Lietuvos vyriausioji archyvarė K. Ramonienė veikė interesų konflikte

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vienbalsiai nusprendė, kad Lietuvos vyriausioji archyvarė Kristina Ramonienė veikė interesų konflikto situacijoje, kai už vykdytas funkcijas pasiskyrė sau priemokas. Tokiais veiksmais ji pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus kilus interesų konfliktui nusišalinti (11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

VTEK nustatė, kad, K. Ramonienė pasirašė tris įsakymus skirti sau priemokas už Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ priežiūros komitete vykdytas narės funkcijas. Šiuo atveju Lietuvos vyriausioji archyvarė privalėjo nusišalinti Vyriausybei, tačiau tiriant negauta duomenų, kad ji būtų ėmusis tokių veiksmų.

VTEK vertinimu, pasirašiusi su savo privačiais interesais susijusius įsakymus, K. Ramonienė pateko į tiesioginį ir akivaizdų interesų konfliktą. Pažymėtina, kad VTEK vertino Lietuvos vyriausiosios archyvarės veiksmų šioje situacijoje atitiktį VPIDĮ nuostatoms, bet ne jos pasirašytų įsakymų teisėtumą.

Atsižvelgusi į tiriant nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo Vyriausybei svarstyti Kristinos Ramonienės tarnybinės atsakomybės klausimą.

Tyrimas atliktas gautos informacijos pagrindu.

Atidėti sprendimo priėmimą dėl MITA laikinosios vadovės B. Bukauskaitės elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė iki kito posėdžio atidėti sprendimo priėmimą dėl Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) direktorės pareigas laikinai einančios Birutės Bukauskaitės elgesio. Sprendimas priimtas dėl tyrimo aplinkybių sudėtingumo.

Tirta, ar ji nepateko į interesų konfliktą, kai sprendė klausimus, susijusius su jos artimo asmens vadovaujama MB „Vikingų žaidimai“. Šis juridinis asmuo MITA vykdė projektą „Inovatyvaus edukacinio e-žaidimo prototipas kūrybiškos asmenybės ugdymui“, o B. Bukauskaitė įsakymu sudarė darbo grupę, kuri vertino šio projekto stebėsenos rodiklių nepasiekimo pagrįstumą.

Tyrimo metu vertinta, ar B. Bukauskaitė nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu.

Tirti trijų Druskininkų savivaldybės tarybos narių elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimus dėl trijų Druskininkų savivaldybės tarybos narių elgesio: Algio Bolio, Aivaro Kadziausko ir Liudo Vaisietos. Bus aiškinamasi, ar šie valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tiriama situacija, kai A. Bolys, A. Kadziauskas ir L. Vaisieta savivaldybės taryboje galbūt sprendė savo pačių pateiktų nusišalinimų (ne)priėmimo klausimus.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Lobistais įregistruoti keturis asmenis

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociaciją, UAB „Programuok“ bei du fizinius asmenis – komunikacijos paslaugų agentūros Fabula Rud Pedersen Group viešųjų reikalų konsultantą Gintautą Dulską bei Šilumos siurblių ir vėdinimo sistemų asociacijos direktorių Darių Jokubauską. Sprendimai priimti atsižvelgus į šių asmenų pateiktus prašymus.

Šiuo metu Lietuvoje yra 270 įregistruotų lobistų. Visą jų sąrašą galima rasti VTEK interneto svetainėje esančioje Skaidrių teisėkūros procesų sistemoje (SKAIDRIS). Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys. Siekdami veikti skaidriai, verslo atstovai ir kiti asmenys prašymą įrašyti juos į lobistų sąrašą gali VTEK pateikti internetu. Registruojantis taikomas vienkartinis 10 Eur valstybės rinkliavos mokestis.

Užsiregistravę ir sąžiningai deklaruodami siekius tobulinti teisės aktus, asmenys prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

Taip pat turi būti užtikrintas ne tik lobistinės veiklos skaidrumas, bet ir lobisto teisė vykdyti lobistinę veiklą. Taigi viešojo sektoriaus atstovams VTEK pataria susitikimų su lobistais nevengti, tačiau visuomet išsiaiškinti, kieno interesams lobistas atstovauja ir patirtą lobistinę įtaką deklaruoti.

VTEK informacija