– VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro buvusi direktorė Vaida Sungailienė įpareigojimo „atvėsti“ įsidarbinant nepažeidė

Komisija, atlikusi tyrimą dėl VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro buvusios direktorės Vaidos Sungailienės, nusprendė pripažinti, kad jos įsidarbinimas UAB „Akmenės sveikatos centre“ Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Interesų derinimo įstatymas) 15 straipsnio nuostatoms neprieštarauja.

Tyrimą Komisija atliko gavusi pranešimą, kad V. Sungailienė, kaip VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė, 2021 m. sausio 12 d. su UAB „Akmenės sveikatos centru“ sudarė sutartį, pagal kurią ši bendrovė įsipareigojo teikti psichikos sveikatos priežiūros ir priklausomybės ligų profilaktikos bei gydymo paslaugas, už kurių teikimą buvo apmokėta Privalomo socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis per Šiaulių teritorinę ligonių kasą. V. Sungailienė 2021 m. vasario 9 d. nustojo eiti VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės pareigas, o 2021 m. vasario 26 d. ji įsidarbino UAB „Akmenės sveikatos centre“. Atsižvelgiant į tai pareiškėjui kilo abejonė, ar toks V. Sungailienės elgesys įsidarbinant minėtoje bendrovėje neprieštarauja Interesų derinimo įstatymo nuostatoms, nustatančioms vienerių metų „atvėsimo“ terminą sudaryti darbo sutartį.

Interesų derinimo įstatymas numato, kad asmenys, nustoję dirbti valstybinėje tarnyboje, turi šio įstatymo ketvirtajame skirsnyje nustatytas pareigas ir jiems taikomi šio įstatymo ketvirtajame skirsnyje „Apribojimai pasibaigus tarnybai“ nustatyti apribojimai (3 straipsnio 4 dalis).

Interesų derinimo įstatymo 15 straipsnis valstybinėje tarnyboje dirbusiam asmeniui nustato ribojimą vienerius metus eiti pareigas juridiniame asmenyje, jeigu šis asmuo per paskutinius vienus darbo valstybinėje tarnyboje metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, kuriais atitinkamam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus.

Komisija sprendimą, kad dėl 2021 m. sausio 12 d. sudarytos sutarties V. Sungailienei nekilo Interesų derinimo įstatymo 15 straipsnyje numatytas vienų metų „atvėsimo“ laikotarpis įsidarbinti, priėmė atsižvelgdama į tokių aplinkybių visumą:

  • pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarka nustatyta atitinkamu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu bei kitais teisės aktais;
  • UAB „Akmenės sveikatos centrui“ už suteiktas psichikos sveikatos priežiūros ir priklausomybės ligų profilaktikos bei gydymo paslaugas buvo mokama ne VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro, bet teritorinės ligonių kasos lėšomis pagal teisės aktuose nustatytus įkainius;
  • sutarties su UAB „Akmenės sveikatos centru“ pasirašymą nulėmė tai, kad aptariamu metu tai buvo vienintelė rajone atitinkamas sveikatos paslaugas galinti teikti įstaiga tuomet, kai VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras dėl specialistų stygiaus šių paslaugų teikti objektyviai negalėjo, tačiau privalėjo užtikrinti paslaugų teikimo savo pacientams tęstinumą.

Iš 2021 m. sausio 12 d. sutarties ir kitų Komisijos turimų dokumentų neseka, kad V. Sungailienė, kaip VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė, būtų turėjusi (ar realizavusi) diskrecijos teisę UAB „Akmenės sveikatos centrui“ nustatyti konkrečias psichikos sveikatos priežiūros ir priklausomybės ligų profilaktikos bei gydymo paslaugų teikimo sąlygas, tvarką, apimtis ar apmokėjimo už jas įkainius.

– Tyrimą dėl Kauno technikos kolegijos buvusio direktoriaus Nerijaus Varno nutraukti

Komisija nusprendė atliekamą tyrimą dėl Kauno technikos kolegijos (Kolegija) buvusio direktoriaus Nerijaus Varno elgesio atitikties Interesų derinimo įstatymo nuostatoms nutraukti.

Tyrimą Komisija atliko gavusi pranešimą, kad Kolegijoje šių metų kovo mėnesį vyko konkursas (rinkimai) direktoriaus pareigoms užimti. Esą, tuometinis, kadenciją baigiantis, Kolegijos direktorius N. Varnas, kurio teisę dalyvauti konkurse į šias pareigas pakartotinai kadencijai ribojo atitinkami teisės aktai, galbūt naudodamasis savo turimu tarnybiniu statusu bei pareigomis ir galbūt atitinkamai veikdamas, nustojęs eiti Kolegijos vadovo pareigas, įsidarbino naujai įsteigtose (vadovaujant N. Varnui) Kolegijos administracijos vadovo pareigose.

Tyrimą dėl N. Varno veiksmų atitikties Įstatymo nuostatoms, N. Varno statuso asmenims draudžiančioms naudotis tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti, Komisija nusprendė nutraukti negavus pakankamai duomenų, reikalingų N. Varno veikos teisiniam įvertinimui.

– UAB „Vilniaus viešasis transportas“ įrašyti į lobistų sąrašą

Komisija, apsvarsčiusi gautą prašymą ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė UAB “Vilniaus viešasis transportas” įrašyti į lobistų sąrašą.

VTEK informacija