Tyrimų paieška

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo tyrimo pradžios dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, tiriamo asmens prašymu ar dėl kitų svarbių priežasčių VTEK tyrimo atlikimo terminą gali pratęsti. Bendra tyrimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių termino.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – VTEK, Komisija), apsvarsčiusi gautą pranešimą bei susipažinusi su papildomai surinkta informacija, nusprendė pradėti tyrimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nario Simono Strelcovo veikų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 str. 2 d. nuostatoms.

Šiomis Įstatymo nuostatomis įtvirtinta, kad asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tyrimas pradėtas dėl to, kad S. Strelcovas, kaip VšĮ „Tekančios saulės tiltai“ direktorius, atstovaudamas šiai įstaigai, 2022 m. birželio 8 d. su Šiaulių rajono savivaldybe, kurios tarybos narys yra, pasirašė paramos lėšų, gautų iš Japonijos rėmėjų Ukrainos karo pabėgėlių integracijoms paslaugoms, naudojimo sutartį.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) gavo pranešimą, kad Raseinių rajono savivaldybei priklausančios uždarosios akcinės bendrovės direktorius Vaclovas Simonavičius šios bendrovės saugomoje ir uždaroje teritorijoje laiko jam priklausančias bites.

Atsižvelgdamas į šias aplinkybes pareiškėjas VTEK prašo įvertinti, ar tokios V. Simonavičiaus veikos neprieštarauja Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, draudžiančioms naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

VTEK, apsvarsčiusi gautus pranešimus bei susipažinusi su papildomai surinkta informacija, nusprendė pradėti tyrimą dėl L. Koriznienės elgesio 2022 m. rugsėjo 10-17 dienomis komandiruotės Jungtinėse Amerikos Valstijose (Majamyje) metu. Nurodytu laikotarpiu L. Koriznienė ėjo savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas.

Tyrimo metu bus aiškinamasi, ar L. Koriznienė, tarnybinės komandiruotės metu vykdama į Ki Vesto miestą, kai ši kelionė nebuvo tiesiogiai susijusi su komandiruotės renginiais ir užduotimi, o tuo metu galbūt turėjo dalyvauti kituose konferencijos lydimuosiuose renginiuose, laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintų pareigų deklaruojantiems asmenims (VPIDĮ 3 straipsnio 1 dalies 1 bei 3 punktuose.)

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl UAB Pažangios inovacijos (Bendrovė) vykdytos galbūt neteisėtos lobistinės veiklos. Lobistinės veiklos įstatyme numatyta, kad teisę lobistinę veiklą vykdyti turi tik nustatyta tvarka į lobistų sąrašą įrašyti asmenys.

Iš Komisijai pateiktos informacijos matyti, kad Bendrovė 2023 m. gegužės 25 d. ir birželio 22 d. raštais kreipėsi į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, pateikdama savo konkrečius  siūlymus dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-708 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-lvpa-k-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo.

Bendrovė ir (ar) jos atstovas į lobistų sąrašą nėra įrašyti.

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl L. Variakojo veiksmų, kai eidamas tarybos nario pareigas 2023 m. balandžio 28 d. su artimu asmeniu, Asociacijos Biržų rajono motoklubo „Ponoras“ (Asociacija) pirmininku, sudarė sutartį dėl automobilio „Mercedes Benz 319 Sprinter“ nuomos ir Biržų rajono savivaldybės prašė šias išlaidas kompensuoti kaip Savivaldybės tarybos nario veiklai vykdyti skirtas išlaidas.

Tyrimo metu bus aiškinamasi, ar tarybos narys, išsinuomavęs lengvąjį krovininį automobilį Savivaldybės tarybos nario veiklai vykdyti iš Asociacijos ir vėliau pateikęs Savivaldybei kompensuoti automobilio nuomos išlaidas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintų pareigų deklaruojantiems asmenims (Įstatymo 3 str. 1 dalies 1, 3 ir 6 punktų).

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą bei susipažinusi su papildomai surinkta informacija, nusprendė pradėti tyrimą dėl A. Bužinsko veiksmų 2022 m. rugsėjo 10-17 dienomis komandiruotės Jungtinėse Amerikos Valstijose (Majamyje) metu. Nurodytu laikotarpiu A. Bužinskas ėjo administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Tyrimo metu bus aiškinamasi, ar asmuo, komandiruotės laikotarpiu vykdamas į Ki Vesto miestą, kai tuo metu galbūt turėjo dalyvauti kituose konferencijos Majamyje renginiuose, o vėliau pateikęs Savivaldybei apmokėti kelionės į Ki Vestą patirtas kuro bei automobilio stovėjimo išlaidas, kurios galbūt nebuvo susijusios su asmens tarnybine veikla, laikėsi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintų pareigų deklaruojantiems asmenims (Įstatymo 3 str. 1 dalies 1, 3 ir 6 punktai).

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) apsvarstė iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos gautą pranešimą apie Alytaus rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos (GMP) stoties vadovės Jolitos Gruzinskienės veiksmus, kai direktorė sprendė klausimus, kurie susiję su jai artimu, Alytaus rajono savivaldybės GMP stotyje dirbančiu asmeniu.

Komisija, remdamasi minimame pranešime nurodytomis aplinkybėmis, nusprendė pradėti tyrimą dėl GMP stoties vadovės Jolitos Gruzinskienės elgesio atitikties VPIDĮ nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o šiam kilus – nusišalinti.

Tiriama Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos vykdyta galbūt neteisėta lobistinė veikla. Lobistinės veiklos įstatyme numatyta, kad teisę lobistinę veiklą vykdyti turi tik nustatyta tvarka į lobistų sąrašą įrašyti asmenys.

Gautais duomenimis, nebūdama registruota lobiste, ši asociacija savo veiksmais galimai siekė, kad jos interesais būtų priimami arba nepriimami atitinkami, su asociacijos veikla susiję teisės aktai.

Atliekamas tyrimas dėl buvusio Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) direktoriaus Aleksandro Muzikevičiaus elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms, kurios įpareigoja deklaruojančius asmenis nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti (VPIDĮ 3 str. 1 d. 3 p.).

Aiškinamasi, ar tuometis NMA direktorius A. Muzikevičius, kuris, kaip pranešama, galimai siekė, kad NMA lėšomis būtų apmokėtos išlaidos, patirtos dėl advokato jam, kaip privačiam asmeniui, teikiamų teisinių paslaugų, nepasinaudojo tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti.

Paaiškėjus naujoms aplinkybėms 2023 m. gegužės 10 d. posėdyje Komisija nusprendė išplėsti tyrimo ribas.

VTEK papildomai tiria, ar A. Muzikevičius nepažeidė VPIDĮ 3 str. 1 d. 2 p., 11 str. 1 ir 2 d., kai galimai atliko veiksmus, susijusius su tam tikros teisinės paslaugos pirkimu NMA vardu iš advokato, su kuriuo turėjo privataus (asmeninio) pobūdžio ryšių, vadovaujamos bendrijos. Aiškinamasi Komisijai pateiktos aplinkybės apie galimą buvusio NMA direktoriaus minimos paslaugos užsakymo inicijavimą, dalyvavimą derinant advokato rengiamo teisinio dokumento turinį, inicijavimą apmokėti paslaugą.

Tiriama Telšių rajono savivaldybės tarybos narės Giedrės Nagienės elgesio atitiktis Viešųjų ir privačių nnteresų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o tokiam konfliktui išlikus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas po to, kai Komisijai buvo pateikta informacija, kad Telšių rajono savivaldybės tarybos narė G. Nagienė, kuri yra ir Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centro darbuotoja, 2023 m. sausio 26 d. savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo svarstant ir balsuojant dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto. Šiame sprendime, be kita ko, buvo numatytos lėšos Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centro savarankiškoms funkcijoms vykdyti, centro darbuotojų darbo užmokesčiui bei skirta „kita tikslinė dotacija“.