Nutraukti tyrimą dėl Biržų rajono savivaldybės tarybos nario Liutauro Variakojo elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 6 punktų nuostatoms

Komisija, apsvarsčiusi gautą pranešimą, tyrė L. Variakojo veiksmus, kai eidamas tarybos nario pareigas 2023 m. balandžio 28 d. su artimu asmeniu, asociacijos Biržų rajono motoklubo „Ponoras“ pirmininku, sudarė sutartį dėl automobilio nuomos ir Biržų rajono savivaldybės prašė šias išlaidas kompensuoti kaip Savivaldybės tarybos nario veiklai vykdyti skirtas išlaidas.

Tyrimo metu buvo aiškinamasi, ar tarybos narys, išsinuomavęs lengvąjį krovininį automobilį savivaldybės tarybos nario veiklai vykdyti iš asociacijos ir vėliau pateikęs savivaldybei kompensuoti automobilio nuomos išlaidas, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme įtvirtintų pareigų deklaruojantiems asmenims.

Komisija L. Variakojo elgesį vertino pagal Vietos savivaldos įstatymo redakciją, galiojusią veiksmų padarymo metu (nuo 2023-04-01 iki 2023-06-30), bet 2023 m. liepos 1 d. įsigaliojo pakeistos Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio nuostatos, numatančios kitokį šio proceso teisinį reguliavimą. 2023 m. birželio 13 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 9, 12 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas. Šio įstatymo 12 straipsnyje nustatyta, kad savivaldybės tarybos nariams už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama (apmokama). Savivaldybės tarybos nariams nustatomas 20 procentų tos savivaldybės, kurios tarybos narys jis yra, mero darbo užmokesčio dydžio atlyginimas.

Taigi naujasis Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio reglamentavimas, priešingai nei galiojęs tyrimui reikšmingu laikotarpiu, savivaldybės tarybos nariui nenustato kasmėnesinės išmokos su jo, kaip tarybos nario, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti, už jas turi būti atsiskaitoma pagal reglamente nustatytą tvarką. Naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio nuostatos nustato, kad už tarybos nario veiklą tarybos nariui skiriamas tam tikro užmokesčio dydžio (fiksuotas) atlyginimas.

Iš esmės toks įsigaliojęs teisinis reguliavimas, Komisijos nuomone, yra švelninantis tiriamojo L. Variakojo teisinę padėtį bei atsakomybę.

Pagal pasikeitusį ir nuo 2023 m. liepos 1 d. galiojantį Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio teisinį reguliavimą, aukščiau nurodyti tarybos nario veiksmai, kurie tuo metu buvo pagrindas tyrimui pradėti, net nebūtų vertinami.

Kadangi naujasis Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio teisinis reguliavimas iš esmės yra palankesnis ir švelnina tiriamojo L. Variakojo padėtį, Komisija vadovaujasi naujos redakcijos teisiniu reglamentavimu.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes, teismų formuojamą praktiką bei tyrimo metu įsigaliojusį tiriamojo Liutauro Variakojo padėtį lengvinantį teisinį reguliavimą ir tai, kad išlaidos savivaldybės tarybos nariui nebuvo kompensuotos, L. Variakojo veikos tyrimas nutrauktas.

Vincą Jurgutį ir Gintarę Krušnienę įrašyti į lobistų sąrašą

Komisija, apsvarsčiusi gautus prašymus ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 8 straipsnio 1 – 4 dalimis, nusprendė Vincą Jurgutį ir Gintarę Krušnienę įrašyti į lobistų sąrašą.

Tyrimų nepradėta

VTEK informacija