UAB „Pažangios inovacijos“ nepažeidė Lobistinės veiklos įstatymo

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, pradėjo tyrimą dėl UAB „Pažangios inovacijos“ (toliau – Bendrovė) vykdytos galbūt neteisėtos lobistinės veiklos. Lobistinės veiklos įstatyme (toliau – LVĮ) numatyta, kad teisę lobistinę veiklą vykdyti turi tik nustatyta tvarka į lobistų sąrašą įrašyti asmenys. Bendrovė ir (ar) jos atstovas į lobistų sąrašą nėra įrašyti.

Iš Komisijai pateiktos informacijos matyti, kad Bendrovė 2023 m. gegužės 25 d. ir birželio 22 d. raštais Nr. 1 ir Nr. 2 kreipėsi į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, pateikdama savo konkrečius siūlymus dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-708 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-lvpa-k-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo. Bendrovė prašė ministerijos imtis Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 2 straipsnio 18 dalyje nustatyto administracinio reglamentavimo veiklos ir pakeisti Aprašo 73 punktą taip, kad jis atitiktų VAĮ.

Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, pasak Bendrovės, ministerija teisiškai nepagrįstai ir pažeisdama VAĮ 12 straipsnio 2 dalies normas Aprašo 73.1, 73.2 ir 73.4 papunkčiais įpareigojo Projekto administratorių – VšĮ Inovacijų agentūrą bei ją, kaip Projekto vykdytoją, kartu su mokėjimo prašymais rinkti valstybės institucijų jau turimą informaciją teikiant Aprašo 73.1, 73.2 ir 73.4 papunkčiuose nurodytus dokumentus. Kitaip tariant, pasak Bendrovės, Projekto administratorius – VšĮ Inovacijų agentūra pagal Aprašo 73.1, 73.2 ir 73.4 papunkčius reikalauja, kad Bendrovė pateiktų informaciją, kurią susirinkti iš registrų gali ir pati.

Bendrovė Rašte Nr. 1 ir rašte Nr. 2 Ministerijai nurodė, kad Aprašo 73.1, 73.2 ir 73.4 papunkčių sąlygos prieštarauja VAĮ nuostatoms, ir, remdamasi nurodytais teisiniais vertinimais, paprašė Ministerijos imtis VAĮ 2 straipsnio 18 dalyje nustatyto administracinio reglamentavimo veiklos – pakeisti Aprašo 73 punktą, pripažįstant netekusiais galios šio punkto 73.1, 73.2 ir 73.4 papunkčius.

Remiantis LVĮ 7 straipsnio 6 punktu, įstatymo leidėjo ketinimais dėl nustatyto teisinio reguliavimo, LVAT praktika ir nurodytomis aplinkybėmis, vertintina, kad Bendrovė pareiškė nuomonę apie netinkamą ir ydingą teisinį reguliavimą, o tai, pagal LVĮ esmę ir paskirtį, nėra lobistinė veikla. Dėl šios priežasties Bendrovė neturėjo būti įsirašiusi į lobistų sąrašą ar deklaruoti tokios veiklos, todėl Rašte Nr. 1 ir Rašte Nr. 2 išdėstydama prašymus Ministerijai įstatymų nuostatų nepažeidė. Bendrovė lobistinės veiklos nevykdė, todėl jos elgesys neatitinka LVĮ 6 straipsnio 2 punkte nustatytos neteisėtos lobistinės veiklos apibrėžimo ir nepažeidžia LVĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatų.

Šiuo konkrečiu nagrinėjamu atveju Bendrovės veiklai taikytina LVĮ 7 straipsnio 6 punkte įtvirtinta išimtis dėl lobistinės veiklos, o tai Bendrovės atliktus veiksmus leidžia kvalifikuoti kaip nepažeidžiančius LVĮ nuostatų.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmus ir asociaciją „Ugdymas lauke“ išbraukti iš lobistų sąrašo

Komisija, apsvarsčiusi LR Žemės ūkio rūmų ir asociacijos „Ugdymas lauke“ prašymus išbraukti juos iš lobistų sąrašo ir vadovaudamasi Lobistinės veiklos įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, nusprendė LR Žemės ūkio rūmus ir asociaciją „Ugdymas lauke“ išbraukti iš lobistų sąrašo.

Sprendimų, atlikus tyrimus dėl asmenų elgesio, nepriimta

Tyrimų nepradėta

VTEK informacija