Buvęs Šilalės r. savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Sungaila pažeidė Įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad buvęs Šilalės r. savivaldybės administracijos direktorius Gedeminas Sungaila pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) 22 str. 1 d. 2 p. ir 23 str. 3 d. nuostatas, įpareigojančias įstaigos vadovui kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip laikomasi VPIDĮ, ir laikytis nustatytų apribojimų šio Įstatymo nuostatas pažeidusių asmenų atžvilgiu.

2022 m. gruodį G. Sungaila pasirašė įsakymą, kuriuo pinigine išmoka paskatino šios savivaldybės administracijos valstybės tarnautoją, 2022 m. balandį VTEK sprendimu pripažintą pažeidusiu VPIDĮ reikalavimus, ir todėl vienus metus nuo pažeidimo pripažinimo neskatintiną.

Komisija atliko tyrimą gauto pranešimo ir papildomai surinktos informacijos pagrindu.

Šiaulių m. savivaldybės tarybos narys Virginijus Kinčinaitis pateko į interesų konfliktą

Šiaulių m. savivaldybės tarybos narys Virginijus Kinčinaitis pažeidė VPIDĮ reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti (Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) 3 str. 1 d. 2 p., 11 str. 1 ir 2 d.)

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) priėmė tokį sprendimą po atlikto tyrimo paaiškėjus, jog Tarybos narys š. m. kovo pabaigoje dalyvavo savivaldybės tarybos posėdyje ir nenusišalino sprendžiant klausimą dėl Šiaulių dailės galerijos 2022 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo, nors politikas yra ne tik Tarybos narys, bet ir minimo juridinio asmens darbuotojas – direktoriaus pavaduotojas.

VTEK primena, kad VPIDĮ draudžia privačius interesus deklaruojančiam asmeniui dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu tokios pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.

Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, VTEK siūlo šios savivaldybės vadovams prieš pradedant tarybos posėdžius, priminti tarybos nariams apie VPIDĮ nustatytą pareigą vengti interesų konflikto ir nusišalinti, jei siūlomi svarstyti klausimai yra susiję su jų privačiais interesais.

Išplėsti tyrimą dėl buvusio NMA direktoriaus Aleksandro Muzikevičiaus

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) atlieka tyrimą dėl buvusio Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) prie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) direktoriaus Aleksandro Muzikevičiaus elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms, kurios įpareigoja deklaruojančius asmenis nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti (VPIDĮ 3 str. 1 d. 3 p.).

Aiškinamasi, ar tuometis NMA direktorius A. Muzikevičius, kuris, kaip pranešama, galimai siekė, kad NMA lėšomis būtų apmokėtos išlaidos, patirtos dėl advokato jam, kaip privačiam asmeniui, teikiamų teisinių paslaugų, nepasinaudojo tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti.

Paaiškėjus naujoms aplinkybėms 2023 m. gegužės 10 d. posėdyje Komisija nusprendė išplėsti tyrimo ribas.

VTEK papildomai tirs, ar A. Muzikevičius nepažeidė VPIDĮ 3 str. 1 d. 2 p., 11 str. 1 ir 2 d., kai galimai atliko veiksmus, susijusius su tam tikros teisinės paslaugos pirkimu NMA vardu iš advokato, su kuriuo turėjo privataus (asmeninio) pobūdžio ryšių, vadovaujamos bendrijos. Bus aiškinamasi Komisijai pateiktos aplinkybės apie galimą buvusio NMA direktoriaus minimos paslaugos užsakymo inicijavimą, dalyvavimą derinant advokato rengiamo teisinio dokumento turinį, inicijavimą apmokėti paslaugą.

Pradėti tyrimą dėl Šilalės rajono savivaldybės tarnautojo Martyno Remeikio

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), apsvarsčiusi gautą pranešimą ir susipažinusi su papildoma informacija, nusprendė pradėti tyrimą dėl Šilalės r. savivaldybės Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo Martyno Remeikio elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms dėl atstovavimo apribojimų, taikomų valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims.

Tyrimo metu bus aiškinamasi, ar M. Remeikis nepažeidė VPIDĮ 12 str. 2 d. įtvirtintos teisės atstovauti apribojimo, kai, galimai atstovaudamas sporto klubui „Šilalės lūšis“, Savivaldybės administracijai, kurioje dirba, pateikė sporto projekto paraišką sportinės veiklos finansavimui gauti.

Minėta Įstatymo nuostata nurodo, jog valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Lobistais įregistruoti du asmenis, vienam iš besikreipusių – sustabdyti lobistinę veiklą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu, nusprendė į lobistų sąrašą įrašyti Justiną Krukonytę ir UAB „Vilniaus vandenis“.

Taip pat pritarta Gyčio Kauzono prašymui stabdyti jo lobistinę veiklą iki 2023 m. gruodžio 31 d.

VTEK informacija