Tyrimų paieška

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo tyrimo pradžios dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, tiriamo asmens prašymu ar dėl kitų svarbių priežasčių VTEK tyrimo atlikimo terminą gali pratęsti. Bendra tyrimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių termino.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

Ji galbūt veikė interesų konflikte, kai savivaldybės tarybos posėdyje balsavo už savo žento kandidatūrą ir ragino kitą valstybės politikę tai padaryti. Šių metų liepą šį N. Naujokienei artimą asmenį buvo siūloma skirti savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos pirmininku. VTEK aiškinasi, ar tarybos narė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo dalyvauti svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, jeigu tai susiję su privačiais interesais. Taip pat vertinama, ar nepažeistas reikalavimas nusišalinti, jei kyla interesų konflikto grėsmė.

Šių metų birželį ji galbūt pateko į interesų konfliktą, kai nutraukė bendrovės teisinių paslaugų sutartį su advokatu, su kuriuo ją sieja privatūs interesai. VTEK aiškinasi, ar F. Kelmickaitė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu.

Jis galbūt sprendė klausimus, susijusius su savo valdoma bendrove. Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) pranešta, kad šių metų sausį valstybės politikas dalyvavo savivaldybės tarybos Socialinių reikalų komiteto posėdyje svarstant ir balsuojant, ar leisti Fridricho Bajoraičio viešajai bibliotekai perkelti Grabupių filialą ir nuomotis patalpas. Pastarąsias, anot šio sprendimo projekto aiškinamojo rašto, nuomotų UAB „Repteka“. E. Padimanskas yra jos akcininkas. VTEK aiškinasi, ar savivaldybės tarybos narys nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Pastaruosius trejus metus jis galbūt nuolat sprendė klausimus dėl šioje įstaigoje odontologe dirbančios savo sutuoktinės tarnybos eigos. VTEK aiškinasi, ar A. Maželis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

Aiškinamasi, ar Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius Saulius Katuoka bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės bendrosios dalies mokslo centro vadovas Jonas Prapiestis nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės paklausimo pagrindu. VTEK vertina ar šie Mykolo Romerio universiteto (MRU) bei Vilniaus universiteto (VU) atstovai, deleguoti į Darbo grupę pretendento į Europos Sąjungos Bendrojo teismo teisėjus, kurį į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atrankai organizuoti (toliau – darbo grupė) nepažeidė VPIDĮ nuostatų, kai darbo grupėje svarstė kandidatūras asmenų, su kuriais juos galbūt sieja tiesioginio tarpusavio pavaldumo santykiai. Tarp darbo grupėje svarstytų kandidatų buvo ir MRU Teisės mokyklos dekanė (S. Katuokos vadovaujamas institutas yra Teisės mokyklos struktūrinis padalinys) bei VU Teisės fakulteto dekanas (J. Prapiesčio vadovaujamas mokslo centras yra akademinis organizacinis darinys Teisės fakultete).

Aiškinamasi, ar buvusi Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (AAD) direktorė Olga Vėbrienė nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pranešimo pagrindu. VTEK vertina aplinkybes, kai O. Vėbrienė, eidama AAD direktorės pareigas, 2020 metų pabaigoje įsakymu nustatė priemokų dydžius už pasyvųjį budėjimą namuose ne tik kitiems ADD darbuotojams, bet ir sau pačiai. Taip pat informaciją, kad O. Vėbrienė šių metų pradžioje patvirtino AAD gaunamų pranešimų apie aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus priėmimo, registravimo, reagavimo į juos ir informacijos teikimo tvarkos aprašą, kuriuo įtvirtino galimai išskirtines sąlygas pasyviai namuose budinčiai AAD vadovybei (įskaitant ir save pačią) bei galimai sukūrė prielaidas AAD vadovybei gauti priemokas už pasyvųjį budėjimą namuose nevykstant reaguoti į skubius aplinkosauginius pažeidimus.

Aiškinamasi, ar šis juridinis asmuo nenusižengė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimui lobistinę veiklą vykdyti tik įsiregistravus lobistų sąraše. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Nurodoma, kad UAB “Neaustima” 2021 m. birželio mėnesį raštu kreipėsi į Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją pateikdama suformuluotus konkrečius pasiūlymus žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinto Melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01: 2006 ,,Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ nuostatų pakeitimams.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo apribojimo atstovauti. Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tirs aplinkybes, kai A. Endzinas, atstovaudamas UAB „Energetikus objektų statyba“, pasirašė rangos darbų sutartį su VšĮ Šilutės ligonine, kurios savininko teises įgyvendina Šilutės rajono savivaldybė .

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ribojimo atstovauti. Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tirs aplinkybes, kai D. Žebelienė galbūt atstovavo UAB „Toluta” interesams 2019 m. ir 2020 m. pateikusi (pasirašiusi) savivaldybės administracijai UAB „Toluta” komercinius pasiūlymus ir šios bendrovės vardu su savivaldybės administracija pasirašiusi darbų rangos sutartis.

