Tyrimų paieška

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo tyrimo pradžios dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, tiriamo asmens prašymu ar dėl kitų svarbių priežasčių VTEK tyrimo atlikimo terminą gali pratęsti. Bendra tyrimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių termino.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, šių metų kovą M. Remeikis savivaldybės administracijoje sprendė klausimus, susijusius su gatve, kurioje pats gyvena ir turi nekilnojamojo turto.

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus - nusišalinti bei draudimo atstovauti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Vertinamos aplinkybės, kai šių metų liepą V. Jakubauskė teikė prašymą savivaldybės tarybai skirti lėšų asociacijai Šokio studija „Šokantys bateliai“, o rugpjūtį dalyvavo savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje sprendžiant su šiuo juridiniu asmeniu susijusius klausimus. V. Jakubauskė yra minėtosios asociacijos steigėja ir narė. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas įpareigoja valstybinėje tarnyboje dirbančius asmenis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų ebejonių dėl jo egzistavimo. Tokiems asmenims draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu jos susijusios su asmens privačiais interesais. Taip pat šis teisės aktas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba.

Aiškinamasi, ar bendrovė nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų vykdyti lobistinę veiklą tik įsiregistravus. Tyrimas pradėtas patikrinus Skaidrių teisėkūros procesų informacinės sistemos (SKAIDRIS) duomenis. Tiriama situacija, kai šių metų rugsėjį AB „Reneron“ kreipėsi į Seimo narį bei jo patarėją ir pasiūlė keisti Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatas.

Aiškinamasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai minėtieji rinkimų apygardos komisijos nariai priėmė sprendimus dėl į merus kandidatavusio savivaldybės administracijos direktoriaus, kuris taip pat yra ir jų pačių, artimo asmens arba jų įstaigos tiesioginis vadovas jiems dirbant savivaldybėje.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas žiniasklaidoje paskelbtos informacijos bei papildomai surinktų duomenų pagrindu. Tiriama situacija, kai 2018-2021 m. R. Lesevičius galbūt sprendė trijų BKC dirbančių ir jam tiesiogiai pavaldžių artimų asmenų įdarbinimo, darbo sutarčių keitimo, atostogų suteikimo ir pan. darbo eigos klausimus.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Specialiųjų tyrimų tarnybos atsiųstos informacijos pagrindu. Bus vertinamos aplinkybės, kai V. Pozingis savivaldybės administracijoje sprendė klausimus dėl žemės sklypų, besiribojančių su jam nuosavybės teise priklausančia žeme.

Aiškinamasi, ar šis juridinis asmuo nevykdė lobistinės veiklos, kol nebuvo įsiregistravęs į lobistų sąrašą, ir ar tokiais veiksmais nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo. Tyrimas padėtas „Laisvės TV“ žurnalistiniame tyrime „Fūrų lobistai“ paskelbtos bei papildomai gautos informacijos pagrindu. VTEK vertina aplinkybes, kai šių metų sausio pradžioje „Linava“ kreipėsi į Vidaus reikalų, Susisiekimo bei Užsienio reikalų ministerijas, kad būtų pakeistas Patvirtintų įmonių sąrašo sudarymo tvarkos aprašas. Esą, pagal jį Migracijos departamentas į atitinkamą sąrašą neįtraukia kelių transporto įmonių. Šis sąrašas nustato juridinius asmenis ir priimančiąsias įmones, į kurias atvykstantiems dirbti į Lietuvą užsieniečiams taikomos supaprastintos sąlygos kreipiantis dėl nacionalinės vizos ar leidimo laikinai gyventi Lietuvoje. Tuo metu „Linava“ nebuvo įsiregistravusi lobiste – ja tapo tik sausio pabaigoje.

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti. VTEK vertina aplinkybes, kai D. Kublickienė šių metų liepą savivaldybės Etikos komisijoje nenusišalino spręsdama dėl savivaldybės tarybos nario, kurio visuomeninės patarėjos pareigas ji eina, elgesio.

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo atstovauti. VTEK vertina aplinkybes, kai savivaldybės taryboje J. Balčiūnaitė galbūt atstovavo Elektrėnų savivaldybėje veikiančių NVO asociacijai. Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba.

Vertinama, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. VTEK tiria situaciją, kai pernai lapkritį D. Bajoras dalyvavo savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto bei tarybos posėdžiuose svarstant sprendimų projektus, susijusius su savivaldybės 2020 metų biudžeto tvirtinimu. Tuo metu valstybės politiko vadovaujama UAB „ProDJ“ buvo laimėjusi Kretingos kultūros centro paskelbtą viešąjį pirkimą garso aparatūrai įsigyti, o minėtaisiais sprendimų projektais buvo numatyta skirti šiai biudžetinei įstaigai lėšų tokio ilgalaikio turto įsigijimui.

