Nutraukti tyrimus dėl dviejų buvusių Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojų elgesio

Nepakakus teisiniam įvertinimui reikalingų duomenų, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nutraukė tyrimus dėl dviejų buvusių Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos (AAD) direktoriaus pavaduotojų – Jurgio Kazlausko ir Manto Matulionio – elgesio. Aiškintasi, ar jie nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimai buvo pradėti gauto pranešimo pagrindu. Tirta situacija, kai 2020 metų gruodį J. Kazlauskas ir M.Matulionis vizavo AAD direktoriaus įsakymą, kuriuo patvirtintas Pasyviojo budėjimo namuose organizavimo tvarkos aprašas. Įsakyme, be kita ko, nustatytas priemokos dydis už gruodžio mėnesį. Pranešta, kad 2020 metų gruodį J. Kazlauskas ir M. Matulionis pasyviai budėjo namuose ir, vadovaujantis minėtojo įsakymo nuostatomis, už tai gavo didesnes priemokas.

Nutrauktą tyrimą VTEK gali atnaujinti, jei paaiškėtų teisiniam vertinimui reikalingų duomenų ir jei nėra suėjęs 3 metų terminas nuo galimo teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo dienos.

Atidėti Radviliškio rajono savivaldybės mero V. Simelio elgesio svarstymą

Siekiant sudaryti sąlygas tiriamajam dalyvauti posėdyje, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atidėjo klausimo dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero Vytauto Simelio elgesio svarstymą. Aiškintasi, ar valstybės politikas nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimas buvo atliktas gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu. Tirta situacija, kai, būdamas Futbolo sporto klubo „Radviliškis” steigėjas ir valdybos pirmininkas, šių metų gegužę V. Simelis galbūt pirmininkavo savivaldybės tarybos posėdžiui sprendžiant dėl savivaldybės turto perdavimo šiai asociacijai. Be to, ir merui artimas asmuo yra minėtojo klubo steigėjas bei valdybos narys. Pranešta, kad tokiomis aplinkybėmis meras galbūt buvo suinteresuotas minėtuoju savivaldybės sprendimu.

Tirti buvusios Kretingos rajono savivaldybės administracijos tarnautojos V. Lukošienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl buvusios Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Vaivos Lukošienės elgesio. Bus aiškinamasi, ar ji nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) ribojimų pasibaigus tarnybai.

VPIDĮ nustato, kad valstybinėje tarnyboje dirbęs asmuo, kuris per paskutinius vienerius darbo einant šias pareigas metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su juridinio asmens (nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės) veiklos priežiūra ar kontrole, arba sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus, baigęs eiti pareigas, vienerius metus negali eiti pareigų šiame straipsnyje nurodytame juridiniame asmenyje, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. VTEK aiškinsis aplinkybes, kai V. Lukošienė savivaldybės administracijoje rengė savivaldybės tarybos sprendimų projektus dėl SĮ „Kretingos komunalininkas“ atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo bei veiklos ataskaitos, o po to vienerius metus „neatvėsusi” šioje įstaigoje įsidarbino.

Tyrimo pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

VTEK informacija