Ar turiu registruotis lobistų sąraše?

TAIP, jeigu vykdote lobistinę veiklą:

 • tiesiogiai ar netiesiogiai (žodžiu, raštu, elektroniniais laiškais, susitikimų/pasitarimų metu) bendraujate su valstybės politikais, valstybės pareigūnais, valstybės tarnautojais ir kitais asmenimis, kurie pagal teisės aktų nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus;
 • bendraujate su minėtaisiais asmenimis dėl teisės aktų, teisės aktų pakeitimų projektų, pasiūlymų dėl teisės aktų projektų priėmimo ar nepriėmimo.

NE, jeigu Jums taikomos šios išimtys:

 • atstovaujate viešosios naudos nevyriausybinei organizacijai (kaip jas apibrėžia Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas);
 • vykdote viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų, jų dalyvių, žurnalistų veiklą įstatymų nustatyta tvarka renkant, rengiant, skelbiant ir skleidžiant viešąją informaciją;
 • kaip ekspertas(-ė) ar specialistas(-ė) dalyvaujate susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose teisės aktų projektams rengti pagal Teisėkūros pagrindų įstatymą valstybės ir savivaldybių institucijų ar įstaigų iniciatyva ir kvietimu atlygintinai ar neatlygintinai;
 • veikiate kaip valstybės politikas(-ė), valstybės pareigūnas(-ė) ar valstybės tarnautojas(-a) inicijuojant, rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir priimant teisės aktus pagal teisės aktų nustatyta tvarka Jums suteiktas pareigines funkcijas, arba Jus galima priskirti kitiems asmenims, kurie pagal teisės aktų nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktus;
 • konsultavimosi su visuomene metu teikiate pasiūlymus ir vertinimus;
 • įgyvendinate peticijos, referendumo, piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę pagal įstatymų nustatytą tvarką;
 • pareiškiate nuomonę dėl teisėkūros kaip fizinis asmuo, išskyrus atvejus, kai veikiate sistemiškai ir nuolat rengiate teisės aktų projektus ir siūlote inicijuoti šių teisės aktų projektų svarstymą teisės aktų nustatyta tvarka ir kai šie teisės aktų projektai rengiami atstovaujant ne savo asmeniniams interesams arba pareiškiate nuomonę dėl teisėkūros ir ši nuomonė reiškiama atstovaujant verslo tikslų siekiantiems juridiniams asmenims arba tokius juridinius asmenis vienijančioms asociacijoms;
 • atstovaujate specialiuose įstatymuose tiesiogiai nurodytus viešuosius juridinius asmenis, kurie tenkina viešąjį interesą;
 • dalyvaujate viešuose susitikimuose, posėdžiuose, pasitarimuose, kituose viešuose renginiuose ir (ar) renginiuose, kurie viešai transliuojami;
 • viešai skleidžiate informaciją visuomenės informavimo priemonėse;
 • atstovaujate politinei partijai;
 • atstovaujate religinei bendruomenei ir bendrijai bendradarbiaujant su kompetentingomis valstybės institucijomis švietimo, šeimos, socialiniais, dorovės ir žmogaus orumo apsaugos klausimais.

Ką daryti, jei noriu tapti registruotu lobistu(-e)?

Turite:

 • elektroninėmis priemonėmis per Skaidrių teisėkūros procesų informacinę sistemą (SKAIDRIS) užpildyti ir pateikti Komisijai prašymą įrašyti Jus į lobistų sąrašą (prašymą Komisija išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo pateikimo dienos ir priima sprendimą);
 • gavęs(-usi) VTEK pranešimą apie sprendimą įrašyti Jus į lobistų sąrašą, per vieną mėnesį turite sumokėti 10 Eur valstybės rinkliavą. Laiku sumokėjus, Jums bus išduotas lobisto(-ės) pažymėjimas.