– Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo bei Lobistinės veiklos įstatymų nuostatoms

– Prašymus išbraukti iš lobistų sąrašo

– Prašymus įrašyti į asmenų, darančių įtaką teisėkūrai, sąrašą

– Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

– Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija