Duomenys apie sprendimą nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo elektroninėmis priemonėmis per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pateikiami Duomenų apie nepriimtus nu(si)šalinimus pateikimo VTEK tvarkos apraše nustatyta tvarka per PINREG.

Duomenys apie institucijos ar įstaigos vadovo nusišalinimą ar nušalinimą skelbiami viešai šios institucijos ar įstaigos interneto svetainėje ir pateikiami VTEK, vadovaujantis minėtuoju tvarkos aprašu, per PINREG.

Šiuos įpareigojimus institucijoms ir įstaigoms nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 4 ir 9 dalys.