Buvusios tarnautojos Vaivos Lukošienės įsidarbinimas savivaldybės įmonėje „Kretingos komunalininkas“ prieštarauja Įstatymo nuostatoms

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), išnagrinėjusi gautą pranešimą ir atlikusi tyrimą, 2022 m. gruodžio 21 d. posėdyje nusprendė, kad Vaiva Lukošienė, kuri nepraėjus vieniems metams po to, kai ji nustojo eiti Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, 2022 m. rugpjūčio 8 d. įsidarbinusi SĮ „Kretingos komunalininkas“, pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (Įstatymas) 15 straipsnio nuostatas, nes per paskutinius vienus darbo einant valstybės tarnautojos pareigas metus ji dalyvavo rengiant Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2021-2022  m. sprendimų projektus, susijusius su šios įmonės veiklos priežiūra, kontrole ir turtu.

VTEK, atsižvelgdama į tai, kad V. Lukošienės įsidarbinimas „Kretingos komunalininkas“ prieštarauja imperatyviems Įstatymo reikalavimams, šios įmonės direktoriui nusprendė siūlyti nutraukti su V. Lukošiene sudarytą darbo sutartį.

Nutraukti tyrimą dėl Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos

VTEK, išnagrinėjusi gautą pranešimą ir atlikusi tyrimą, 2022 m. gruodžio 21 d. posėdyje nusprendė nutraukti tyrimą dėl Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos (Asociacija) veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatoms.

Toks sprendimas buvo priimtas VTEK nenustačius pagrįstų faktinių duomenų, kad Asociacija, nebūdama įrašyta į lobistų sąrašą, būtų vykdžiusi lobistinę veiklą.

VTEK tyrimą atliko gavusi pranešimą, kad Asociacija, nebūdama įrašyta į lobistų sąrašą, 2022 m. rugsėjo mėnesį kreipėsi į žemės ūkio ministrą ir prašė skubos tvarka pakoreguoti keletą žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamų teisės aktų nuostatų. Buvo prašoma: įtraukti traktorius ir kombainus kaip tinkamą investiciją į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles ir; pratęsti paraiškų priėmimą Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones priėmimo 2022 m. grafiko nuostatose.

Medienos perdirbimo asociaciją įrašyti į lobistų sąrašą

VTEK, apsvarsčiusi Medienos perdirbimo asociacijos prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė įrašyti šią asociaciją į lobistų sąrašą.

Nacionalinę vartotojų konfederaciją įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą

VTEK, apsvarsčiusi Nacionalinės vartotojų konfederacijos prašymą įrašyti ją į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė įrašyti šią asociaciją į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

Pradėti tyrimą dėl finansų viceministro Gedimino Norkūno

VTEK, apsvarsčiusi gautą pranešimą ir susipažinusi su papildomai gauta informacija, 2022 m. gruodžio 21 d. posėdyje nusprendė pradėti tyrimą dėl Lietuvos Respublikos finansų viceministro Gedimino Norkūno elgesio atitikties Įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms: nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus ir; savo tarnybinėje veikloje vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti (6 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos).

Tyrimo metu bus nagrinėjama ir vertinama, ar: G. Norkūnas dalyvavo su AB „Ignitis grupė“ susijusių sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo procedūrose ir ar tokios viceministro galbūt atliktos veikos neprieštarauja Įstatymo reikalavimams, draudžiantiems dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti, jeigu tai susiję su egzistuojančiais privačiais interesais; G. Norkūnas tinkamai deklaravo privačius interesus, atsiradusius jam sudarius sandorius su AB „Ignitis grupė“.

Pradėti tyrimą dėl Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio

VTEK, apsvarsčiusi visuomenės informavimo priemonėse pateiktą informaciją ir susipažinusi su papildomai gauta medžiaga, 2022 m. gruodžio 21 d. posėdyje nusprendė pradėti tyrimą dėl Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio elgesio atitikties Įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms savo tarnybinėje veikloje vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos).

VTEK vertins, ar V. Matijošaitis tinkamai vykdė nusišalinimo pareigą, pasirašydamas Kauno miesto savivaldybės urbanistiniams, architektūriniams ir investiciniams klausimams spręsti komisijos, kurios pirmininkas jis yra, 2020-2022 m. posėdžių protokolus. Šiuose posėdžiuose, be kita ko, buvo svarstomi ir klausimai, galbūt susiję su V. Matijošaičio ir jam artimo asmens turtiniais interesais.

Šių aplinkybių vertinimą VTEK nusprendė atlikti savo iniciatyva, reaguodama į naujienų portale www.lrt.lt 2022 m. lapkričio 16 d. pasirodžiusią publikaciją „LRT tyrimas. Neskaidrioje žemės privatizavimo schemoje – Kauno mero šeima“  ir atsižvelgdama į institucijų VTEK papildomai pateiktą medžiagą.

Pradėti tyrimą dėl Klaipėdos miesto poliklinikos vyriausiosios gydytojos Loretos Venckienės

VTEK, apsvarsčiusi gautą pranešimą ir susipažinusi su papildomai gauta informacija, 2022 m. gruodžio 21 d. posėdyje nusprendė pradėti tyrimą dėl Klaipėdos miesto poliklinikos (Poliklinika) vyriausiosios gydytojos Loretos Venckienės elgesio atitikties Įstatymo nuostatoms, draudžiančioms priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai susiję su valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis (13 straipsnio 1 dalis).

VTEK buvo informuota, kad L. Venckienė galėjo priimti dovanas iš įmonės, su kuria Poliklinika tuo metu turėjo galiojančių sutarčių dėl medicininių priemonių teikimo bei jų techninės priežiūros.

Pradėti tyrimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Gintauto Andriuškevičiaus

VTEK, apsvarsčiusi gautą pranešimą 2022 m. gruodžio 21 d. posėdyje nusprendė pradėti tyrimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario Gintauto Andriuškevičiaus elgesio atitikties Įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms savo tarnybinėje veikloje vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos).

VTEK vertins G. Andriuškevičiaus veikas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 30 d. posėdyje galbūt nenusišalinant nuo klausimo svarstymo ir sprendimo priėmimo procedūrų, susijusių su teritorijos, kurioje šis politikas gali turėti privačių interesų, detalaus plano rengimu.

VTEK informacija