Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė interesų konflikto savo tarnyboje neišvengė
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi gautą pranešimą ir atlikusi tyrimą, 2022 m. lapkričio 23 d. posėdyje nusprendė, kad Alytaus miesto teatro (Teatras) direktorė Inesa Pilvelytė 2020 m. vykdydama savo tarnybines pareigas, veikė viešųjų ir privačių interesų konflikto situacijoje, nesiėmė būtinų veiksmų tokiam konfliktui išvengti, todėl savo elgesiu pažeidė imperatyvias Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (Įstatymas) nuostatas, įpareigojančias vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto ir jam iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalis):

  • išleisdama 2020 m. gegužės 13 d. įsakymą „Dėl Lietuvos-Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos Alytaus miesto teatro įgyvendinamo projekto darbo grupės tvirtinimo“, kuriuo ji pasiskyrė save pačią į šią darbo grupę, nusistatė sau darbo sąlygas ir darbo užmokestį;
  • pasirašydama su savimi pačia 2020 m. spalio 15 d., 2020 m. lapkričio 4 d. ir 2020 m. lapkričio 11 d. atlygintinų paslaugų (darbų), kuriuos ji, kaip kūrybinė darbuotoja buvo atlikusi Teatrui, priėmimo aktus;
  • pasirašydama su sau artimu asmeniu 2020 m. gegužės 14 d. atlygintinos kūrybinės paslaugos Teatrui atlikimo sutartį ir 2020 m. gegužės 18 d. darbų priėmimo aktą.

Teatro direktorė, prieš atlikdama šiuos tarnybinius veiksmus dėl galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto išvengimo galimybių ir/ar su prašymu pateikti jai rašytines rekomendacijas dėl Įstatymo nuostatų užtikrinimo į savo tiesioginį vadovą – Alytaus miesto savivaldybės merą nesikreipė ir atitinkamų rekomendacijų iš jo negavo.
Todėl Teatro direktorė veikė viešųjų ir privačių interesų konflikto situacijoje, nes minėtieji tarnybiniai sprendimai buvo tiesiogiai ir akivaizdžiai susiję su jos pačios ir jai artimo asmens privačiu turtiniu interesu gauti ne tik finansinės naudos už atliktų kūrybinių paslaugų atlikimą bet ir kūrybinės veiklos savirealizacijos patenkinimu. Esant tokioms aplinkybėms I. Pilvelytės tarnybinio statuso asmenis Įstatymas įpareigoja atlikti šio teisės akto 11 straipsnyje numatytą nusišalinimo procedūrą. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju tiriamoji nevykdė nusišalinimo pareigos ir aukščiau išvardintus tarnybinius sprendimus priėmė veikiama interesų konflikto situacijos VTEK įvertino, kad I. Pilvelytės veikos prieštarauja Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms.
Atsižvelgdama į tai VTEK nusprendė siūlyti Alytaus miesto savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių, siekiant užkirsti kelią galimiems interesų konfliktams Teatro direktorės tarnybinėje veikloje kilti.
VTEK taip pat tyrė Alytaus soroptimisčių klubo, kurio nare yra tiriamoji, 2020 m. Teatre organizuoto labdaros koncerto „Matyti galima…tik širdimi“, organizavimo aplinkybes. Tačiau, nenustačius tiesioginių ir akivaizdžių duomenų, kad I. Pilvelytė, kaip Teatro direktorė, būtų rengusi, svarsčiusi, priėmusi tarnybinius sprendimus, ar kitaip juos paveikusi, kiek tai susiję su aptariamu renginiu, VTEK tyrimą šioje apimtyje dėl I. Pilvelytės veikų atitikties Įstatymo nuostatoms nusprendė nutraukti.
Tyrimą dėl Teatro direktorės VTEK pradėjo 2022 m. rugpjūčio 24 d., įvertinusi pateiktą pranešimą ir papildomai gautą informaciją. Pareiškėjas, kuris kreipėsi į VTEK dėl tiriamosios veikų, savo pranešimą iš esmės grindė Alytaus miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos atlikto Alytaus miesto savivaldybės Kultūros programos audito 2022 m. birželio 10 d. ataskaitoje nurodytais faktais.

Įrašyti vieną asmenį į lobistų sąrašą ir vieną asmenį – kaip lobisto (įmonės) atstovą

VTEK, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė:

  • įrašyti Mildą Savickaitę į lobistų sąrašą;
  • įrašyti Jurgitą Jankauskienę kaip registruoto lobisto – Dėl Lietuvos grūdų augintojų asociacijos atstovę.

VTEK informacija