Tyrimų paieška

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo tyrimo pradžios dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, tiriamo asmens prašymu ar dėl kitų svarbių priežasčių VTEK tyrimo atlikimo terminą gali pratęsti. Bendra tyrimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių termino.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

Aiškinamasi, ar, eidamas šias pareigas, jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešta apie situaciją, kai R. Čiužas galbūt pavedė NTAKD darbuotojams parengti ir šios biudžetinės įstaigos interneto svetainėje bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbti bei žiniasklaidos priemonėms išplatinti du pranešimus, kurių turinys buvo galbūt susijęs su jo asmenine reputacija.

Aiškinamasi, ar valstybės tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, A. Lavrinovič, kaip savivaldybės administracijos tarnautoja, dalyvavo spredžiant klausimus, susijusius su jos vadovautos asociacijos Šunų mylėtojų klubas „Aport“ vykdytu šunų dresūros aikštelės įrengimu savivaldybės teritorijoje.

Aiškinamasi, ar šie valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai A. Bolys, A. Kadziauskas ir L. Vaisieta savivaldybės taryboje galbūt sprendė savo pačių pateiktų nusišalinimų (ne)priėmimo klausimus.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – tinkamai nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, šių metų kovą M. Tamaliūnas dalyvavo savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje svarstant sprendimo projektą dėl VšĮ Raseinių ligoninės struktūros patvirtinimo. Pastarasis be kita ko galbūt susijęs ir su valstybės politiko sutuoktinės privačiais interesais, kadangi ji dirba šioje sveikatos priežiūros įstaigoje.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai R. Rimkus pernai metais dalyvavo trijuose Šilalės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės posėdžiuose nagrinėjant ir balsuojant dėl klausimų, susijusių su keliu Laukuva–Treigiai–Kaštaunaliai–Šilalės plentas, su kuriuo ribojasi jam nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti intreresų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Vertinama situacija, kai pernai lapkritį E. Viskontas pirmininkavo darbo grupės Kretingos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto naudojimo klausimams svarstyti posėdyje, kuriame nagrinėtas su Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) Kretingos skyriumi susijęs klausimas dėl patalpų skyrimo. E. Viskontui artimas asmuo yra šios draugijos Kretingos skyriaus valdybos narys bei šio skyriaus medžiotojų klubo „Miškininkas“ vadovas ir valdybos pirmininkas, o pats administracijos direktorius – minėtojo klubo narys.

Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimai pradėti gauto pranešimo pagrindu. Aiškinamasi situacija, kai 2020 metų gruodį J. Kazlauskas ir M. Matulionis vizavo AAD direktoriaus įsakymą, kuriuo patvirtintas Pasyviojo budėjimo namuose organizavimo tvarkos aprašas. Įsakyme nustatyta priemokų už vieną pasyviojo budėjimo namuose valandą mokėjimo tvarka. Pranešta, kad 2020 metų gruodį J. Kazlauskas ir M. Matulionis pasyviai budėjo namuose ir, vadovaujantis minėtojo įsakymo nuostatomis, už tai gavo didesnes priemokas. Asmens statuso praradimas netrukdo VTEK pradėti tyrimą per trejus metus.

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Aiškinamasi situacija, kai pernai gruodį J. Čirienė dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje sprendžiant dėl finansavimo skyrimo Kūno kultūros ir sporto centrui, kuriam vadovauja valstybės politikės sutuoktinis. Prieš tai jis esą kreipėsi į savivaldybę, prašydamas skirti šiam centrui papildomų lėšų.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Aiškinamasi situacija, kai pernai gruodį V. Varanavičius dalyvavo savivaldybės tarybos Biudžeto ir finansų komiteto bei savivaldybės tarybos posėdžiuose svarstant sprendimo projektą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo. Esą, valstybės politikas yra UAB „Vipreka“ akcininkas ir direktorius bei UAB „Varbitas“ akcininkas. Šiems juridiniams asmenims nuosavybės teise priklauso gamybos bei pramonės paskirties nekilnojamojo turto objektai, o minėtuoju sprendimo projektu be kita ko siūlyta padidinti lengvatą būtent tokiems juridiniams asmenims.

Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti, taip pat laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. Tyrimai pradėti gautos informacijos pagrindu. Esą, nuo R. Rimkūnas ir A. S. Každailis nuo 2020 m. galbūt veikė interesų konflikte, kai LHK sprendė savo pačių parengtų heraldinių projektų aprobavimo klausimus.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių dėl jo egzistavimo. Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi, ar Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisija (VMSTEK) priimtame sprendime, kuriuo konstatavo pažeidimą, tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas. Bus vertinamos aplinkybės, kurias nustatė VMSTEK – t. y. susijusios su R.Šimašiaus galimu šališkumu UAB „DO architects“ dalyvaujant Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skelbiamuose konkursuose. VTEK šiuo atveju nėra aišku, kokie mero veiksmai galėjo sukelti jam tiesioginį interesų konfliktą.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų „atvėsti” nuo buvusios darbovietės. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, O. Šarmavičius įsidarbino VšĮ Šilalės rajono ligoninės direktoriumi nepraėjus metams po to, kai, būdamas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, pasirašė dokumentų, galbūt susijusių su šios gydymo įstaigos veiklos priežiūra, kontrole bei turtu. Pagal VPIDĮ, jei asmuo per paskutinius vienerius darbo valstybinėje tarnyboje metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimų dėl juridinio asmens priežiūros, kontrolės, finansavimo ar turto, tai vienerius metus šis asmuo negali minėtajame juridiniame asmenyje eiti pareigų.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei įpareigojimų dėl privačių interesų deklaravimo. Tyrimas pradėtas suabejojus, ar Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliktame tyrime tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Tiriama situacija, kai R. Klimčiauskas esą nedeklaravo jam interesų konfliktą galbūt keliančių ryšių su juridiniais bei fiziniais asmenimis. Taip pat aiškinamasi, ar R. Klimčiauskas nesprendė NMA jam galbūt interesų konfliktą keliančių klausimų.

VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu.