Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis veikė interesų konflikto situacijose

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija, VTEK), atlikusi tyrimą, nusprendė, kad Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (VPIDĮ).

Pažeidimai nustatyti dėl to, kad V. Matijošaitis, 2020 – 2022 metais eidamas Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu sudarytos šios savivaldybės Urbanistinių, architektūrinių ir investicinių klausimų komisijos (toliau – Savivaldybės komisija) pirmininko pareigas, pasirašė komisijos posėdžio protokolus, kuriuose įvardinti sprendimai yra susiję su mero ar jo artimų asmenų privačiais interesais, tokiais kaip – sutikimai statyti merui artimiems asmenims nuosavybės teise priklausančius daugiabučius Perlojos ir Taurakiemio gatvėse Kaune, taip pat klausimai, susiję su merui artimiems asmenims priklausančiais žemės sklypais Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinyje, Mackevičiaus, Taurakiemio, Perlojos, Kiškių gatvėse ir Žemaičių plente Kaune.

Komisija, tyrimo metu analizavusi šios Savivaldybės komisijos posėdžių protokolus, nustatė, kad nors Kauno miesto meras posėdžių metu nusišalino svarstant ir balsuojant dėl klausimų, kurie buvo susiję su jo ar jo artimų asmenų privačiais interesais, tačiau tai, kad Meras pasirašė šiuos protokolus (t. y. pasirašydamas protokolus patvirtino sprendimus, susijusius su jo ar jo artimų asmenų privačiais interesais) lėmė interesų konflikto situacijas.

Dėl šešių epizodų tyrimai nutraukti nesant akivaizdžių duomenų, patvirtinančių Mero ar jam artimų asmenų privačius interesus.

Komisija siūlo Kauno miesto savivaldybės tarybai peržiūrėti Urbanistinių, architektūrinių ir investicinių klausimų komisijos nuostatus ir sudėtį bei įvertinti Visvaldo Matijošaičio galimybę dalyvauti šios komisijos veikloje. Taip pat siūloma panaikinti 2022 m. liepos 19 d.  Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl žemės sklypų, esančių Žemaičių plente Kaune, naudojimo būdo pakeitimo.

Išsamūs Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimai per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos yra paskelbiami Komisijos interneto svetainėje adresu https://pinreg.vtek.lt/app/vtek-sprendimai.

Aukščiau nurodytų aplinkybių vertinimą, o vėliau ir tyrimą, VTEK nusprendė atlikti savo iniciatyva, reaguodama į naujienų portale www.lrt.lt 2022 m. lapkričio 16 d. pasirodžiusią publikaciją „LRT tyrimas. Neskaidrioje žemės privatizavimo schemoje – Kauno mero šeima“ ir atsižvelgdama į institucijų VTEK papildomai pateiktą medžiagą.

Kauno technikos kolegijos tarybos narė ir Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercializavimo skyriaus vadovės pareigas ėjusi Giedrė Adomavičienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK, Komisija) tyrimo metu įvertino Kauno technikos kolegijos (KTK) tarybos narės ir Taikomųjų tyrimų ir paslaugų komercializavimo skyriaus vadovės pareigas ėjusios (šiuo metu – KTK Inžinerinių kompetencijų centro vadovės) Giedrės Adomavičienės elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms.

Komisija konstatavo, kad G. Adomavičienė, nenusišalinusi ir dalyvavusi KTK Tarybos 2023 m. kovo 2 d. posėdyje renkant ir balsuojant už kandidato, kuris tuo metu buvo tiesioginis jos vadovas, skyrimą į šios įstaigos direktoriaus pareigas, pažeidė VPIDĮ nuostatas, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

Komisija nusprendė siūlyti Kauno technikos kolegijos direktoriui imtis prevencinių priemonių, kad Kolegijos vidiniuose teisės aktuose būtų detalizuota tvarka, įpareigojanti Kolegijos kolegialaus valdymo organų narius nusišalinti nuo tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu jas einant jiems kyla (gali kilti) interesų konfliktas dėl kitų Kolegijoje einamų pareigų.

Kauno technikos kolegijos tarybos narė ir Studijų organizavimo tarnybos vadovė Jolita Bučelienė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK, Komisija) įvertino Kauno technikos kolegijos (KTK) tarybos narės ir Studijų organizavimo tarnybos vadovės Jolitos Bučelienės elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) nuostatoms.

Komisija nusprendė, kad J. Bučelienė, nenusišalinusi ir dalyvavusi KTK Tarybos 2023 m. kovo 2 d. posėdyje renkant ir balsuojant už kandidato, kuris tuo metu buvo tiesioginis jos vadovas, skyrimą į šios įstaigos direktoriaus pareigas, pažeidė VPIDĮ nuostatas, įpareigojančioms vengti interesų konflikto, o tokiam konfliktui iškilus – nusišalinti.

Komisija nusprendė siūlyti Kauno technikos kolegijos direktoriui imtis prevencinių priemonių, kad Kolegijos vidiniuose teisės aktuose būtų nustatyta detalizuota tvarka, įpareigojanti Kolegijos kolegialaus valdymo organų narius nusišalinti nuo tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu jas einant jiems kyla (gali kilti) interesų konfliktas dėl kitų Kolegijoje einamų pareigų.

