Prašymus išbraukti iš lobistų sąrašo

UAB „Pažangios inovacijos“ elgesį

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, pradėjo tyrimą dėl UAB „Pažangios inovacijos“ (toliau – Bendrovė) vykdytos galbūt neteisėtos lobistinės veiklos. Lobistinės veiklos įstatyme numatyta, kad teisę lobistinę veiklą vykdyti turi tik nustatyta tvarka į lobistų sąrašą įrašyti asmenys.

Iš Komisijai pateiktos informacijos matyti, kad Bendrovė 2023 m. gegužės 25 d. ir birželio 22 d. raštais kreipėsi į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją, pateikdama savo konkrečius siūlymus dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 4-708 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-lvpa-k-857 „Skaitmeninių inovacijų centrai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimo.

Bendrovė ir (ar) jos atstovas į lobistų sąrašą nėra įrašyti.

Pranešimus dėl asmenų elgesio atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatoms

Prašymus pateikti nuomones, rekomendacijas, išaiškinimus

Kitus veiklos klausimus

Posėdžio pradžia – 10 val.

VTEK informacija