Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Č. Šmulkštienė pateko į interesų konfliktą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Česlova Šmulkštienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti bei laiku ir tinkamai deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis, 6 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktus bei 7 straipsnį).  

Tyrimo duomenys rodo, kad valstybės politikė pernai rugsėjį dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje svarstant ir balsuojant dėl sprendimo projekto dėl Lazdijų rajono Šventežerio mokyklos patalpų ir trumpalaikio materialiojo turto nuomos ir nuo šių veiksmų nenusišalino. Č. Šmulkštienės privataus intereso buvimas šiuo atveju sietinas su UAB „Trakas LT“, kurios direktorius ir vienintelis akcininkas yra jos sutuoktinis.

Iš minėtojo sprendimo projekto aiškinamojo rašto matyti, kad sprendimo projekte nurodomas išnuomojamas mokyklos valdomas turtas bus išnuomotas UAB „Trakas“, kadangi mokykla jau buvo sudariusi moksleivių maitinimo paslaugų teikimo sutartį su šia bendrove, tačiau nebuvo sudaryta sutartis dėl patalpų nuomos. Šią aplinkybę patvirtina mokyklos patalpų bei trumpalaikio materialiojo turto nuomos sutartis su UAB „Trakas“.

Taip pat VTEK pripažino, kad Č. Šmulkštienė nustatyta tvarka ir terminais privačių interesų deklaracijoje nenurodė sutuoktinio ryšių su UAB „Trakas LT“ ir veikė interesų konflikto situacijoje, kuri kilo dėl šių nenurodytų aplinkybių. Valstybės politikės sutuoktinis yra vienintelis UAB „Trakas LT“ akcininkas ir direktorius. Vadovaujantis VPIDĮ, šiuos duomenis deklaruoti privalu. Č. Šmulkštienė tai turėjo padaryti per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamų sutuoktinio ryšių su bendrove atsiradimo dienos. Tarybos narė savo privačių interesų deklaraciją šiais duomenimis iš dalies papildė tik VTEK pradėjus tyrimą jos atžvilgiu.

Atsižvelgiant į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Lazdijų rajono savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių, kad būtų išvengta VPIDĮ nuostatų pažeidimų savivaldybės tarybos posėdžiuose.

Pasvalio rajono vicemeras S. Kiudis ir tarybos narys R. Mitkus pažeidė įstatymą, R. Mitrienei bei Z. Zimkui pažeidimai nenustatyti

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Pasvalio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Stanislovas Kiudis ir tarybos narys Rimvydas Mitkus pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Nustatyta, kad pernai gruodį S. Kiudis savivaldybės tarybos posėdyje balsavo dėl Pasvalio sporto mokyklos turto nuomos, teikiamų paslaugų ir jų įkainių patvirtinimo, nors šis sprendimas jam, kaip policijos rėmėjui, kėlė tiesioginį ir akivaizdų interesų konfliktą. Šiuo sprendimu siūlyta sudaryti galimybes policijos rėmėjams kartą per savaitę nemokamai naudotis Pasvalio sporto mokyklos teikiamomis baseino paslaugomis, sporto ir treniruoklių salėmis.

R. Mitkaus atveju tyrimo duomenys rodo, kad valstybės politikas pernai gruodį savivaldybės tarybos posėdyje balsavo dėl savo paties nusišalinimo nuo sprendimo, kuris buvo tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs su jam artimo asmens privačiais interesais.

Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, VTEK rekomenduoja Pasvalio rajono savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių, kad šios savivaldybės tarybos nariai tinkamai įgyvendintų VPIDĮ nuostatas, ir užtikrinti, kad tarybos nariai nedalyvautų sprendžiant jų pačių nusišalinimo klausimų.

Taip pat VTEK nusprendė, kad Pasvalio rajono savivaldybės tarybos nariai Regina Mitrienė ir Zenonas Zimkus VPIDĮ reikalavimų dėl interesų konflikto vengimo ir nusišalinimo nepažeidė.

R. Mitrienės ir Z. Zimkaus atveju tirta situacija, kai pernai gruodį savivaldybės tarybos posėdyje jie sprendė dėl savo pačių nusišalinimo priėmimo. Šie valstybės politikai pareiškė nusišalinimą svarstant dėl dviejų VšĮ Pasvalio ligoninės skyrių uždarymo, kadangi joje dirba R. Mitrienė ir Z. Zimkui artimi asmenys. Savivaldybės taryboje balsuojant dėl šių valstybės politikų nusišalino nepriėmimo, balsavo ir jie patys.

