareigas, jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, 2020-2021 metais G. Skamaročius, kaip NEMB vadovas, pasirašė keletą sutarčių su VšĮ Nemuno regiono turizmo ir aplinkosaugos agentūra ir asociacija Nemuno euroregionas. Pirmajai vadovauja G. Skamaročiui artimas asmuo, o antrajai – jis pats.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai ir leisti kitiems tai daryti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti. Tyrimas pardėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai, eidamas KRPSC direktoriaus pareigas, R. Laurinaitis priėmė individualius sprendimus savo paties atžvilgiu ir jais kompensavo patirtas kelionės iš namų į darbą ir atgal finansines išlaidas. Taip pat esą atskiru įsakymu pasididino savo pagrindinio darbo užmokesčio KRPSC pastoviąją dalį.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas, kai S. Kaniava nesureagavo į VTEK pateiktą raginimą per nustatytą terminą pateikti privačių interesų deklaraciją.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai, būdamas Futbolo sporto klubo „Radviliškis” steigėjas ir valdybos pirmininkas, šių metų gegužę V. Simelis galbūt pirmininkavo savivaldybės tarybos posėdžiui sprendžiant dėl savivaldybės turto perdavimo šiai asociacijai. Be to, ir merui artimas asmuo yra minėtojo klubo steigėjas bei valdybos narys. Pranešta, kad tokiomis aplinkybėmis meras galbūt buvo suinteresuotas minėtuoju savivaldybės sprendimu.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai savivaldybės tarybos posėdyje K. Komskis balsavo prieš sprendimo projekto įtraukimą į posėdžio darbotvarkę. Šiuo projektu buvo siūloma sumažinti mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičių, o vienas iš tokį statusą turinčių tarnautojų yra valstybės politikui artimas asmuo.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas VTEK iniciatyva po to, kai N. Treinys nesureagavo į VTEK raginimą deklaruoti privačius interesus. VTEK duomenimis, N. Treinys į LHK yra paskirtas nuo 2020-ųjų, tačiau per VPIDĮ nustatytą terminą privačių interesų deklaracijos nepateikė.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai pernai birželį S. Kaniava nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje ir balsavo už sprendimo projektą, susijusį su Grūšlaukės tvenkinio hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų atnaujinimu. Šiuo atveju jo privatus interesas gali būti sietinas su tuo, jog valstybės politikas yra gavęs Nacionalinės žemės tarnybos leidimą iki 2023 metų Grūšlaukės tvenkinyje naudoti žvejybos plotą.

Bus aiškinamasi, ar šis juridinis asmuo nevykdė neteisėtos lobistinės veiklos. Lobistinės veiklos įstatymas nustato, kad tokia veikla užsiimti gali tik į lobistų sąrašą įrašyti asmenys. Tyrimą VTEK pradėjo patikrinusi Skaidrių teisėkūros procesų sistemos (SKAIDRIS) informaciją. Nagrinėjama situacija, kai ,,Lietuvos mediena“ siūlė Vyriausybės bei Aplinkos ministerijos atstovams keisti Vyriausybės nutarimu patvirtinto ,,Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo“ nuostatas, bei papildyti jį naujomis. Asociacija nėra įsiregistravusi lobiste ir nedeklaravo fakto, jog teikė siūlymus dėl minėtojo teisės akto. Lobistinė veikla Lietuvoje yra teisėta nuo 2001 metų ir VTEK nuolat akcentuoja, kad ji turi būti deklaruojama.

Aiškinamasi, ar, eidamas šias pareigas, jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešta apie situaciją, kai R. Čiužas galbūt pavedė NTAKD darbuotojams parengti ir šios biudžetinės įstaigos interneto svetainėje bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbti bei žiniasklaidos priemonėms išplatinti du pranešimus, kurių turinys buvo galbūt susijęs su jo asmenine reputacija.

Aiškinamasi, ar valstybės tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, A. Lavrinovič, kaip savivaldybės administracijos tarnautoja, dalyvavo spredžiant klausimus, susijusius su jos vadovautos asociacijos Šunų mylėtojų klubas „Aport“ vykdytu šunų dresūros aikštelės įrengimu savivaldybės teritorijoje.

Aiškinamasi, ar šie valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai A. Kadziauskas ir L. Vaisieta savivaldybės taryboje galbūt sprendė savo pačių pateiktų nusišalinimų (ne)priėmimo klausimus.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai R. Rimkus pernai metais dalyvavo trijuose Šilalės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės posėdžiuose nagrinėjant ir balsuojant dėl klausimų, susijusių su keliu Laukuva–Treigiai–Kaštaunaliai–Šilalės plentas, su kuriuo ribojasi jam nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai.

Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Aiškinamasi situacija, kai 2020 metų gruodį J. Kazlauskas ir M. Matulionis vizavo AAD direktoriaus įsakymą, kuriuo patvirtintas Pasyviojo budėjimo namuose organizavimo tvarkos aprašas. Įsakyme nustatyta priemokų už vieną pasyviojo budėjimo namuose valandą mokėjimo tvarka. Pranešta, kad 2020 metų gruodį J. Kazlauskas ir M. Matulionis pasyviai budėjo namuose ir, vadovaujantis minėtojo įsakymo nuostatomis, už tai gavo didesnes priemokas. Asmens statuso praradimas netrukdo VTEK pradėti tyrimą per trejus metus.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų „atvėsti” nuo buvusios darbovietės. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, O. Šarmavičius įsidarbino VšĮ Šilalės rajono ligoninės direktoriumi nepraėjus metams po to, kai, būdamas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, pasirašė dokumentų, galbūt susijusių su šios gydymo įstaigos veiklos priežiūra, kontrole bei turtu. Pagal VPIDĮ, jei asmuo per paskutinius vienerius darbo valstybinėje tarnyboje metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimų dėl juridinio asmens priežiūros, kontrolės, finansavimo ar turto, tai vienerius metus šis asmuo negali minėtajame juridiniame asmenyje eiti pareigų.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei įpareigojimų dėl privačių interesų deklaravimo. Tyrimas pradėtas suabejojus, ar Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliktame tyrime tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Tiriama situacija, kai R. Klimčiauskas esą nedeklaravo jam interesų konfliktą galbūt keliančių ryšių su juridiniais bei fiziniais asmenimis. Taip pat aiškinamasi, ar R. Klimčiauskas nesprendė NMA jam galbūt interesų konfliktą keliančių klausimų.

VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu.