Tyrimų paieška

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo tyrimo pradžios dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, tiriamo asmens prašymu ar dėl kitų svarbių priežasčių VTEK tyrimo atlikimo terminą gali pratęsti. Bendra tyrimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių termino.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, S. Kazlauskas, kaip UAB „Žibai“ direktorius, atstovaudamas šiai bendrovei, pernai lapkritį su Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriumi sudarė rangos darbų sutartį dėl Šilutėje esančių inžinerinių statinių ir tinklų rekonstravimo.

Aiškinamasi, ar šis juridinis asmuo nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo draudimo vykdyti lobistinę veiklą neįsiregistravus lobistų sąraše. Tyrimas pradėtas Ekonomikos ir inovacijų ministerijos (EIMIN) pateiktos informacijos ir Skaidrių teisėkūros sistemos (SKAIDRIS) duomenų pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai pernai spalį ir gruodį TDPA, neįsiregistravusi lobiste, pateikė EIMIN vadovybei ir šios ministerijos atstovei konkrečių pasiūlymų dėl ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu patvirtinto Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo nuostatų pakeitimo, taip pat prašė inicijuoti diskusiją privalomų manometrų patikrų tema.

VTEK aiškinasi, ar viceministras nepateko į interesų konfliktą ir ar savo veiksmais nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti. VTEK analizuoja duomenis, kai G. Norkūnas galbūt dalyvavo Finansų ministerijos rašto dėl valstybės siekiamų tikslų ir keliamų lūkesčių, susijusių su AB „Ignitis grupė“ ir įmonių grupės veikla, rengimo procedūrose. Taip pat aiškinamasi, ar viceministras dalyvavo rengiant ministerijos pasiūlymus dėl bendrovės pelningumo rodiklių patikslinimo, kurie teikti derinant Vyriausybės nutarimą dėl valstybės valdomų įmonių siektinų pagrindinių finansinių veiklos rodiklių 2022–2024 metams patvirtinimo. Be to, nagrinėjami duomenys, kai šis politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas galbūt vizavo Finansų ministerijos didžiąja dalimi valdomos AB „Ignitis grupės“ visuotinių akcininkų susirinkimų biuletenius, dalyvavo jo stebėtojų tarybos narių atrankos procesuose ir priėmė sprendimus finansų ministrės įsakymu sudarytoje Kandidatų į AB „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybą atrankos komisijoje. Tiriama ir dėl tinkamo bei savalaikio G. Norkūno privačių interesų deklaravimo. Valdydamas dalį šios bendrovės akcijų, G. Norkūnas 2021-2022 metais kuravo jos veiklą pagal jam Finansų ministerijoje priskirtą veiklos sritį. Tačiau savo privačių interesų deklaracijose G. Norkūnas buvo nurodęs, kad jo ryšys su šia bendrove nutrūko dar 2020 m. gruodį. VPIDĮ draudžia dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu jos yra susijusios su asmens privačiais interesais. Taip pat šis teisės aktas įpareigoja laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu.

Tiriama valstybės politiko elgesio atitiktis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms tarnybinėje veikloje vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo visuomenės informavimo priemonėse pateiktą informaciją ir susipažinusi su papildomai gauta medžiaga. VTEK vertina, ar V. Matijošaitis tinkamai vykdė nusišalinimo pareigą, pasirašydamas Kauno miesto savivaldybės urbanistiniams, architektūriniams ir investiciniams klausimams spręsti komisijos, kurios pirmininkas jis yra, 2020-2022 m. posėdžių protokolus. Šiuose posėdžiuose, be kita ko, buvo svarstomi ir klausimai, galbūt susiję su V. Matijošaičio ir jam artimo asmens turtiniais interesais. Šių aplinkybių vertinimą VTEK nusprendė atlikti savo iniciatyva, reaguodama į naujienų portale www.lrt.lt 2022 m. lapkričio 16 d. pasirodžiusią publikaciją „LRT tyrimas. Neskaidrioje žemės privatizavimo schemoje – Kauno mero šeima“  ir atsižvelgdama į institucijų VTEK papildomai pateiktą medžiagą.

Tiriama jos elgesio atitiktis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, draudžiančioms priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai susiję su valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis. Tyrimą VTEK pradėjo apsvarsčiusi gautą pranešimą ir susipažinusi su papildomai gauta informacija. VTEK buvo informuota, kad L.Venckienė galėjo priimti dovanas iš įmonės, su kuria Klaipėdos miesto poliklinika tuo metu turėjo galiojančių sutarčių dėl medicininių priemonių teikimo bei jų techninės priežiūros.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, įpareigojančių tarnybinėje veikloje vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK vertina G. Andriuškevičiaus veikas 2022 m. lapkritį vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje, kai valstybės politikas galbūt nenusišalino nuo klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo procedūrų, susijusių su teritorijos, kurioje G. Andriuškevičius gali turėti privačių interesų, detalaus plano rengimu.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu jos yra susijusios su privačiais interesais. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Aiškinamasi, ar V. Simelis dalyvavo šių metų spalį vykusiuose savivaldybės tarybos Investicijų ir kaimo reikalų komiteto bei savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai buvo svarstomi klausimai, susiję su savivaldybės turto – sporto salės su pagalbinėmis patalpomis ir inventoriumi – perdavimo panaudos pagrindais. Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro patikėjimo teise valdomą sporto salę su pagalbinėmis patalpomis ir inventoriumi pagal panaudos sutartis buvo svarstoma perduoti laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis kelioms asociacijoms, kurių tarpe – ir futbolo sporto klubas „Radviliškis“. Preliminariais duomenimis, V. Simelis yra vienas iš minėtojo klubo steigėjų ir asociacijos valdybos pirmininkas, o jam artimas asmuo – šios asociacijos steigėjas ir valdybos narys.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gautų pranešimų pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai šių metų liepą G. Sungaila pasirašė įsakymą, kuriuo galbūt skyrė finansavimą savo artimam asmeniui ūkyje pagamintos produkcijos perdirbimui.

Aiškinamasi, ar valstybės politikė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, šių metų liepą valstybės politikė savivaldybės tarybos posėdyje balsavo dėl trijų savivaldybės atstovų delegavimo į VšĮ „Gargždų futbolas“ valdybą trejiems metams, nors L. Liutikienė ir jos artimas asmuo yra šio juridinio asmens dalininkai.