Tyrimų paieška

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Pažeidimas gali būti konstatuotas tik atlikus tyrimą ir priėmus atitinkamą sprendimą.

Tyrimui atlikti VTEK įstatymas numato 3 mėnesių terminą nuo tyrimo pradžios dienos. Dėl pranešime nurodytų aplinkybių sudėtingumo, informacijos gausos ar skundžiamų veiksmų tęstinio pobūdžio, tiriamo asmens prašymu ar dėl kitų svarbių priežasčių VTEK tyrimo atlikimo terminą gali pratęsti. Bendra tyrimo trukmė negali viršyti 6 mėnesių termino.

Pagal VTEK įstatymą, VTEK gali sustabdyti tyrimą iki bus atlikti kitų įgaliotų institucijų veiksmai, susiję su skundžiamo asmens veika.

VTEK savo veiklą grindžia pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, kolegialumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.

VTEK tirs šio juridinio asmens veiksmų atitiktį Lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms. Šis teisės aktas nustato, kad lobistine veikla užsiimti gali tik į lobistų sąrašą įrašyti asmenys. Tyrimas pradėtas susipažinus su Žemės ūkio ministerijos pateikta informacija. Gautais duomenimis, šių metų rugsėjį, nebūdama registruota lobiste, LŽŪTA kreipėsi į žemės ūkio ministrą ir prašė skubos tvarka pakoreguoti keletą žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamų teisės aktų nuostatų. Prašyta įtraukti traktorius ir kombainus kaip tinkamą investiciją į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles. Taip pat prašyta pratęsti paraiškų priėmimą Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2022 metais grafiko nuostatose.

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ribojimų pasibaigus tarnybai. VPIDĮ nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbęs asmuo, kuris per paskutinius vienerius darbo einant šias pareigas metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su juridinio asmens (nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės) veiklos priežiūra ar kontrole, arba sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus, baigęs eiti pareigas, vienerius metus negali eiti pareigų šiame straipsnyje nurodytame juridiniame asmenyje, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai V. Lukošienė savivaldybės administracijoje rengė savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo bei veiklos ataskaitos, o po to vienerius metus „neatvėsusi” šioje įstaigoje įsidarbino.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti, taip pat ar D. Bakša nepasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti. Tyrimas pradėtas iš Specialiųjų tyrimų tarnybos gauto pranešimo ir duomenų pagrindu. VTEK aiškinasi aplinkybes, kai D. Bakša, būdamas ieškovas privačioje civilinėje byloje, NVSPL vardu pateikė pranešimą Vilniaus miesto apylinkės teismui apie įgaliojimo atstovauti NVSPL panaikinimą šios biudžetinės įstaigos įgaliotajai atstovei, kuri iki tol minėtoje byloje, atstovaudama laboratorijai, palaikė atsakovę – Sveikatos apsaugos ministeriją. Taip pat vertinamos aplinkybės, kai, galbūt pasilikęs sau NVSPL atstovavimo funkciją ir teismui pateikęs minėtąjį pranešimą, D. Bakša galbūt užkirto jam asmeniškai nenaudingos NVSPL pozicijos atstovavimo tolesnėse teisminėse procedūrose.

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti. Tyrimas pradėtas išnagrinėjus gautą pranešimą ir papildomą informaciją. Tiriamos aplinkybės, kai I. Pilvelytė, eidama teatro direktorės pareigas, 2020 m. dalyvavo sprendžiant klausimus ir priimant tarnybinius sprendimus, kurie galėjo būti susiję su jos ir jai artimo asmens privačiais interesais.

Aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti bei nustatyta tvarka ir terminais deklaruoti privačius interesus. Tyrimas pradėtas gavus pranešimą ir papildomos informacijos. Tiriamos aplinkybė, kai R. Andriušienė, eidama centro direktorės pareigas, 2020-2021 m. išleido individualius teisės aktus (įsakymus), kuriais sau pačiai ir jai artimiems asmenims skyrė priedus už papildomai atliekamas funkcijas ar darbus, taip pat šiems asmenims R. Andrušienė paskyrė papildomas funkcijas, už kurias papildomai apmokama. Be to, patikrinus R. Andriušienės privačių interesų deklaracijos duomenis, VTEK kilo abejonių, ar centro direktorė kai kuriuos jai artimus asmenis, kurių atžvilgiu ji priiminėjo individualius sprendimus, buvo tinkamai nurodžiusi savo privačių interesų deklaracijoje.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti. Tyrimą VTEK pradėjo suabejojusi, ar Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija atliktame tyrime ir priimtame sprendime dėl S. Lopetos tinkamai taikė VPIDĮ nuostatas. VTEK nuomone, šis tyrimas galbūt buvo atliktas nevisapusiškai ir neišsamiai. VTEK tiria, ar S. Lopeta nepateko į tiesioginį ir akivaizdų interesų konfliktą, kai šių metų kovą nenusišalino savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdyje svarstant su jam artimo asmens privačiais interesais galbūt susijusį klausimą. Pastaruoju buvo spręsta dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių dviejų stacionarių kompiuterių perėmimo Vilkaviškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir perdavimo Vilkaviškio rajono viešajai bibliotekai. Joje dirba S. Lopetai artimas asmuo.

Aiškinamasi, ar, eidamas šias pareigas, jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, 2020-2021 metais G. Skamaročius, kaip NEMB vadovas, pasirašė keletą sutarčių su VšĮ Nemuno regiono turizmo ir aplinkosaugos agentūra ir asociacija Nemuno euroregionas. Pirmajai vadovauja G. Skamaročiui artimas asmuo, o antrajai – jis pats.

Aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai ir leisti kitiems tai daryti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti. Tyrimas pardėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai, eidamas KRPSC direktoriaus pareigas, R. Laurinaitis priėmė individualius sprendimus savo paties atžvilgiu ir jais kompensavo patirtas kelionės iš namų į darbą ir atgal finansines išlaidas. Taip pat esą atskiru įsakymu pasididino savo pagrindinio darbo užmokesčio KRPSC pastoviąją dalį.

Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai, būdamas Futbolo sporto klubo „Radviliškis” steigėjas ir valdybos pirmininkas, šių metų gegužę V. Simelis galbūt pirmininkavo savivaldybės tarybos posėdžiui sprendžiant dėl savivaldybės turto perdavimo šiai asociacijai. Be to, ir merui artimas asmuo yra minėtojo klubo steigėjas bei valdybos narys. Pranešta, kad tokiomis aplinkybėmis meras galbūt buvo suinteresuotas minėtuoju savivaldybės sprendimu.

Aiškinamasi, ar, eidamas šias pareigas, jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešta apie situaciją, kai R. Čiužas galbūt pavedė NTAKD darbuotojams parengti ir šios biudžetinės įstaigos interneto svetainėje bei socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje paskelbti bei žiniasklaidos priemonėms išplatinti du pranešimus, kurių turinys buvo galbūt susijęs su jo asmenine reputacija.

Aiškinamasi, ar valstybės tarnautoja nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Esą, A. Lavrinovič, kaip savivaldybės administracijos tarnautoja, dalyvavo spredžiant klausimus, susijusius su jos vadovautos asociacijos Šunų mylėtojų klubas „Aport“ vykdytu šunų dresūros aikštelės įrengimu savivaldybės teritorijoje.

VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo nesinaudoti valstybės valdomu turtu ne tarnybinei veiklai bei pareigomis asmeninei naudai gauti. Pranešime teigiama, jog LAAIF direktorius darbo ir nedarbo metu galimai naudojasi tarnybiniu transportu asmeniniais tikslais. Taip pat rašoma, jog jis į darbą priėmė jam galimai artimo asmens šeimos narį.

Tiriama, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Pranešta, jog V. Pakalka, turėdamas sąsajų su AB „Alvilė“ ir laikinai eidamas NŽT direktoriaus pareigas, pasirašė taikos sutartį su minėta bendrove Lietuvos valstybės vardu. Tyrimas sustabdytas 2015-03-04 atsižvelgiant į Vilniaus apygardos prokuratūros atliekamą ikiteisminį tyrimą ir vadovaujantis VTEK įstatymu.

VTEK aiškinasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimo vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Šiaulių apygardos prokuratūra pranešė, jog direktorius turi asmeninių sutartinių santykių su UAB „Colis“ pagal statybos rangos sutartį, todėl suabejota dėl galimo interesų konflikto P. Simavičiui galimai rengiant, svarstant ar pasirašant sutartis su minėta bendrove dėl darbų ligoninėje atlikimo. Tyrimas sustabdytas 2015-01-14 gavus informaciją apie atnaujintą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje ir vadovaujantis VTEK įstatymu.