Buvusios Aplinkos apsaugos departamento tarnautojos J. Šipulskienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins buvusios Aplinkos apsaugos departamento (AAD) Aplinkos kokybės departamento Klaipėdos aplinkos kokybės kontrolės skyriaus vyriausiosios specialistės Jolantos Šipulskienės elgesį. Aiškintasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ribojimų pasibaigus tarnybai.

VPIDĮ nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbęs asmuo, kuris per paskutinius vienerius darbo einant pareigas metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su juridinio asmens (nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės) veiklos priežiūra ar kontrole, arba sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus, baigęs eiti pareigas, vienerius metus negali eiti pareigų šiame straipsnyje nurodytame juridiniame asmenyje, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

Tyrimas buvo pradėtas turimos informacijos pagrindu VTEK iniciatyva. Tirtos aplinkybės, kai J.Šipulskienė, nustojusi eiti pareigas AAD, neišlaukė vienerių metų „atvėsimo“ laikotarpio ir įsidarbino UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre. Pirminiais duomenimis, pastaraisiais darbo AAD metais, ji dalyvavo rengiant, svarstant, ar priimant su minėtosios bendrovės veiklos priežiūra ir kontrole susijusius sprendimus. J. Šipulskienė kreipėsi į VTEK, prašydama taikyti jai individualią išimtį įsidarbinti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre, tačiau įsidarbino nesulaukusi VTEK sprendimo.

Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario S. Kaniavos elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) vertins Kretingos rajono savivaldybės tarybos nario Stasio Kaniavos elgesį. Aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas atliktas gauto pranešimo pagrindu. Tirtos aplinkybės, kai pernai birželį S. Kaniava nenusišalino savivaldybės tarybos posėdyje ir balsavo už sprendimo projektą, susijusį su Grūšlaukės tvenkinio hidrotechninių statinių ir melioracijos sistemų atnaujinimu. Šiuo atveju jo privatus interesas gali būti sietinas su tuo, jog valstybės politikas yra gavęs Nacionalinės žemės tarnybos leidimą iki 2023 metų Grūšlaukės tvenkinyje naudoti žvejybos plotą.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 9 val. Numatoma trukmė – apie 3 val. Posėdis nuotolinis.

VTEK informacija