Komisija nepradės tyrimo dėl Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos  

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija) iš Seimo nario Mato Maldeikio yra gavusi prašymą įvertinti Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymui (VPIDĮ). 

Komisija nusprendė tyrimo dėl senaties termino nepradėti. Komisijos įstatymo 22 straipsnyje nustatyta, kad VTEK pranešimams pateikti ar tyrimui savo iniciatyva pradėti nustatomas 3 metų terminas nuo galimo teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo dienos.  

Analizuojamoje situacijoje pranešimas dėl Prezidento Komisijoje gautas 2023 m. birželio 13 d., todėl pranešime nurodomo asmens elgesys Komisijoje gali būti vertinamas už laikotarpį nuo 2020 m. birželio 13 d.  

Pažymėtina, kad pranešime nurodytiems Gitano Nausėdos veiksmams vertinti jau yra suėjęs trejų metų senaties terminas. Tuo tarpu pranešime nėra duomenų, kad, vadovaujantis VPIDĮ 6 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatomis, kurios deklaruojančius asmenis įpareigoja deklaracijoje nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurių vertė didesnė negu 3 000 Eur, šiuo metu Prezidentas turėtų nurodyti konkrečius fizinius ar juridinius asmenis, su kuriais yra sudaręs sandorius, kurių vertė didesnė negu 3 000 eurų. 

Vadovaudamasi VTEK įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktu (pranešime nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso VTEK kompetencijai), 1 punktu (pranešimas pateiktas praėjus nustatytam senaties terminui) ir 4 punktu (pranešime nenurodyti duomenys, be kurių neįmanoma pradėti tyrimo) Komisija nusprendė tyrimo pagal pranešime nurodytas aplinkybes dėl galimo VPIDĮ pažeidimo nepradėti.

Pranešime nurodoma, kad Gitanas Nausėda, tapęs Lietuvos Respublikos Prezidentu, viešai nepateikė savo 2018 metų šeimos turto deklaracijos ir tuo buvo sutrikdytas viešas visuomenės interesas žinoti, ar Prezidentas galėjo padengti savo rinkiminės kampanijos skolas, kurios sudarė beveik 40 tūkstančių eurų. Taip pat pažymima, kad pagal VPIDĮ 6 straipsnio 2 dalies 2 punktą deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl jo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Pranešime nurodoma, jog tai reiškia, kad Prezidentas Gitanas Nausėda privalėjo deklaruoti savo privačius interesus arba atnaujinti deklaraciją, nurodant turimus ryšius su juridiniais ir fiziniais asmenimis, sudarius sandorius, susijusius su rinkimų kampanijos įsiskolinimais, tačiau to nepadarė. 

Komisija nepradės tyrimų dėl buvusių Kauno miesto tarybos narių Gintarės Skaistės ir Simono Kairio

 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Komisija, VTEK) iš Prezidento patarėjo Frederiko Jansono yra gavusi prašymą įvertinti buvusių Kauno miesto savivaldybės tarybos narių Gintarės Skaistės ir Simono Kairio elgesio atitiktį Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymui (VPIDĮ).

VTEK prašyta „ištirti visuomenės informavimo priemonėse plačiai aprašytus <…> G. Skaistės ir S. Kairio veiksmus, kai jie būdami savivaldybių tarybų nariais, galimai neskaidriai ir neteisėtai naudojosi išmokomis, skirtomis kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto, biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti“.

VTEK įstatymo 22 straipsnyje nurodyta, kad pranešimams VTEK pateikti ar tyrimui VTEK iniciatyva pradėti nustatomas 3 metų terminas nuo galimo teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo dienos. VTEK turimais duomenimis Kauno miesto savivaldybės tarybos nario pareigas G. Skaistė ėjo iki 2016 m., S. Kairys – iki 2019 m. Pranešimas dėl šių asmenų veikų VTEK buvo pateiktas 2023 m. birželio 13 d.

Pranešimą dėl buvusių Kauno miesto savivaldybės tarybos narių elgesio šiuo atveju VTEK gavo suėjus aukščiau paminėtame įstatyme numatytam tyrimo senaties terminui. Atsižvelgiant į tai, pradėti tyrimo dėl G. Skaistės ir S. Kairio, kaip buvusių Kauno miesto savivaldybės tarybos narių, veikų VTEK neturi teisinio pagrindo.

Vadovaudamasi VTEK įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 1 punktu (pranešimas pateiktas praėjus nustatytam senaties terminui) ir 4 punktu (pranešime nenurodyti duomenys, be kurių neįmanoma pradėti tyrimo) Komisija nusprendė tyrimo pagal pranešime nurodytas aplinkybes dėl galimo VPIDĮ pažeidimo nepradėti.

Lobiste įregistruota UAB „Grinda“

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymu, nusprendė į lobistų sąrašą įrašyti UAB „Grinda“.

VTEK informacija