Įvertinus tyrimo medžiagą matyti, kad sprendimas, dėl kurio valstybės politikai nusišalino, nėra tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs su jų privačiais (turtiniais) interesais ir, VTEK nuomone, jiems tiesioginio ir akivaizdaus interesų konflikto nekėlė: ligoninės skyriuose, kuriuos nuspręsta uždaryti nei pati R. Mitrienė, nei Z. Zimkui artimas asmuo nedirba. Be to, sprendimu nenustatomas ligoninės darbuotojų atlyginimas ir nėra duomenų, neginčytinai patvirtinančių, kad uždarius ligoninės Vaikų ligų bei Akušerijos-ginekologijos skyrius bus automatiškai padidintas kituose ligoninės skyriuose dirbančių asmenų atlyginimas.

Nutraukti tyrimą dėl Šventosios seniūnės V. Skeberdytės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimą dėl Šventosios seniūnės Veronikos Skeberdytės elgesio. VTEK aiškinosi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ribojimo atstovauti. Šis teisės aktas draudžia valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Tirtos aplinkybės, kai 2020 m. spalį V. Skeberdytė galbūt atstovavo fiziniam asmeniui Palangos miesto savivaldybės administracijoje, kai parengė rašytinį pasiūlymą dėl teritorijų planavimo dokumento „Palangos miesto transporto organizavimo ir gatvių raudonųjų linijų specialusis planas“ ir jį tą pačią dieną pateikė Palangos miesto savivaldybės administracijai viešojo svarstymo metu.

VTEK vertinimu, nagrinėjant šį atvejį aktualios tuo metu galiojusios Teritorijų planavimo įstatymo (TPĮ) nuostatos. Šis teisės aktas laiduoja visuomenės atstovų informavimą ir dalyvavimą priimant sprendimus; visuomenės (viešasis) interesas planuojant teritorijas įgyvendinamas per reglamentuotą viešą teritorijų planavimo procesą, privalomą visiems planavimo organizatoriams, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniuose nustatant teritorijos naudojimo ir apsaugos priemones, privalomas ar galimas veiklas ir jų ribojimus; suinteresuotos visuomenės atstovai ir kiti fiziniai ir juridiniai asmenys gali aktyviai dalyvauti teritorijų planavimo viešinimo procedūrose.

Atsižvelgiant į TPĮ nuostatas, darytina išvada, kad minėtieji V. Skeberdytės veiksmai yra vertintini kaip šio teisės akto laiduojamos teisės visuomenės atstovams dalyvauti viešame teritorijų planavimo procese realizavimas. Be to, VTEK negali daryti vienareikšmiškos išvados, kad V. Skeberdytės pasiūlyme nurodytos aplinkybės buvo susijusios išskirtinai su fizinio asmens interesais. Pasiūlyme ji nurodo ir jai pačiai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamojo turto objektą, o savo interesų gynimas bendrąja prasme nelaikytinas atstovavimu. Taip pat pažymėtina, kad savivaldybė pasiūlymų dėl specialiojo plano pati nevertino, o savivaldybės administracija paslaugos tiekimo sutartį bei specialiojo plano rengimo procedūras nutraukė. Be to, savivaldybė nurodė negalinti VTEK pateikti minėtojo specialiojo plano sprendinių svarstymo dokumentų – visuomenės dalyvavimo ataskaitos bei dalyvių sąrašo.

Įvertinusi šias aplinkybes, VTEK konstatavo, kad nepakanka duomenų V. Skeberdytės veikas vertinti kaip VPIDĮ nuostatų, įtvirtinančių ribojimą atstovauti, pažeidimą, todėl tyrimas nutrauktas.

Situacija tirta gautų pranešimų ir papildomai gautos informacijos pagrindu.

Tirti Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario R. Rimkaus elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos nario Rimanto Rimkaus elgesio. Aiškinamasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai R. Rimkus pernai metais dalyvavo trijuose Šilalės rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir objektų parinkimo darbo grupės posėdžiuose nagrinėjant ir balsuojant dėl klausimų, susijusių su keliu Laukuva–Treigiai–Kaštaunaliai–Šilalės plentas, su kuriuo ribojasi jam nuosavybės teise priklausantys žemės sklypai.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija