Tyrimų paieška

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo tyrimo pradžios dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, tiriamo asmens prašymu ar dėl kitų svarbių priežasčių VTEK tyrimo atlikimo terminą gali pratęsti. Bendra tyrimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių termino.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

Aiškinamasi, ar savo veiksmais jos nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo draudimo užsiimti lobistine veikla neįsiregistravus lobistu. Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų kovą AB „Žemaitijos pienas“ prašė Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) padidinti mokinio krepšelį vienam vaikui iki 3,10 Eur ministro įsakymu patvirtintoje Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijoje. Pranešime taip pat nurodyta, kad į ŽŪM su prašymu kreipėsi ir LPGA. Ji esą siekė, kad iki 2023 metų būtų atidėtas Pieno supirkimo taisyklių nuostatų pakeitimas. Be to, prašyta iki to laiko sudaryti sąlygas pieno gamintojams investuoti į melžimo bei šaldymo įrangą, siekiant pagerinti superkamo pieno kokybę. Taip pat pranešta, kad Kooperatinė bendrovė BIO LEUA prašė ŽŪM koreguoti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2021 m.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, 2018 m., kaip UAB „Lietuvos žirgynas” vadovas, E. Jeninas sudarė veterinarinių paslaugų sutartį su galbūt jam artimu asmeniu bei – sutartį su Lietuvos arklių augintojų asociacija. Direktorius tuo metu galbūt buvo jos narys. Taip pat bus tiriamos aplinkybės, kai per pastaruosius trejus metus E. Jeninas pasirašė bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacija, nors yra jos valdymo organo narys.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai pernai vasarį R. Špečkauskas galbūt nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant Pagėgių savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovo 2019 metų veiklos ataskaitą. Esą, šioje tarnyboje dirba valstybės politikui artimi asmenys.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konfliko, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai balandį savivaldybės tarybos Biudžeto, ekonomikos, aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komiteto posėdyje A. Jundo balsavo dėl sprendimo projekto, susijusio su UAB „Pabradės komunalinis ūkis”, kurioje dirba jam artimas asmuo.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Jame teigiama, kad šių metų vasarį ir kovą V. Kalesnikas dalyvavo sprendžiant klausimą, susijusį su Širvintų rajono Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro pertvarka ir reorganizavimu, nors jam vadovauja valstybės politiko sutuoktinė.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų kontroliuoti, kaip laikomasi šio teisės akto. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai meras galbūt skyrė pinigines išmokas savo patarėjui, kuris dėl VPIDĮ pažeidimo patekus į interesų konfliktą negalėjo jų tam tikrą laiką gauti. VPIDĮ nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinami, priimami, skiriami ar renkami į aukštesnes pareigas.

Aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai tarybos nariai pernai rugpjūtį nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant sprendimo projektą „Dėl nepritarimo vėjo elektrinių parkų įrengimo ir eksploatacijos Pagėgių savivaldybėje poveikio aplinkai vertinimo programai“. Esą, A. Bušniausko sutuoktinė pirmininkauja Natkiškių kaimo bendruomenei, o G. Jankauskienė yra kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ pirmininkė. Vėjo elektrinių parkų įrengimas numatytas atitinkamai ir savivaldybės Natkiškių seniūnijoje bei Pagėgių rajono Lumpėnų seniūnijoje.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai rugpjūtį L. Urmanavičius, pretenduodamas į „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimą, dalyvavo savivaldybės tarybos jungtiniame komitetų posėdyje svarstant klausimą dėl pretendentų į šį apdovanojimą teikimo ir balsavo prieš kitas kandidatūras.

Aiškinamasi, ar šios asociacijos nepažeidė atitinkamų Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų. Tyrimas pradėtas gavus informacijos iš Žemės ūkio ministerijos. Esą, šių metų sausį LŪS ir LVPŪA prašė žemės ūkio ir aplinkos ministrų keisti Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą. Esą, LVPŪA šiuo klausimu kreipėsi ir į Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininką. Tuo metu LŽŪKAKK esą siūlė žemės ūkio ministrui keisti ne tik minėtąjį aprašą, bet inicijuoti ir kitų teisės aktų pakeitimus – Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo, Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos, Pieno supirkimo taisyklių.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų vasarį M. Serva nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant klausimą dėl savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai liepą ir lapkritį E. Kuturys savivaldybės tarybos posėdžiuose balsavo už savo paties delegavimą į Klaipėdos teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą ir Tauragės regiono plėtros tarybos kolegiją.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Bus tiriamos aplinkybės, kai pernai S. Mickevičius galbūt dalyvavo sprendžiant klausimus dėl savo vadovaujamame fakultete dirbančios sutuoktinės darbo eigos.

