– Finansų viceministras Gediminas Norkūnas veikė interesų konflikto situacijoje ir savo privačių interesų neatskleidė nustatyta tvarka

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komija), atlikusi tyrimą, nusprendė pripažinti, kad Lietuvos Respublikos finansų viceministras Gediminas Norkūnas:

1. Pagal priskirtą veiklos kuravimo sritį laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 5 d. iki 2022 m. lapkričio 24 d. kuruodamas AB „Ignitis grupė“ veiklą ir dalyvaudamas su šia bendrove susijusių sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo procedūrose: pavyzdžiui, – vizavęs Finansų ministro 2021 m. vasario 17 d. įsakymo projektą; pasirašęs Finansų ministerijos 2022 m. kovo 3 d. raštą; vizavęs bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų biuletenius; vizavęs Finansų ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymą „Dėl specialiųjų reikalavimų kandidatams į nepriklausomus akcinės bendrovės „Ignitis grupė“ stebėtojų tarybos narius nustatymo“, veikė viešųjų ir privačių interesų konflikto situacijoje ir tokiais savo veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (Interesų derinimo įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 2 punkto bei 11 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, nes atliko tarnybines pareigas, susijusias su AB „Ignitis grupė“ valdomų akcijų pagrindu paremtu privačiu interesu;

2. Laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 29 d. iki 2022 m. lapkričio 17 d. teiktose ir viešai skelbtose privačių interesų deklaracijose nenurodęs duomenų apie įgytų AB „Ignitis grupė“ akcijų pagrindais paremtą egzistuojantį privatų interesą, pažeidė Interesų derinimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas, nes, pagal G. Norkūnui priskirtą veiklos sritį kuruodamas AB „Ignitis grupė“ veiklą ir dalyvaudamas su šia bendrove  susijusių sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo procedūrose, veikė interesų konflikto situacijoje.

Komisija sprendimą priėmė vienbalsiai.

Atsižvelgdama į šias tyrimo metu nustatytas aplinkybes ir jų teisinį vertinimą Komisija nusprendė pasiūlyti Lietuvos Respublikos finansų ministrei ateityje nustatant finansų viceministrams priskirtinas jų veiklos kuravimo sritis įvertinti su asmenų turimais privačiais interesais susijusias rizikas ir priimti sprendimus, kurių visuma leistų suvaldyti interesų konflikto bei kitų privačiais asmens interesais paremtų veikų atsiradimo rizikos veiksnius.

– Į lobistų sąrašą įrašyti Airbnb Germany GmbH

Komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė Airbnb Germany GmbH įrašyti į lobistų sąrašą.

– Iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo išbraukti VšĮ „Socialiniai partneriai“

Komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 51 straipsnio 7 dalies 1 punktu, nusprendė VšĮ „Socialiniai partneriai“ išbraukti iš asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašo.

– Pradėti tyrimą dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario Virginijaus Kinčinaičio

Komisija gavo pranešimą, kuriame buvo nurodyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys Virginijus Kinčinaitis, kuris yra ir Šiaulių dailės galerijos direktoriaus pavaduotojas, 2023 m. kovo 30 d. savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo svarstant ir balsuojant dėl pateiktos dailės galerijos 2022 metų veiklos ataskaitos.

Atsižvelgdama į šias aplinkybes Komisija nusprendė pradėti tyrimą ir įvertinti, ar V. Kinčinaičiui nekilo pareiga Interesų derinimo įstatyme nustatyta tvarka vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto bei nusišalinti.

– Pradėti tyrimą dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos narės Giedrės Nagienės

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą ir papildomai pateiktą informaciją, nusprendė pradėti tyrimą dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos narės Giedrės Nagienės elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, o tokiam konfliktui išlikus – nusišalinti.

Iš Komisijai pateiktos informacijos seka, kad Telšių rajono savivaldybės tarybos narė G. Nagienė, kuri yra ir Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centro darbuotoja, 2023 m. sausio 26 d. savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo svarstant ir balsuojant dėl Telšių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto. Šiame sprendime, be kita ko, buvo numatytos lėšos Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centro savarankiškoms funkcijoms vykdyti, centro darbuotojų darbo užmokesčiui bei skirta „kita tikslinė dotacija“.

VTEK informacija