Nutraukti tyrimą dėl Druskininkų savivaldybės tarybos nario A. Bolio elgesio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nutraukti tyrimą dėl Druskininkų savivaldybės tarybos nario Algio Bolio elgesio. Sprendimas priimtas nesant pakankamai akivaizdžių duomenų, kad klausimas, dėl kurio valstybės politikas balsavo savivaldybės taryboje, būtų tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs su jo privačiais interesais.

Tirta, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – tinkamai nusišalinti. Buvo pranešta, kad 2020 ir 2021 metais A. Bolys balsavo dėl savo paties pareikšto nusišalinimo dviejuose savivaldybės tarybos posėdžiuose. Pastarąjį valstybės politikas pareiškė sprendžiant klausimus dėl Druskininkų savivaldybės švietimo įstaigų mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute nustatymo atitinkamiems mokslo metams. Šis nusišalinimas pareikštas todėl, kad A. Bolys Druskininkų savivaldybės „Saulės“ pagrindinės mokykloje eina direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas.

VTEK vertinimu, negalima teigti, kad minėtieji savivaldybės posėdžiuose svarstyti sprendimai būtų tiesiogiai ir akivaizdžiai susijęs su A. Bolio privačiais interesais.

Tyrimas atliktas pranešimo pagrindu.

Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys M. Tamaliūnas pažeidė įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad Raseinių rajono savivaldybės tarybos narys Mingaudas Tamaliūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kylant – tinkamai nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktą bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalis).

Tiriant nustatyta, kad šių metų kovą M. Tamaliūnas nenusišalino savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje svarstant klausimą dėl VšĮ Raseinių ligoninės struktūros patvirtinimo. VTEK vertinimu, šie veiksmai jam sukėlė interesų konfliktą, kadangi sprendimu siūlyti pakeitimai buvo susiję minėtosios sveikatos priežiūros įstaigos skyriumi, kuriame dirba valstybės politiko sutuoktinė. Siekdamas interesų konflikto išvengti, M. Tamaliūnas privalėjo nusišalinti, bet to nepadarė.

Atsižvelgdama į tyrimo aplinkybes, VTEK siūlo Raseinių rajono savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių, kad būtų išvengta VPIDĮ nuostatų pažeidimų savivaldybės tarybos komitetų posėdžiuose.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo ir papildomai gautos informacijos pagrindu.

Tirti VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro direktoriaus R. Laurinaičio elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centro (KRPSC) direktoriaus Roko Laurinaičio elgesio. Bus aiškinamasi, ar jis nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo draudimo naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai ir leisti kitiems tai daryti bei reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kylant – nusišalinti.

Tyrimas pardėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, pernai, eidamas KRPSC direktoriaus pareigas, R. Laurinaitis priėmė individualius sprendimus savo paties atžvilgiu ir jais kompensavo patirtas kelionės iš namų į darbą ir atgal finansines išlaidas. Taip pat esą atskiru įsakymu pasididino savo pagrindinio darbo užmokesčio KRPSC pastoviąją dalį.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Lobistais įregistruoti Europos inovatyvių vaistų asociaciją ir UAB „Skandinavijos klinika“

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) į registruotų lobistų sąrašą nusprendė įrašyti Europos inovatyvių vaistų asociaciją ir UAB „Skandinavijos klinika“. Sprendimai priimti atsižvelgus šių juridinių asmenų pateiktus prašymus.

Šiuo metu Lietuvoje yra 277 įregistruoti lobistai. Visą jų sąrašą galima rasti VTEK interneto svetainėje esančioje Skaidrių teisėkūros procesų sistemoje (SKAIDRIS). Legaliai vykdyti lobistinę veiklą gali tik į lobistų sąrašą įrašyti ir šią savo veiklą deklaruojantys juridiniai arba fiziniai asmenys.

Užsiregistravę ir sąžiningai deklaruodami siekius tobulinti teisės aktus, asmenys prisideda prie demokratijos stiprinimo valstybėje. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) pabrėžia, kad informacija apie lobistinę veiklą turi būti aktuali ir prieinama. Jei asmenys tokios veiklos nedeklaruoja, visuomenė neturi galimybės žinoti, kas ir kokiais interesais veikia teisėkūros procese.

VTEK informacija