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vienus metus „atvėsti”. Pagal šį įstatymą, jei per paskutinius vienus metus einant pareigas valstybinėje tarnyboje asmuo tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus dėl juridinio asmens priežiūros, kontrolės, finansavimo ar turto, tuomet šis asmuo vienus metus negali eiti pareigų minėtajame juridiniame asmenyje. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Pranešime teigiama, kad šiuo metu Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje (LNMMB) dirbanti I. Veliutė pernai gruodį dar dirbo kultūros viceministre ir kuravo šios biudžetinės įstaigos veiklą. Taip pat, esą, šiuo metu bibliotekoje I. Veliutė koordinuoja Kultūrinės edukacijos plėtros veiklas projekte, kurio finansavimo klausimus sprendė kultūros ministro politinė komanda, kuriai priklausė ir I. Veliutė. Kultūros ministerijos teigimu, eidama viceministrės pareigas, I. Veliutė pernai dalyvavo skiriant lėšas LNMMB bei sprendžiant dėl šios įstaigos nuostatų patvirtinimo pakeitimo bei organizacinės struktūros projekto suderinimo.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų vasarį M. Katelynas nenusišalino ir dalyvavo savivaldybės tarybos Biudžeto ir finansų komiteto posėdyje svarstant sprendimo projektą, kuriuo siekiama patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrąjį planą. Šiame projekte paminėta Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, kurioje dirba M. Katelynui artimas asmuo.

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė iki 2020-12-31 galiojusio Lobistinės veiklos įstatymo draudimo vykdyti lobistinę veiklą neįsirašius į lobistų sąrašą. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, D. Matonienė, neįsiregistravusi lobiste, savo iniciatyva teikė siūlymus Vyriausybei ir Aplinkos ministerijai keisti šiuos teisės aktus: Vyriausybės nutarimą dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų, aplinkos ministro įsakymą dėl butų ir kitų patalpų savininko susirinkimo šaukimo, darbotvarkės ir priimtų sprendimų skelbimo tvarkos aprašo bei įsakymą dėl butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašo.

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktos informacijos pagrindu. Esą, pernai rugsėjį ji galbūt sprendė klausimus dėl LGKVC dirbančių jai artimų asmenų.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos nario pareigas, pernai lapkritį ir gruodį Č. Neviera dalyvavo nagrinėjant pranešimą ir sprendžiant dėl savo tiesioginio vadovo – savivaldybės mero – elgesio atitikties Politikų elgesio kodekso nuostatoms.

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė iki 2019-12-31 galiojusio Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, kurios draudžia atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai 2019 m. lapkritį, atstovaudama savo vadovaujamai VšĮ „Sprendimų centras“, A. Trimonytė su Zarasų rajono savivaldybės administracija pasirašė keturias sutartis.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti bei reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, B. Čepo sutuoktinė dirba Druskininkų VšĮ sanatorijoje ,,Belorus“, o valstybės politikas pasirašė Druskininkų savivaldybės tarybos narių kreipimąsi, skirtą Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) institucijoms su prašymu panaikinti ar nustatyti išimtis dėl sanatorijai taikomų ES sankcijų, siekiant išsaugoti darbo vietas.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi, ar Kalvarijos savivaldybės tarybos Etikos komisija (EK) priimtame sprendime tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. VTEK nuomone, EK nepateikė aiškių ir išsamių sprendimo motyvų ir netiksliai atliko teisinį asmens veikos kvalifikavimą. Atsižvelgdama į tai, VTEK tiria aplinkybes, kai pernai rugsėjį J. Mačys galbūt nenusišalino ir dalyvavo Kalvarijos savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdyje sprendžiant su UAB „Kalvarijos komunalininkas“ susijusį klausimą. Šiai bendrovei tuo metu esą vadovavo valstybės politikui artimas asmuo.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gavus informaciją iš Kazlų Rūdos policijos komisariato bei pagal papildomai surinktus duomenis. Tiriamos aplinkybės, kai, pavaduodamas direktorių, K. Baltulis galbūt pasiskyrė vienkartinę 100 Eur išmoką jubiliejaus proga ir 140 Eur priedą Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga. Taip pat jis galbūt priėmė sprendimus, kad jo gyvybės draudimo įmokos kas mėnesį būtų mokamos UAB „Kazlų Rūdos komunalininkas” sąskaita. Be to, K. Baltulis galbūt sprendė dėl jo artimam asmeniui nuosavybės teise priklausančio automobilio naudojimo tarnybiniais tikslais.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, A. Gylys galbūt neinformavo Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupių tinklo (ŽRVVGT) valdybos apie jai adresuotą skundą dėl jo paties galbūt neteisėtų veiksmų ir nesudarė valdybai galimybės spręsti dėl skunde nurodytų aplinkybių.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei įpareigojimų dėl privačių interesų deklaravimo. Tyrimas pradėtas suabejojus, ar Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliktame tyrime tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Tiriama situacija, kai R. Klimčiauskas esą nedeklaravo jam interesų konfliktą galbūt keliančių ryšių su juridiniais bei fiziniais asmenimis. Taip pat aiškinamasi, ar R. Klimčiauskas nesprendė NMA jam galbūt interesų konfliktą keliančių klausimų.

VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu.