Buvusios Kretingos rajono savivaldybės tarnautojos Vaivos Lukošienės elgesį

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) vertins buvusios Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Vaivos Lukošienės elgesio atitiktį Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 15 straipsnio nuostatoms, įpareigojančioms vienerius metus „atvėsti“ prieš įsidarbinant.

Komisija gavo pranešimą, kad V. Lukošienė, nustojusi eiti valstybės tarnautojos pareigas, įsidarbino savivaldybės įmonėje „Kretingos komunalininkas“, dėl kurio ji, kaip Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausiosios specialistė, atlikdama savo tarnybines pareigas, pastarųjų vienerių metų savo darbo savivaldybėje laikotarpyje galėjo spręsti ar dalyvauti sprendžiant klausimus, susijusius su minėtosios įmonės veiklos priežiūra ir kontrole.

Įstatymo 15 straipsnio nuostatos draudžia valstybinėje tarnyboje dirbusiems asmenims, kurie per paskutinius vienus darbo valstybinėje tarnyboje metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su juridinio asmens (nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės) veiklos priežiūra ar kontrole, arba sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus, ir kurie baigė valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareigas, vienus metus eiti pareigas nurodytame juridiniame asmenyje, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos veiksmus

Komisija vertins, ar Lietuvos žemės ūkio technikos asociacija (Asociacija) savo veiksmais nepažeidė Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatų.

Komisija gavo pranešimą, kad Asociacija, nebūdama įrašyta į lobistų sąrašą, 2022 m. rugsėjo mėnesį kreipėsi į žemės ūkio ministrą ir prašė skubos tvarka pakoreguoti keletą žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamų teisės aktų nuostatų. Buvo prašoma: įtraukti traktorius ir kombainus kaip tinkamą investiciją į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles ir; pratęsti paraiškų priėmimą Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones priėmimo 2022 m. grafiko nuostatose.

Nagrinės gautus pranešimus dėl asmenų elgesio

Nagrinės prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Svarstys kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val. Numatoma trukmė – apie 2 val. Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

VTEK informacija