Aiškinamasi, ar šis juridinis asmuo nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimo vykdomą lobistinę veiklą deklaruoti. Skaidrių teisėkūros procedūrų informacinės sistemos (SKAIDRIS) duomenimis, registruota lobistė LMĮA nedeklaravo atvejo, kai šių metų birželį Žemės ūkio ministerijai pateikė siūlymų keisti ministro įsakymu patvirtinto Melioracijos techninio reglamento nuostatas. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu.

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vienus metus „atvėsti”. Pagal galiojančias nuostatas, jei per paskutinius vienus metus einant pareigas valstybinėje tarnyboje asmuo tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus dėl juridinio asmens priežiūros, kontrolės, finansavimo ar turto, tuomet šis asmuo vienus metus negali eiti pareigų minėtajame juridiniame asmenyje. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai gautos informacijos pagrindu. Esą, K. Tiesnesytė įsidarbino Lietuvos antidopingo agentūroje, dėl kurios finansavimo sprendė eidama viceministrės pareigas.

Aiškinamasi, ar šis valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus. VTEK tiria aplinkybes, kai 2019 metais tapęs savivaldybės tarybos nariu, J. Mockūnas nedeklaravo ryšių su asociacija „Plungės iniciatyvinė grupė“ bei MB „Drapanas“. Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi, ar Plungės rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija priimtame sprendime tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas.

Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Esą, šių metų vasarį M. Sinkevičius ir B. Gailienė nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su parko įrengimu Rimkų mikrorajone. Pranešime nurodoma, jog meras ir vicemerė šiame rajone gyvena. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK vertins aplinkybes, kai šių metų balandį R. M. Račkauskas galbūt išskirtinėmis sąlygomis stebėjo krepšinio klubų „Lietkabelis“ ir „Žalgiris“ varžybas. Esą, dėl pandemijos rungtynės vyko tik nuotoliniu būdu, tačiau meras jas „Cido” arenoje stebėjo gyvai. VTEK tiria, ar šioje situacijoje valstybės politikas nepasinaudojo tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti ir (ar) nepriėmė iš varžybų organizatorių neleistinos dovanos.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo draudimo vykdyti lobistinę veiklą neregistruotiems lobistams. Tyrimas pradėtas gautos informacijos pagrindu. Tiriamos aplinkybės, kai šių metų balandį G. Šavela elektroniniu laišku kreipėsi į ekonomikos ir inovacijų ministrę bei kitus šios ministerijos atstovus, siūlydamas keisti Alkoholio įstatymo nuostatas. Siūlyta keisti draudimus, susijusius su prekyba natūralios fermentacijos sidru, alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais mažose parduotuvėlėse, turinčiose pirkėjams aptarnauti skirtas prekybos sales. Lobistinės veiklos įstatymu siekiama užtikrinti lobistinės veiklos viešumą ir skaidrumą bei užkirsti kelią neteisėtai lobistinei veiklai.

Aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. VTEK tiria aplinkybes, kai ministrai priėmė savo pačių pareikštus nusišalinimus ir dėl to galbūt pateko į interesų konfliktą. Pranešta, kad šių metų kovą ir balandį J. Šiugždinienė dalyvavo priimant ir pasirašė Vyriausybės nutarimą „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministrės J. Šiugždinienės nusišalinimo“ bei šio nutarimo pakeitimą. Ministrė nusišalino nuo klausimų, susijusių su Kauno technologijos universitetu. S. Gentvilas esą nusišalino nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, kol šios inspekcijos viršininko sudaryta komisija atliks statinio avarijos tyrimą. Balandį ministras dalyvavo priimant Vyriausybės nutarimą „Dėl Aplinkos ministro Simono Gentvilo nusišalinimo“ ir jį pasirašė.

Aiškinamasi, ar UAB "Atostogų parkas" nenusižengė nuostatai, jog lobistinę veiklą gali vykdyti tik registruoti lobistai. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Vertinama situacija, kai prašyta keisti Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo nuostatas, susijusias su gamtos išteklių naudojimo apmokestinimu. Šiuos prašymus bendrovė šių metų sausį adresavo dviem valstybės politikams – aplinkos ministrui ir Seimo nariui.

Aiškinamasi, ar ši asociacija nepažeidė atitinkamų Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų. Tyrimas pradėtas gavus informacijos iš Žemės ūkio ministerijos. Esą, šių metų sausį LŪS prašė žemės ūkio ir aplinkos ministrų keisti Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei įpareigojimų dėl privačių interesų deklaravimo. Tyrimas pradėtas suabejojus, ar Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliktame tyrime tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Tiriama situacija, kai R. Klimčiauskas esą nedeklaravo jam interesų konfliktą galbūt keliančių ryšių su juridiniais bei fiziniais asmenimis. Taip pat aiškinamasi, ar R. Klimčiauskas nesprendė NMA jam galbūt interesų konfliktą keliančių klausimų.

VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu.