– Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis veikė interesų konflikto situacijoje

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija), nusprendė pripažinti, kad Radviliškio rajono savivaldybės meras Vytautas Simelis, būdamas futbolo sporto klubo „Radviliškis“ vienu iš steigėjų ir valdybos pirmininku:

– Savivaldybės tarybos Investicijų ir kaimo reikalų komiteto 2022 m. spalio 19 d. ir savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. posėdžiuose svarstant klausimą „Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais“ ir svarstymo procedūrose pareiškęs savo nuomonę dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro patikėjimo teise valdomos sporto salės su pagalbinėmis patalpomis ir inventoriumi, perdavimo pagal panaudos sutartį futbolo sporto klubui „Radviliškis“, bandęs paveikti ir paveikęs šį su jo privačiais interesais susijusį sprendimą, tokiu savo elgesiu pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (Interesų derinimo įstatymas) 11 straipsnio 1 dalies nuostatas, įpareigojančias nusišalinti.

– Dalyvaudamas tvirtinant šios Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. posėdžio darbotvarkę, kurioje vienu iš klausimų buvo numatyta skirti papildomus asignavimus futbolo sporto klubui „Radviliškis“, tačiau nuo tolesnių su šiuo klausimo svarstymo bei sprendimo priėmimo procedūrų nusišalinęs, Interesų derinimo įstatymo nuostatų, įpareigojančių vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti, nepažeidė.

Atsižvelgdama į tai Komisija Radviliškio rajono savivaldybės tarybai nusprendė pasiūlyti:

– Panaikinti 2022 m. spalio 27 d. sprendimo „Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais“ dalį, kuria nuspręsta pagal panaudos sutartį perduoti Futbolo sporto klubui „Radviliškis“ 5 metų laikotarpiu naudoti Radviliškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro patikėjimo teise valdomą sporto salę su pagalbinėmis patalpomis ir inventoriumi, nes toks sprendimas priimtas pažeidžiant Interesų derinimo įstatymo reikalavimus;

– Spręsti klausimą dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento papildymo nuostata, įpareigojančia posėdžio pirmininką, prieš pradedant sprendimo rengimo, svarstymo ir priėmimo procedūras savivaldybės tarybos ar jos komitetų posėdžiuose (jeigu yra žinoma, kad jose dalyvauja asmeniškai svarstomu klausimu suinteresuotas asmuo) priminti politikams apie pareigą laikytis Interesų derinimo įstatymo draudimo paveikti ar bandyti paveikti su privačiais interesais susijusius sprendimus.

– Į lobistų sąrašą įrašyti du fizinius asmenis ir vieną asociaciją

VTEK, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, Dainių Kižauską, Ramūną Mackevičių ir Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociaciją nusprendė įrašyti į lobistų sąrašą.

Į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą įrašyti Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociaciją

VTEK, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 1 – 4 dalimis, Lietuvos moterų teisių įtvirtinimo asociaciją nusprendė įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą.

– Pradėti tyrimą dėl Giedrės Adomavičienės ir Jolitos Bučelienės

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, nusprendė pradėti tyrimą dėl Kauno technikos kolegijos (Kolegija) Inžinerinių kompetencijų centro vadovės Giedrės Adomavičienės ir Kolegijos Studijų organizavimo tarnybos vadovės Jolitos Bučelienės elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 11 straipsnio 1-2 dalys).

Nurodyta, kad G. Adomavičienė ir J. Bučelienė nenusišalino ir dalyvavo Kolegijos Tarybos 2023 m. kovo 2 d. posėdyje renkant ir balsuojant dėl kandidato, kuris tuo metu buvo tiesioginis jų vadovas Kolegijoje, skyrimo į šios įstaigos direktoriaus pareigas.

VTEK informacija