Ji galbūt veikė interesų konflikte, kai savivaldybės tarybos posėdyje balsavo už savo žento kandidatūrą ir ragino kitą valstybės politikę tai padaryti. Šių metų liepą šį N. Naujokienei artimą asmenį buvo siūloma skirti savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos pirmininku. VTEK aiškinasi, ar tarybos narė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo dalyvauti svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, jeigu tai susiję su privačiais interesais. Taip pat vertinama, ar nepažeistas reikalavimas nusišalinti, jei kyla interesų konflikto grėsmė.

Šių metų birželį ji galbūt pateko į interesų konfliktą, kai nutraukė bendrovės teisinių paslaugų sutartį su advokatu, su kuriuo ją sieja privatūs interesai. VTEK aiškinasi, ar F. Kelmickaitė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu.

Aiškinamasi, ar Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto direktorius Saulius Katuoka bei Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės bendrosios dalies mokslo centro vadovas Jonas Prapiestis nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto Lietuvos Respublikos Ministrės Pirmininkės paklausimo pagrindu. VTEK vertina ar šie Mykolo Romerio universiteto (MRU) bei Vilniaus universiteto (VU) atstovai, deleguoti į Darbo grupę pretendento į Europos Sąjungos Bendrojo teismo teisėjus, kurį į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atrankai organizuoti (toliau – darbo grupė) nepažeidė VPIDĮ nuostatų, kai darbo grupėje svarstė kandidatūras asmenų, su kuriais juos galbūt sieja tiesioginio tarpusavio pavaldumo santykiai. Tarp darbo grupėje svarstytų kandidatų buvo ir MRU Teisės mokyklos dekanė (S. Katuokos vadovaujamas institutas yra Teisės mokyklos struktūrinis padalinys) bei VU Teisės fakulteto dekanas (J. Prapiesčio vadovaujamas mokslo centras yra akademinis organizacinis darinys Teisės fakultete).

Aiškinamasi, ar buvusi Aplinkos apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (AAD) direktorė Olga Vėbrienė nepažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o šiam iškilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pranešimo pagrindu. VTEK vertina aplinkybes, kai O. Vėbrienė, eidama AAD direktorės pareigas, 2020 metų pabaigoje įsakymu nustatė priemokų dydžius už pasyvųjį budėjimą namuose ne tik kitiems ADD darbuotojams, bet ir sau pačiai. Taip pat informaciją, kad O. Vėbrienė šių metų pradžioje patvirtino AAD gaunamų pranešimų apie aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus priėmimo, registravimo, reagavimo į juos ir informacijos teikimo tvarkos aprašą, kuriuo įtvirtino galimai išskirtines sąlygas pasyviai namuose budinčiai AAD vadovybei (įskaitant ir save pačią) bei galimai sukūrė prielaidas AAD vadovybei gauti priemokas už pasyvųjį budėjimą namuose nevykstant reaguoti į skubius aplinkosauginius pažeidimus.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo apribojimo atstovauti. Pagal šį teisės aktą, valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK tirs aplinkybes, kai A. Endzinas, atstovaudamas UAB „Energetikus objektų statyba“, pasirašė rangos darbų sutartį su VšĮ Šilutės ligonine, kurios savininko teises įgyvendina Šilutės rajono savivaldybė .

Aiškinamasi, ar šie juridiniai asmenys nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo reikalavimų vykdytą lobistinę veiklą deklaruoti per septynias dienas. Pranešta, kad LITBIOMA, būdama registruota lobiste, nedeklaravo lobistinės veiklos, kai šių metų sausį Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovams nuotoliniame susitikime pateikė konkrečių pasiūlymų keisti PAGD direktoriaus įsakymu patvirtintas Bendrųjų gaisrinės saugos taisykles. O gegužę ši asociacija, esą, kreipėsi į PAGD raštu ir pateikė konkrečius siūlymus dėl minėtųjų taisyklių nuostatų pakeitimo, tačiau to taip pat nedeklaravo. NETA atveju pranešta, kad jos direktorius Gediminas Abartis yra įrašytas į lobistų sąrašą, tačiau nedeklaravo, kad balandį nuotoliniame susitikime PAGD atstovams pateikė konkrečių pasiūlymų keisti energetikos ministro įsakymu patvirtintas Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisykles.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei įpareigojimų dėl privačių interesų deklaravimo. Tyrimas pradėtas suabejojus, ar Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atliktame tyrime tinkamai taikė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą. Tiriama situacija, kai R. Klimčiauskas esą nedeklaravo jam interesų konfliktą galbūt keliančių ryšių su juridiniais bei fiziniais asmenimis. Taip pat aiškinamasi, ar R. Klimčiauskas nesprendė NMA jam galbūt interesų konfliktą keliančių klausimų.

VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu.