Tyrimų paieška

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo tyrimo pradžios dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, tiriamo asmens prašymu ar dėl kitų svarbių priežasčių VTEK tyrimo atlikimo terminą gali pratęsti. Bendra tyrimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių termino.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

2024-04-10 Pradėtas tyrimas dėl UAB „Logowin“.

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl UAB „Logowin“ veikų atitikties Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 2 punkto ir 8 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Pareiškėjas Komisiją informavo, kad UAB „Logowin“, atstovaujama direktoriaus, 2024 m. vasario mėnesį valstybės institucijai pateikė konkrečius pasiūlymus pakeisti poįstatyminio teisės akto atitinkamas nuostatas, galbūt susijusias su šios įmonės verslo interesais.

Pareiškėjo teigimu, nei UAB „Logowin“, nei jos vadovas, nėra teisės aktų nustatyta tvarka registruoti lobistai. Šių asmenų nėra Komisijos skaidrių teisėsaugos procesų informacinėje sistemoje https://skaidris.vtek.lt/public/home/main. Atsižvelgdamas į tai pareiškėjas Komisijos prašo įvertinti, ar aptariamu atveju nebuvo vykdyta neteisėta lobistinė veikla.

Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 2 punkto nuostata numato, jog lobistinė veikla yra neteisėta, jeigu lobistinę veiklą vykdo į lobistų sąrašą neįrašytas asmuo. Lobistinę veiklą turi teisę vykdyti tik į lobistų sąrašą įrašyti asmenys. Asmuo, norintis būti įrašytas į lobistų sąrašą, pateikia Komisijai jos nustatytos formos prašymą įrašyti jį į lobistų sąrašą (ten pat, 8 straipsnio 1 dalis).

2024-04-10 Pradėtas tyrimas dėl Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus Arvydo Girdzijausko elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. 

Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Klaipėdos Vydūno gimnazijos direktoriaus Arvydo Girdzijausko elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti bei deklaruoti konkrečius privačius interesus. Komisija vertins, ar  A. Girdzijauskui nekilo interesų konfliktas ir ar nepažeidė Įstatymo nuostatų, kai eidamas Gimnazijos direktoriaus pareigas pasirašė su Jam artimų asmenų darbo eiga susijusius, dokumentus. Komisija taip pat vertins, A. Girdzijausko elgesį, kuomet Įstatymo nustatyta tvarka ir terminais jis savo privačių interesų deklaracijoje nenurodė duomenų apie Jam artimų asmenų darbovietę ir einamas pareigas Gimnazijoje.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. 

2024-04-10 Pradėtias tyrimas dėl Aloyzo Pakalniškio.

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo Aloyzo Pakalniškio elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktų ir 13 straipsnio 1 dalies reikalavimams, įpareigojantiems tarnybines pareigas atlikti tinkamai, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti ir draudžiantiems priimti dovanas, jeigu jos yra susijusios su tarnybinėmis pareigomis.

Iš pareiškėjo Komisijai  pateiktos medžiagos seka, kad A. Pakalniškis 2022 m. vasarą susitikimo su vienos įmonės vadovu metu iš jo galėjo gauti dovaną. Nurodoma, kad A. Pakalniškis, būdamas Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus vedėju, sprendžia įvairius su viešųjų pirkimų organizavimu ir sutarčių įgyvendinimu susijusius klausimus, o minėtoji įmonė dalyvauja savivaldybės viešųjų pirkimų procedūrose.

2024-04-10 pradėtas tyrimas dėl Jovitos Varanauskienės.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija), apsvarsčiusi gautą pranešimą ir papildomai pateiktą medžiagą, nusprendė pradėti tyrimą dėl Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ (Darželis) direktorės Jovitos Varanauskienės elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo  (Interesų derinimo įstatymas) reikalavimams, įpareigojantiems vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1 ir 2 dalys). Iš Komisijos turimos informacijos matyti, kad J. Varanauskienė, eidama Darželio vadovės pareigas,    2023 m. gruodžio 20 d. vizavo (galbūt nenusišalino) UAB „Svalex“, kuriai vadovauja J. Varanauskienės brolis ir kuri Darželyje atliko statybos darbus, pateiktą apmokėti sąskaitą faktūrą.

2024-04-10 Pradėtas tyrimas dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Liutauro Variakojo elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. 

Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Liutauro Variakojo veikų atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatoms draudžiančioms atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje. Komisija vertins, ar Biržų rajono savivaldybės tarybos narys Liutauras Variakojis, 2024 m. vasario 29 d. Savivaldybei paskelbus kvietimus teikti paraiškas Savivaldybės keturmetės (2024-2027) aukšto meistriškumo sporto programos projektų finansavimo atrankos konkursui bei Savivaldybės sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo atrankos konkursui, pasirašydamas dvi Paraiškas, kurios Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui buvo pateiktos 2024 m. kovo 15 d., nepažeidė Įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatų.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. 

2024-03-20 Pradėtas tyrimas dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nario Gedimino Lipnevičiaus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 2 punkto, 25 straipsnio 1 dalies nuostatomis, pradėti tyrimą dėl Gedimino Lipnevičiaus elgesio Radviliškio rajono savivaldybės tarybos Investicijų ir kaimo reikalų komiteto (toliau – Komitetas) 2024 m. vasario 28 d. ir Radviliškio rajono savivaldybės   tarybos 2024 m. kovo 7 d.   posėdžiuose svarstant savivaldybės sprendimo projektą „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo “, atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo3 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms.

2024-03-13 Pradėtas tyrimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkės Ados Grakauskienės elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. 

Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkės Ados Grakauskienės elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra, o interesų konfliktui iškilus – nusišalinti.  

Komisija vertins, ar A. Grakauskienė nepažeidė Įstatymo nuostatų, kai galimai dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos, kurios pirmininkė ji yra, 2023 m. spalio 17 d. posėdyje svarstant bei balsuojant dėl klausimo, susijusio su tyrimo jos pačios, t. y. A. Grakauskienės, atžvilgiu pradėjimu (nepradėjimu).

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. 

2024-02-07 Pradėtas tyrimas dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Jurčiukonienės elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms. 

Komisija, išnagrinėjusi gautą pranešimą, pradėjo tyrimą dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narės Nijolės Jurčiukonienės elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

Pareiškėjas Komisijai nurodė, kad N. Jurčiukonienė, būdama Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto (Komitetas) pirmininko pavaduotoja, dalyvavo šio komiteto 2024 m. sausio 23 d. posėdyje, svarstant ir balsuojant už savivaldybės tarybos sprendimo projektą „Dėl dalyvavimo projekte „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis“ (Sprendimo projektas). Teigia, kad Sprendimo projektas tiesiogiai susijęs su privačiu juridiniu asmeniu – UAB „Lazdijų sveikatos centras“ (Bendrovė), šiuo atveju – vieninteliu ir galutiniu finansinės naudos gavėju. Esą, N. Jurčiukonienė, būdama Bendrovės darbuotoja ir akcininkė yra asmuo, gaunantis finansinę naudą iš Bendrovės pajamų. Atsižvelgiant į tai pareiškėjui kilo abejonė, ar N. Jurčiukonienė, 2024 m. sausio 23 d. Komiteto posėdyje nenusišalindama nuo Sprendimo projekto svarstymo bei balsavimo už jį procedūrų, nepažeidė Interesų derinimo įstatymo reikalavimų, įpareigojančių vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

2023-12-20 Pradėtas tyrimas dėl Kelmės rajono savivaldybės mero Ildefonso Petkevičiaus.

2024-03-13 tyrimas pratęstas iki 2024-04-10.

2024-03-20 išplėstos tyrimo ribos.

2024-03-20 tyrimas pratęstas iki 2024-05-20.

Komisija vertins, ar Kelmės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) meras Ildefonsas Petkevičius nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų, draudžiančių dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais

Komisija, įvertinusi pranešime nurodytas aplinkybes bei pateiktą informaciją, nusprendė pradėti tyrimą dėl Ildefonso Petkevičiaus elgesio atitikties Įstatymo nuostatoms ir įvertinti, ar jis nepažeidė Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies nuostatų, kai teikdamas savo nuomonę ir pasiūlymus Kelmės rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2023-10-24 posėdyje šiam svarstant klausimą „Dėl Kelmės rajono savivaldybės kontrolierės 2023-10-16 rašto „Dėl mero veiksmų, grubiai pažeidžiančių Kelmės rajono savivaldybės kontrolierės teises ir teisėtus interesus“, galimai bandė paveikti ar paveikė su Ildefonso Petkevičiaus privačiais interesais susijusį sprendimą.

2023-11-29 pradėtas tyrimas dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus Klemenso Rimšelio elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms.

2024-02-14 tyrimas pratęstas iki 2024-05-29.

2024-02-28 išplėstos tyrimo ribos.

Komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl K. Rimšelio elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatoms ir įvertinti, ar K. Rimšelis, galbūt pavesdamas (ir/ar leisdamas) Tarnybos darbuotojai tvarkyti kelionės į Bilbao bei Prancūziją organizavimo klausimus, tiek, kiek tai buvo susiję su K. Rimšelio sutuoktine, nepažeidė Įstatymo 3 str. 1 d. 3 p. nustatytos pareigos nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti, taip pat, ar nepažeidė Įstatymo 3 str. 1 d. 6 p. įtvirtintos deklaruojančio asmens pareigos nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis, kai komandiruotės į Bilbao bei Paryžių viešbučio (su pusryčiais) ir pervežimo paslaugos, kiek jos susijusios su K. Rimšelio sutuoktine, buvo įtrauktos į tarnybinių komandiruočių kelionių išlaidas, o vėliau apmokėtos iš valstybės lėšų.